Skip to main content

Inrättande av doktorandplats

Blivande huvudhandledare ansöker om att få inrätta en doktorandplats genom att lämna in blankett Inrättande av doktorandplats till LADOK-administratören.

En ansökan om grönt ljus läggs med som bilaga till ansökan om inrättande av doktorandplats och ingår därmed i bedömningen i detta steg.

För att inrätta en doktorandplats krävs att:

  • det vetenskapliga projektet är genomförbart och lämpligt som doktorandprojekt,
  • huvudhandledaren uppfyller kraven för grönt ljus, dvs. har tid för handledning, gott track-record och finansiella resurser,
  • handledarkonstellationen är relevant för projektet,
  • forskargruppen erbjuder en god forskarutbildningsmiljö (se Regler för utbildning på forskarnivå vid KI, kap 2.6.3),
  • etiktillstånd finns eller planeras (om sådana erfordras).

I detta steg bedöms också om det finns skäl för undantag från kravet på utlysning av doktorandplatsen.

Vid följande situationer kan undantag från utlysningskravet enligt högskoleförordningen (7 kap. 37§ HF) medges:

Om en doktorand ska genomgå utbildningen inom ramen för en anställning hos en annan arbetsgivare än högskolan (t.ex. SLL).
Om en doktorand tidigare har påbörjat sin utbildning på forskarnivå vid ett annat lärosäte.
Om det finns liknande särskilda skäl. Vid KI anses särskilda skäl vara utbildningsplatser där doktoranden redan har blivit utvald i en konkurrensutsatt rekryteringsprocess.