Grundnivå och avancerad nivå

This page in English

Undervisning vid Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC ) ges i form av grundutbildning på grundnivå och avancerad nivå, vidareutbildning och forskarutbildning. CLINTEC har på uppdrag av Läkarprogrammets programnämnd kursansvar för flera kurser. Dessutom har CLINTEC programansvar för audionom-, röntgensjuksköterske- och logopedprogrammen.

Ny utbildningsorganisation  vid CLINTEC

Styrelsen för utbildning har det övergripande ansvaret för utbildningen på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet. Styrelsen för utbildning (US) har utsett ett antal institutioner, bl.a. CLINTEC att vara programansvariga för vissa utbildningsprogram. CLINTECs prefekt har delegation att fatta beslut för audionomprogrammet, logopedprogrammet samt röntgensjuksköterskeprogrammet, inom institutionens programansvar. CLINTEC ansvarar för programmens kvalitet, integration, progression och forskningsanknytning i förhållande till utbildningsplanens mål. Ansvaret omfattar också att fördela utbildningsuppdragen avseende programmens kurser till den enhet/institution som har bäst förutsättningar att bidra med högsta ämnesmässiga och pedagogiska kompetens samt kan genomföra uppdraget med hög kvalitet och god forskningsanknytning. CLINTEC har också på uppdrag av Läkarprogrammets Programnämnd kursansvar och momentansvar för ett antal kurser inom läkarprogrammet på KI.

CLINTEC ansvarar för alla institutionens kursers genomförande, kvalitet och forskningsanknytning i förhållande till kursplanernas mål.

Prefekten har delegerat utbildningsansvaret till en grundutbildningsansvarig (GUA) och en utbildningsnämnd har inrättats för att ansvara för kvalitet och forskningsanknytning av institutionens hela utbildningsuppdrag.

Prefekten har även utsett programdirektorer för audionomprogrammet, logopedprogrammet samt röntgensjuksköterskeprogrammet Programdirektor har ett övergripande ansvar för det löpande arbetet på programmet inklusive kvalitetsansvar och samordning av programmets ingående kurser.

Vid varje program finns dessutom ett Utbildningsråd (UR) som leds av respektive Programdirektor. PD rapporterar URs arbete till Utbildningsnämnden.

För att kunna ansvar för hela institutionens utbildningsuppdrag har GUA, förutom möten i UN också regelbundna möten med studierektorer, kursansvariga och momentansvariga för läkarprogrammets kurser vid CLINTEC. GUA rapporterar dessa möten i UN och ansvariga studierektorer (motsvarande) kallas till UN vid behov.

Utbildningsnämnd

CLINTECs utbildningsnämnd - sammansättning

Ordförande, GUA

  Anette LohmanderAnette Lohmander

Programdirektorer

Åsa Skjönsberg  Åsa Skjönsberg
  Audionomprogrammet

 

Per Östberg  Per Östberg
  Logopedprogrammet

 

Kent Fridell  Kent Fridell
  Röntgensjuksköterskeprogrammet
 

Lärarrepresentanter

Annica Hagerman Siirala  Annica Hagerman Sirelius
  Audionomprogrammet

 

Lars Henningsohn  Lars Henningsohn
  Läkarprogrammet

 

Ellika Schalling  Ellika Schalling
  Logopedprogrammet

 

Hanna Dumky  Hanna Dumky
  Röntgensjuksköterskeprogrammet
 

SLL-representant

Ineke Samson  Ineke Samson
  Talkliniken, Danderyds sjukhus
 

Representation från
annan KI-institution

Eric Asaba  Eric Asaba, Lecturer
  Institutionen för Neurobiologi,
  Vårdvetenskap och Samhälle,
  Sektionen för arbetsterapi

Georgios Panagiotidis  Georgios Panagiotidis, Lecturer,
  Institutionen för laboratoriemedicin,
  Avdelningen för klinisk farmakologi

Studentrepresentanter

Hanna Bolle
Logopedprogrammet
(ordinarie)

Jenny Myr
Logopedprogrammet
(suppleant)

Alen Agic
Audionomprogrammet
(ordinarie)

Hayat Yusuf
Audionomprogrammet
(suppleant SE)

Erik Hedberg
Röntgensjuksköterskeprogrammet
(ordinarie)

Ej tillsatt.
Röntgensjuksköterskeprogrammet
(suppleant)

Kallade vid behov

Studierektorer/Kursansvariga för
Läkarprogrammets kurser vid CLINTEC

Kirurgi
Lars Henningsohn

Pediatrik
Karl Hildebrand

Gyn/Obstetrik
Sebastian Gidlöf, Pelle Lindqvist

ÖNH
Bo Tideholm

Radiologi
Seppo Koskinen, Ulrika Håkansson

Professionell Utveckling
Mini Maria Ruiz

Genusmedicin
Karolina Kublickiene

Övriga

Helen Wessman, utbildningshandläggare

Protokoll

Utbildningar vid institutionen

Audionomprogrammet

Logopedprogrammet

Röntgensjuksköterskeprogrammet

Kurser inom Läkarprogrammet

Kurser inom Tandläkarprogrammet

 

Institution