Skip to main content

Forskning - anestesi och intensivvård

Vår forskning rör sig inom ett brett kliniskt fält; allt från optimering av cirkulation och metabolism inför kirurgi till studier på proteinsyntes, inflammation och mitokondrier hos friska och sjuka under intensivvård. Samarbete i denna komplexa vårdsituation tränas och beforskas i samband med fokuserad träning i tydlig kommunikation, teamarbete och tvärprofessionellt lärande. Forskningsverksamheten drivs över hela Funktion PMI och vi har tillgång till ett forskningslaboratorium på intensivvårdsavdelningen och ett avancerat laboratorium på Kliniskt Forsknings Centrum (KFC) som också verkar som Core Facility. Övrig infrastruktur är forskningssjuksköterskor samt planeringsmöten för forskningsresursen varje vecka och Forskningskollegium varje onsdag. Under den senaste 20 årsperioden har totalt 41 avhandlingar utgått från enheten.

Vi har tre profilområden inom forskningen – nutrition och metabolism hos den kritiskt sjuke patienten, perioperativ optimering av stöd och vård samt pedagogik vid samarbetsträning.

Nutrition och metabolism

Forskningsgruppsledare Professor Jan Wernerman och Professor Olav Rooyackers.

Stress vid stor kirurgi och sepsis har skadliga effekter på ämnesomsättningen och kan medföra allvarlig insulinresistens och förlust av proteiner främst från muskel. Vår forskning studerar bakomliggande mekanismer för dessa ändringar och vi undersöker om kost kan påverka förloppet. Omsättningen av proteiner och aminosyror inom olika vävnader studeras, framför allt hos intensivvårdspatienter med syftet att förstå och eventuellt kunna minimera den proteinutarmning och trötthet som utvecklas hos dessa svårt sjuka patienter.

Proteinsyntes i enskilda vävnader och syntes av enskilda proteiner studeras med hjälp av isotopmärkta aminosyror. Tonvikten ligger på patientstudier, men modellförsök på friska personer görs också. Analyserna sker med masspektrometri och vätskekromatografi. Huvudfrågeställningarna är proteinutarmning i muskulatur hos intensivvårdspatienter samt redox-status i form av glutationnivåer. Andra vävnader som studeras är lever, immunokompetenta celler samt tarm mukosa. Ett andra huvudspår är glutaminmetabolismen och glutaminets ställning som en konditionell essentiell amino syra hos bland annat intensivvårdspatienter. Analysenheten vid KFC är knuten till denna forskargrupp. Mer info finns på www.icu-metabolism.se.

Pedagogik vid samarbetsträning

Forskningsgruppsledare Li Felländer-Tsai

Den pedagogiska forskningen på enheten har följande huvudområden; tvärprofessionellt lärande, teamträning och träning i virtuell miljö. Kliniska utbildningsmiljöer finns på intensivvårdsavdelningen (KUA-IVA). Fokus är tvärprofessionellt lärande. Träningsprogram för hjärtlungräddning i virtuell miljö beforskas.

Perioperativ medicin

Forskningsgruppsledare Professor Sigridur Kalman.

Målsättningen är att identifiera preoperativa riskfaktorer och förebygga kritiska händelser samt optimera den enskilda patienten i samband med anestesi och operation för att på så sätt stödja patientens återhämtning. Fokus under senare år har varit målstyrt hemodynamiskt stöd till den åldrade patienten och patienter som genomgår stor kirurgi. Vi granskar och analyserar även åtgärder och interventioner ur ett hälsoekonomiskt perspektiv. Det sista är viktigt inte minst då patientgruppen som genomgår operationen är stor.

Forskningssjuksköterskor

Kristina Kilsand, kristina.kilsand@sll.se

Sara Rydén, sara.ryden@sll.se

Forskningslokaler

Ett försökspersonsrum finns på B45.
För användning och bokning ta kontakt med Olav Rooyackers eller någon av forskningssjuksköterskorna.

KFC – metabollab är beläget på plan 6 i Novumhuset.
För besök eller vid förfrågan ta kontakt med Olav Rooyackers eller Brigitte Twelkmeyer.