Forskarstuderande - kirurgi

This page in English

A -F

Zeeshan Ateeb
 

Zeeshan Ateeb
zeeshan.ateeb@ki.se

Handledare
Marco Del Chiaro, Stephan Haas, Urban Arnelo, Matthias Löhr

Projekttitel
Improvement of the diagnosis and management of cystic tumors of the pancreas

Per Bergenzaun
 

Per Bergenzaun
per.bergenzaun@ki.se

Handledare
Urban Arnelo, Kristina Groth, Annika Bergquist,  Johan Permert

Projekttitel
Evaluation and implementation of teleguidance in advanced upper gastrointestinal endoscopy

My Blohm
 

My Blohm
my.blohm@ki.se

Handledare
Gabriel Sandblom, Lars Enochsson, Johanna Österberg, Mats Hedberg

Projekttitel
Treatment of cholelithiasis and acute cholecystitis

Melroy Desouza
 

Melroy Alistair D'souza
melroy.dsouza@ki.se

Handledare 
Bengt Isaksson, Mikael Björnstedt, Greg Nowak

Projekttitel
Hepatisk ischemi-reperfusionsskada.

Sammanfattning av projekt
Bättre förståelse av leveranatomin, framsteg inom peri-operativ vård och bättre kirurgiska tekniker har resulterat i en rejäl ökning av antalet och komplexiteten av leverresektioner som utförs nuförtiden. Ett antal tekniker har använts för att reducera intra-operativ blodförlust under hepatektomi som innebär avstängning av blodflödet till levern t.ex. Pringle manövern. Dessa och andra intraoperativa manövrar under leverresektion och transplantation kan orsaka leverischemi och efterföljande reperfusionsskada så kallade "IR" skada. Detta påverkar direkt leverns viabilitet med konsekvenser som varierar från mild organdysfunktion till leversvikt. Att studera effekterna av ischemi-reperfusionsskada på levermetabolism kan vara viktigt för att:

Förstå effekten av olika operativa manövrar på leverns metabolism.
Korrelera metaboliska förändringar med kliniska resultat efter leverkirurgi
Evaluera säkerheten av olika kärlavstängning manövrar under leverkirurgi
Modifiera intra-och post-operativa strategier för att minska IR skada i levern.

Avhandlingen syftar till att definiera de metaboliska, cellulära, genetiska och enzym förändringar som sker vid IR skada. Detta kommer att uppnås genom att använda tekniker som mikrodialys för att mäta nivåerna av olika metaboliter i levern under och efter ischemiska perioder inducerade av olika manövrar. Dessutom ska de förändringar som ske på en cellulär nivå studeras beträffande ultrastrukturella förändringar, genexpression och aktivering av olika enzymsystem.


 

Peter Elbe
peter.elbe@ki.se

Handledare
Mats Lindblad, Lars Lundell, Anders Thorell

Projekttitel
Metaplastiska och dysplastiska förändringar I esophagus: Hur kan vi förebygga återkomst efter endoskopisk ablationsbehandling?

Jessica Ericson
 

Jessica Ericson
jessica.ericson@ki.se

Handledare
Ioannis Rouvelas, Magnus Nilsson, Mats Lindblad

Projekttitel
Pre- och postoperativa effekter för patienter med esofaguscaner avseende dysfagiutveckling, nutrition och fysisk återhämtning/Pre- and postoperative effects for patients suffering from oesophageal cancer regarding dysphagia, nutrition and physical rehabilitation.

G - I


 

Poya Ghorbani
poya.ghorbani@ki.se

Handledare
Lovisa Strömmer, Kjetil Gorseth Ringdahl, Anders Ekbom

Projekttitel
Quality of care in two Scandinavian trauma centers - outcome and process indicators

Stefan Gilg

Stefan Gilg, ST-läkare
stefan.gilg@ki.se

Handledare 
Bengt Isaksson, Greg Nowak, Cecilia Strömberg, Mikael Björnstedt

Projekttitel
Nya markörer för leverskada och intravenös hepatisk mikrodialys för bedömning av leverfunktion.

Sammanfattning av projekt
Leverresektion är idag standardbehandling vid levertumörer. Under de senaste decennierna har utvecklingen inom leverkirurgin lett till förbättrade resultat för olika typer av leverresektioner och indikationsgränsen för resektion har ökats kontinuerligt. Samtidigt har mortalitet i samband med leverkirurgi sjunkit och ligger idag mellan 2% och 5%. Postoperativ leversvikt (PLF) har dock identifierats som den mest frekventa och livshotande komplikationen med en rapporterad förekomst på upp till 9%. PLF orsakar förlängd vård på intensivvårdsavdelning, längre vårdtid på sjukhuset och upp till fyra gånger högre behandlingskostnader. De största riskfaktorer för PLF är allvarliga bisjukdomar, bakomliggande leversjukdom och en för liten levervolym efter resektion. Trots detta har de mekanismer som leder till PLF tills idag inte kunnat kartläggas helt. Därför skulle undersökningar av faktorer som bidrar till leverskada och påföljande PLF efter leverresektion vara av högsta värde.

Projektmål
Projektets syften är:

  • Att undersöka incidencen av postoperativ leversvikt och identifiera relaterade prediktiva faktorer
  • Att identifiera nya markörer för leverfunktion med prediktivt värde för postoperativ leversvikt
  • Att evaluera intravenös hepatisk mikrodialys som ett alternativ till intraparenkymatös hepatisk mikrodialys i experimentella och kliniska undersökningar

 

Truls Gråberg
truls.graberg@ki.se

Handledare
Lovisa Strömmer, Ann-Charlott Wikström, Ewa Ehrenborg

Projekttitel
Intracellulär metabolism och inflammation I samband med kirurgisk stress


Asif Halimi

Asif Halimi
asif.halimi@ki.se

Handledare
Marco Del Chiaro, Urban Arnelo, Margaret Chen Sällberg, Ralf Segersvärd

Projekttitel
Innovation in pancreatology

Erik Haraldsson
 

Erik Haraldsson, forskarstuderande, överläkare kirurgkliniken, Skövde
erik.haraldsson@ki.se

Handledare 
Urban Arnelo, Matthias Löhr, Kjell-Arne Ung

Projekttitel
The Papilla of Vater, Issues relevant to transpapillary cannulation and clinical management.

Sammanfattning av projekt
Detta kliniska forskningsprojekt planerar att ta sig an flera aspekter kring papilla Vateri och dess centrala roll vid endoskopisk behandling av pankreato-biliära tillstånd.
I litteraturen finns inget tidigare beskrivet försök att göra en validerad klassifikation av papilla Vateris utseende. Detta är en svaghet när man ska jämföra studier som behandlar ERCP och kanylering. I den första delen av detta forskningsprojekt kommer vi att skapa en klassifikation av olika papillutseenden baserat på hur man ser dem genom duodenoskopet samt att samtidigt mäta kanylering med ett strukturerat protokoll. Detta för att se om det finns någon korrelation mellan papillutseende och kanyleringsproblem.
För att validerad klassifikationen planeras att testa den på erfarna ERCP-operatörer vid flera centra i Skandinavien. Klassifikationen kan bli ett viktigt verktyg vid framtida studier om ERCP och kanylering.
Efter det planerar vi att gräva djupare i problemet med kanylering. Det finns tidigare studier som indikerar att om patienten dricker matolja innan ERCP kan kanyleringen förenklas. Den tredje delen av forskningsprojektet kommer bli en prospektivt randomiserad multicenter studie som ska undersöka vidare de potentiella fördelarna med att ge matolja innan ERCP.
De sista 2 delarna kommer utvärdera nya endoskopiska behandlingar av sjukdomar i papilla Vateri. Endoskopisk papillektomi är en ny metod som är under konstant utveckling. Den har utvärderats tidigare internationellt med inte i Skandinavien. Den fjärde delen av detta forskningsprojekt kommer både retrospektivt och prospektivt att utvärdera resultaten av endoskopisk papillektomi vid Karolinska Huddinge både kliniskt och histopatologiskt.
Till sista delen av projektet kommer utvärdera ERCP som metod att undersöka papilla Vateri hos patienter med oklar återkommande akut pankreatit samt de med kronisk pankreatit av oklar genes. Återkommande pankreatit är ett besvärligt tillstånd speciellt när den underliggande förklaringen inte går att hitta. Målet med denna sista del är att undersöka patienter med återkommande pankreatit där imaging eller laboratorieanalyser inte ger någon förklaring endoskopiskt, för att värdera om det finns patologi i papilla Vateri som kan behandlas endoskopiskt.

 

Katarina Hellberg
katarina.hellberg@ki.se

Handledare
Ulf Gunnarsson, Bengt Glimelius, Jonas Lundkvist

Projekttitel
Kostnadsanalys och resursförbrukning vid behandling av kolorektal cancer.

J - L

Hannes Jansson

Hannes Jansson
hannes.jansson@ki.se

Handledare
Ernesto Sparrelid, Christian Sturesson, Niklas Björkström, Martin Cornillet

Projekttitel
Immunological aspects on prognosis in cholangiocellular cancer – clinical and experimental studies

Jeanna Joneberg

Jeanna Joneberg
jeanna.joneberg@ki.se

Handledare
Cecilia Strömberg, Bengt Isaksson, Anders Jansson, Eduard Jonas

Projekttitel
Studies on bile leakage after hepatic resection

 

Magnus Konradsson
magnus.konradsson@ki.se

Handledare
Magnus Nilsson, Mats Lindblad, Anders Ekbom, Pernilla Lagergren

Projekttitel
Gastric outlet obstruction after esophagectomy: Epidemiology , diagnosis  and treatment

Maximilian Kordes

Maximilian Kordes
maximilian.kordes@ki.se

Handledare
Matthias Löhr, Samir El-Andaloussi, Maria Gustafsson Liljefors, Rainer Heuchel

Projekttitel
Functional and structural features of extracellular vesicles in  pancreatic adnenocarcinoma and implications for cell-cell interaction

Chih-Han Kung

Chih-Han Kung
chih-han.kung@ki.se

Handledare 
Jon Tsai, Mats Lindblad, Magnus Nilsson

Projekttitel
Outcome of gastric cancer surgery in Sweden

 

Xuan Li
xuan.li@ki.se

Handledare 
Rainer Heuchel, Matthias Löhr, Philipp Jungebluth, Caroline Verbeke

Projekttitel
The role of the pro-fibrotic transforming growth factor-β (TGF-β) and its major negative regulator Smad7 during chronic pancreatitis

Xinyuan Liu

Xinyuan Liu
xinyuan.liu@ki.se

Handledare
Rainer Heuchel, Matthias Löhr, Anthony Wright

Projekttitel
Pancreatic cancer/stromal cell crosstalk investigated in heterospecies heterospheroid cultura

Jeanne Lubbe

Jeanne Lubbe
jeanne.lubbe@ki.se

Handledare
Lars Enochsson, Eduard Jonas, Urban Arnelo, Sam Moore

Projekttitel
Aspects on advanced procedure during endoscopic retrograd cholangiopancreatography for complex hepatobiliary disorders

 

Per Lundquist
per.lundquist@ki.se

Handledare 
Greger Lindberg, Svante Sjöstedt

Projekttitel
 

M - O

Anonym kvinna

Mahboubeh Mehrabi
mahboubeh.mehrabi@karolinska.se

Handledare 
Folke Hammarqvist, Olav Rooyacker, Ralf Segersvärd, Åke Andrén-Sandberg

Projekttitel
Prediktion och metabolism vid akut pancreatit med inriktning på strukturerad nutritionsvård och poliklinisering av milda fall

Sammanfattning av projekt
Pancreatit, inflammation i bukspottskörteln, är en vanlig diagnos och incidensen är cirka 30/100.000 invånare och år. Den kliniska bilden är varierande från mild till mycket svår pankreatit med multipel organsvikt med hög dödlighet. Den milda formen är vanligast. Pancreatit är ett katabolt tillstånd med inflammation, stresspåslag och patienterna vårdas ofta initialt med fasta. Detta leder till en negativ energibalans (skillnad mellan energi-behov och given energi) med negativa konsekvenser för ork, immunförsvar och konvalescensperiod. Även om patienter med pancreatit i modern sjukvård fortfarande fastar i onödan råder det allmän konsensus om att tidigit födointag inte förvärrar det kliniska förloppet.
I det aktuella forskningsprojekt kommer tidiga prognostiska markörer för att bedöma graden av pancreatit att utvärderas. På så vis kan patienter med risk för svårare pankreatit att identifieras. Patienter med kliniska markörer som talar mot svårare pancreatit studeras i ett koncept av patientstyrd nutrition vilket sannolikt innebär fördelar. I forskningsprojektet kommer studier av begreppet energibalans över tid och relationena mellan patientkarakteristika, inflammationssvar, väremeförlust och substratförbränning beskrivas.
Om patienter med mildare pancreatit kan behandlas med oral nutrition kan möjligen graden av energiförlust och katabolism att minskas vilket kan ha positiva effekter för det kliniska förloppet och för konvalescensperioden.
Forskningsprojektet kommer även utvärdera möjligheterna att på ett säkert sätt behandla patienter med mildare pancreatit på ett icke-invasivt sätt, dvs utan vätskeinfusion och injektioner som ett första steg att behandla mildare pancreatit polikliniskt. I studieform kommer patienter utan risk för svårare pancreatit att identifieras enligt HAPS-score (Harmless acute pancreatitis score) att behandlas inneliggande med icke-invasiv regim. Patientupplevda parametrar kommer att monitoreras. Det är tänkbart att detta behandlingskoncept kan leda till kortare vårdtider för patienter med pancreatit.
Om detta behandlingskoncept har positiva effekter under vårdtillfället och under konvalescensfasen kommer att utvärderas.

Linnéa Malgerud

Linnéa Malgerud
linnea.malgerud@ki.se

Handledare 
Matthias Löhr, Rainer Heuchel, Henrik Grönberg, Marco del Chiaro

Projekttitel
Personalised pancreatic cancer: Individualized, evidence based treatment

Ann Morgell

Ann Morgell
ann.morgell@sll.se

Handledare
Marco del Chiaro, Matthias Löhr, Markus Maeurer, Urban Arnelo

Projekttitel
Preemptive pancreatic surgery

Klara Nilsson

Klara Nilsson
klara.nilsson@ki.se

Handledare
Magnus Nilsson, Fredrik Klevebro, Mats Lindblad

Projekttitel
Aspects of the timing of surgical resection after neoadjuvant chemoradiotherapy in treatment of esophageal cancer

 

Jessica Norberg
jessica.norberg@ki.se

Handledare 
Matthias Löhr, Rainer Heuchel, Arne Östman

Projekttitel
The Reactive stroma in Pancreatic Diseases

 

Bengt Novik
bengt.novik@ki.se

Handledare 
Lars Enochsson, Jan Dalenbäck

Projekttitel
 

Ninos Oussi

Ninos Oussi
ninos.oussi@ki.se

Handledare 
Lars Enochsson, Lars Henningsohn, Markus Castegren, Ann Kjellin

Projekttitel
Is it all about the money? The effects of low and high cost simulator training scenarios in surgical training.

P - R

Saga Persson

Saga Persson
saga.persson@ki.se

Handledare 
Jon Tsai, Mats Lindblad, Magnus Nilsson

Projekttitel
Application of esophageal stents in benign and malignant conditions


 

Agnieszka Popowicz
agnieszka.popowicz@ki.se

Handledare
Gabriel Sandblom, Folke Hammarqvist, Lars Lundell, Amir Babiker

Projekttitel
Percutaneus drainage or surgery in patients with acute cholecystitis.

Elena Rangelova

Elena Rangelova
elena.rangelova@karolinska.se

Handledare 
Ralf Segersvärd, Med Dr, Åke Andrén-Sandberg

Projekttitel
Prevalens och mekanismer för malabsorption hos patienter med pankreascancer.

Sammanfattning av projekt
Pankreascancer är en dödlig sjukdom med dålig prognos trots förbättrad kirurgisk vård och nya adjuvanta onkologiska behandlingar. De flesta patienterna drabbas av en ofrivillg och betydande viktnedgång vilket minskar patientens förmåga att tolerera insatt terapi och påverkar patientens prognos på både kort och lång sikt ett negativt sätt. En ökning av näringintaget, peroralt eller parenteralt, tillsammans med ersättning med pankreasenzymer kan inte påverka denna viktnedgång. De bakomliggande mekanismerna är inte helt klarlagda men inte sällan ses att förhöjt inflammatoriskt svar inducerat av tumören vilket påverkar metabolismen i katabol riktning. Malabsorption i tunntarmen kan vara en betydande komponent i denna ofrivilliga viktnedgång och kan vara ett indirekt tecken till en proinflammatorisk störning i tarmen vilken i sin tur uppreglerar det systemiska immunsvaret och på så sätt patientens prognos negativt. Det finns några få studier vilka tyder på att patienter med pankreascancer har en primär malabsorption på tunntarmsnivå som inte ses vid ex benign kronisk pankreatit. Samtidigt har det observerats att patienter som drabbas av störningar i tarmens immunsvar har en defekt tarmabsorption och permeabilitet.
Huruvida avlägsnade av tumören förbättrar malabsorptionen och tarmens immunsvar som tecken att detta är tumörrelaterad är inte studerat. Mer kunskap om förekomst, betydelse och bakomliggande mekanismer till malabsorption hos pankreascancerpatienter behövs som en förutsättning för utveckling av nya behandlingsstrategier (ex immunonutrition) i hopp om att förbättra prognos för dessa dödligt sjuka pateinter med pankreascancer.
För att undersöka förekomsten och underliggande mekanismerna för malabsorption och kakexi //sarcopeni med fokus på intestinal immunitet hos patienter med pankreascancer planeras:

  1. Att bedöma förekomsten av undernäring / sarcopeni och utfall hos patienter som genomgår pankreasresektion med och utan pankreascancer korrelerat till tumörstadium, förekomst av systemisk inflammatorisk respons, body mass index och ålder.
  2. Att bedöma förekomsten av intestinal malabsorption / permeabilitet och dess samband med tumörstadium, förekomst av systemisk inflammatorisk respons, svårighetsgraden av undernäring, sarcopeni, body mass index och ålder, hos patienter med pankreas cancer.
  3. Att undersöka om intestinal malabsorption / permeabilitet är associerad med själva pankreastumören, dvs att intestinal funktion förändras efter kirurgiskt avlägsnande av tumören (men inte efter t.ex. palliativ kirurgisk bypass).
  4. Att genom immunhistokemisk och genexpressionsanalys av tunntarm avlägsnad i samband med pankreasresektion, evaluera förekomsten av förändringar i lokal immunitet, främst cell-medierad immunitet samt och uttryck av inflammatoriska mediatorer såsom IL6, IL8.

 

Dan Razavi
dan.razavi@ki.se

Handledare
 

Projekttitel
 


Marcus Reuterwall Hansson

Marcus Reuterwall Hansson
marcus.reuterwall.hansson@ki.se

Handledare
Urban Arnelo, Matthias Löhr, Marco Del Chiaro, Annika Bergquist

Projekttitel
Endoscopic Diagnosis, Staging and Surveillance of Neoplasms in the Bile Ducts, Liver and Pancreas


 

Hanna Ribbing Wilén
hanna.ribbing.wilen@ki.se

Handledare
Per-Olof Nyström, Leif Törkvist, Johannes Blom, Mauro Dámato

Projekttitel
Kirurgi vid inflammatorisk tarmsjukdom: Crohns sjukdom, klinik, utfall, komplikationer och genetiska aspekter

S - U

Johanna Samola Winnberg

Johanna Samola Winnberg
johanna.samola.winnberg@ki.se

Handledare
Mats Lindblad,  Annika Lindblom, Magnus Nilsson, Krister Sjödal

Projekttitel
Hereditary ventricular cancer

Srinivas Sanjeevi

Srinivas Sanjeevi
srinivas.sanjeevi@ki.se

Handledare
Christoph Ansorge, Marco del Chiaro, Eduard Jonas

Projekttitel
Advances in the surgical management of pancreatic cancer


 

Richard Shore
richard.shore@ki.se

Handledare
 

Projekttitel
 


Sebastian Sjöqvist

Sebastian Sjöqvist
sebastian.sjoqvist@ki.se

Handledare
Matthias Löhr, Magnus Nilsson

Projekttitel
Regenerative medicine approaches to reduce the risk of strictures after endoscopic interventions of the esophagus


Harald Söderbäck

Harald Söderbäck
harald.soderback@ki.se

Handledare
Gabriel Sandblom, Ulf Gunnarsson, Per Hellman

Projekttitel
Bukväggsförslutning vid högriskkirurgi


Berit Sunde

Berit Sunde
berit.sunde@ki.se

Handledare
Magnus Nilsson, Mats Lindblad, Pernilla Lagergren, Jon Tsai

Projekttitel
Studies on health related quality of life with a special reference to swallowing function in patients treated for carcinoma of the esophagus and gastro-esophageal junction


John Thörling

John Thörling
john.thorling@ki.se

Handledare
Folke Hammarqvist, Olle Ljungqvist, Olof Sköldenberg

Projekttitel
Aspects of glucose metabolism in acute surgical and orthopedic patients

V -Ö


 

Linn Westin
linn.westin@ki.se

Handledare
Ursula Dahlstrand, Ulf Gunnarsson, Gabriel Sandblom

Projekttitel
Inguinal hernia - optimizing surgical treatment.

Kirurgi