För vårdpersonal (MoM)

Varför behövs den här studien?

Behandling av barnfetma är svårt men mycket tyder på att bäst resultat uppnås vid tidig behandlingsstart och med engagerade föräldrar. Hur behandlingen bäst bör läggas upp och genomföras är dock oklart. Mer forskning behövs för att påvisa vilket föräldrastöd som ger bäst effekt, vid vilken ålder behandlingen bör påbörjas, vilken intensitet som krävs samt hur länge behandlingen bör pågå.

Kort om metoden

Mer och Mindre-studien (MoM) är en randomiserad kontrollerad studie som genomförs i samarbete med barnhälsovården och barn- och ungdomsmedicinska mottagningar i Stockholm. I studien deltar familjer med barn i 4-6 års ålder som har utvecklat fetma (n=120) vilka har remitterats från barnhälsovården i Stockholm. Den ena behandlingsmetoden består av ett föräldrastödsprogram medan den andra utgörs av den behandling som erbjuds inom sjukvården idag och som bygger på livsstilsråd (standardbehandling). Familjerna randomiseras antingen till behandling genom föräldrastödsprogram (60 familjer) eller standardbehandling (60 familjer). Studien pågår under ett år och barnets mäts och vägs vid start, efter tre månader, sex månader samt efter ett år. Blodprov på barnet tas vid start samt efter ett år.

Se flödesschema över studien (Pdf-fil, 70 Kb)

Ett internationellt samarbete

Föräldrastödsprogrammet som används i MoM bygger på ett amerikanskt program, KEEP, som har utvecklats av forskare vid forskningsinstitutet Oregon Social Learning Center i USA och som tidigare har använts för fosterfamiljer i Sverige. Anledningen till varför vi har valt KEEP som modell är för att KEEP på ett systematiskt sätt introducerar olika föräldratekniker, såsom uppmuntran, tillsyn och gränssättning, vilket möjliggör en noggrann uppföljning av de olika teknikernas betydelse för barnets vikt och utveckling av hälsosamma livsstilsvanor. Utvecklingen av MoMs föräldrastödsprogram har skett i ett nära samarbete mellan KEEP-programmets skapare i USA och kliniska barnfetmaforskare vid Karolinska Institutet. Det unika med projektet är att det är första gången som ett strukturerat föräldrastödsprogram används för behandling av barnfetma i Sverige.

4 syften med Mer och Mindre-studien

Syfte 1: Undersöka effekten av två olika behandlingsmetoder för fetma i förskoleåldern: en ny behandling som fokuserar på föräldratekniker, n=60, och standardbehandling som fokuserar på rådgivning avseende kost och motion (behandling på BUMM), n=60. Genom denna studiedesign kan vi undersöka om behandling med fokus på föräldratekniker är mer effektiv än behandling med fokus på livsstil, dvs. rådgivning avseende matvanor och rörelse.

Syfte 2: Undersöka betydelsen av barnets ålder vid behandlingsstart. Trots att tidigare studier har indikerat att yngre barn har större nytta av överviktsbehandling saknas det forskning som visar vid vilken ålder som det är optimalt att påbörja behandling. Då mer och mindre-studien inkluderar barn från 4, 5 och 6 års ålder kommer betydelsen av barnets ålder vid behandlingsstart kunna utvärderas på ett systematiskt sätt.

Syfte 3: Undersöka betydelsen av behandlingens längd. Är det bättre att få behandling under längre tid eller räcker det med en kortare men kortare behandling? Detta kan vi undersöka genom att hälften av familjerna som randomiserats till föräldrastöds-programmet får uppföljande samtal utöver den planerade uppföljning som ingår i studien (n=30).

Syfte 4: Utvärdera behandlingens mediatorer och prediktorer, d.v.s. andra faktorer som kan ha betydelse för behandlingens effekt. I samtliga behandlingsgrupper kommer vi att studera huruvida förändringar i föräldrateknik (t.ex. gränssättning) har inverkan på behandlingsresultatet. Vi kommer även att studera betydelsen av socioekonomisk status och föräldrarnas psykosociala välbefinnande m.m.

Rekryteringen förväntas pågå under minst 2 år och vi kommer att meddela de verksamheter som hjälper oss med rekryteringen när vi har tillräckligt många deltagande familjer.

Betydelse

Det här är den första systematiska utvärderingen av behandling av tidig barnfetma. Då projektet genomförs i nära samarbete med relevanta aktörer i vårdkedjan kan den kliniska betydelsen tydligt påvisas. Resultatet kommer att leda till bättre omhändertagande av barn med fetma inom sjukvården.

Material för vårdpersonal

För BVC

För BUMM

Presentationer från Inspirationsdagarna 22-23 januari 2014

Presentationer från Inspirationsdagarna 16-17 september 2014

Övrigt

Pediatrik