FOCUS (Follow-up Obesity Consequence Study)

FOCUS (Follow-up Obesity Consequence Study) är en longitudinell studie med syftet att resultaten i framtiden ska hjälpa oss att tidigt kunna identifiera barn med särskild risk att utveckla fetmarelaterad påverkan på hjärta och kärl, ämnesomsättning och psykosocial missanpassning.

Bakgrund

År 1997 startades Rikscentrum för överviktiga barn av professor Claude Marcus. De barn och ungdomar som kommit hit sedan dess för att få hjälp med sin fetma har genomgått omfattande undersökningar, både fysiologiska (såsom blodstatus, konditionstester och kroppssammansättning) och psykologiska utvärderingar (av till exempel ätbeteenden).

Resultaten från undersökningarna har dokumenterats och lagrats i det nationella kvalitetsregistret BORIS (Barnobesitasregister i Sverige)

Barnobesitasregister i Sverige (BORIS)

Syftet med studien

Syftet med studien är att utvärdera det prediktiva värdet av metabola riskmarkörer och hur barn och ungdomar upplever sin behandling av fetma i stort.

Ett fåtal longitudinella studier har tidigare genomförts på barn och ungdomar med fetma. Det finns ingen tidigare studie som har så heltäckande data för studiepopulationen som vår studie. Detta gör denna studie unik och den kommer att ha stor betydelse för den medicinska utredningen av barn med fetma, både i Sverige och internationellt.

Metod

Vi försöker att komma i kontakt med så många som möjligt av de barn och ungdomar som initialt undersöktes, för att kunna göra om samma undersökningar. Att på nytt göra undersökningarna ger oss en unik möjlighet att bedöma det prediktiva värdet av kontrollerna. Exempelvis kan vi uttala oss om hur farligt det är för barn med fetma att ha högt blodtryck, förhöjt fasteglukos och nedsatt kondition.

Genom intervjuer med dessa ungdomar och unga vuxna får vi också en bild av hur de upplevde sin behandling då, hur de mår idag och hur de känner inför framtiden.

Resultat

I slutet av 2014 hade studien 46 individer inkluderade med en uppföljningstid på över 9 år i medelväder. Inklusion av forskningspersoner kommer att fortsätta under 2015.

Finansiering

  • Hjärt-lungfonden
  • Barndiabetesfonden
  • Stiftelsen Frimurare Barnhuset
  • HKH Kronprinsessan Lovisas förening för barnasjukvård
  • Stiftelsen Tornspiran
  • Stiftelsen Solstickan

Kontakt

Vi som jobbar med studien är Emilia Hagman (doktorand), Pernilla Hedvall (tjl doktorand), Pernilla Danielsson (med dr), Karin Nordin (forskningssjuksköterska) mf.

Emilia Hagman Doktorand, nutritionist
Emilia Hagman
emilia.hagman@ki.se
Pernilla Danielsson Med. Dr., barnsjuksköterska
Penilla Danielsson
pernilla.danielsson@karolinska.se
Pediatrik