Skip to main content

Examensarbeten

Logopedkurs 29, vt 2013

347. Anna Graca och Linda Öhlin Långtidsmätningar med röstackumulator samt subjektivt skattade röstsymtom av patienter med arbetsrelaterad röststörning och röstfriska kontrollpersoner
348. Daniela Gabrielsson Att förenkla informationstexter för personer med kognitiv störning orsakad av Alzheimers sjukdom
349. Donya Afsun och Erika Forsman Pedagogiska aktiviteter i afasirehabilitering en kvalitativ intervjustudie med logopeder
350. Susanne Kirchner och Cecilia Widlund Utökad normering av SVenskt Artikulations- och NasalitetsTEst (SVANTE) vid 5 års ålder
351. Karin Nilsson och Annelie Norberg Normering av svenska 3-åringars prestation gällande artikulation, nasalitet och fonologi på SVenskt Artikulations- och NasalitetsTEst (SVANTE) en utökning
352. Therese Bergström och Cecilia Halvarsson Kartläggning av behandling med papillaplatta vid Oralmotoriskt Centrum: En klinisk utvärdering
353. Ludvig Irmalm och Linnea Wallander Normering av SVANTE och nasalansväden för 16-åringar
354. Ida Andersson och Catarina Lång Perceptionsbaserad datorstödd behandling av barn med fonologisk språkstörning effekter och upplevelser
355. Maria Nordberg och Marja-Liisa Syrjäkylä Validering av Frågebank om Kommunikativ Delaktighet genom kognitiva intervjuer med personer med MS eller ataxi
356. Heidi Arppe och Linnéa Eklund Hur påverkas grundtonsfrekvensen hos transsexuella kvinnor-till-män under testosteronbehandling och när uppfattas talaren som man? En lyssnarbedömning
357. Clara Persson och Maria Sjölin Kartläggning av barn med autismspektrumtillstånd: Andel icke-verbala och andel med icke-funktionellt tal vid 4-6 års ålder
358. Daniel Lindau och Helena Zachariassen Vidareutveckling av Testbatteri för talapraxi utprovat på patientgrupper med förvärvad talapraxi och dysartri
359. Mi Johansson Grafisk form för anpassning av Frågebank om Kommunikativ Delaktighet för personer med afasi
360. Sofie Eriksson och Katarina Holm Normering av ett observationsformulär för joller och artikulation på svenska barn vid 10 månaders ålder
361. Juliana Neves Lindgren Kartläggning av användningen av Starvätska för AKK (StAKK) inom habilitering: en enkätstudie
362. Tobias Ekstrand Validering av logopediskt testbatteri för utredning av misstänkt demens
363. Emma Jonsson och Anna-Karin Nilsson En observationsstudie av kommunikationen hos en pojke med autism vid introduktion av en pekdator.

Logopedkurs 28, vt 2011

328. Maria Egardt och Lina Ljungberg

Förmågan att dra slutsatser vid Alzheimers sjukdom och lindrig kognitiv störning.

329. Emma Bergström och Idah Lubowa-Mubiru

Lexiko-semantisk förmåga hos barn med autismspektrumstörning och barn med generell språkstörning

330. Beatrice Engström och Frida Hannler

Stämbandsegenskaper och uppsjungning - En pilotstudie av tre olika mätmetoder

331. Amanda Thorell

Fördelning av logopedisk intervention: en prövning av två motstridiga prioriteringsmodeller -Vårdens svåra val och Hedonistisk utilitarism

332. Stefan Eriksson och Camilla Johannesson

Pragmatisk förmåga hos 4- till 6-åriga barn mätt med Children's Communication Checklist (CCC)

333. Lena Höglund Santamarta och Jenny Karlsson

Joller, tidigt tal och uppskattat behandlingsbehov vid 3 år hos barn födda med enkelsidig läpp-käk-gomspalt

334. Malin Forsén och Jeanette Holmgren Nilsson

Röst- och talfunktion hos personer med förvärvad hög ryggmärgsskada

335. Linnea Johansson och Yvonne Rinkeholt

Validering av Speech Handicap Index (SHI) på svenska - självskattning av talfunktion efter oral och orofaryngeal turmörsjukdom

336. Raffaella Crinelli

Sensitivity and specificity of a cross-case transcription task in subjective cognitive impairment, mild cognitive impairment and Alzheimers disease

337. Lovisa Ahlström och Helena Ljungman

Age references for Peabody Picture Vocabulary Test IV in Swedish for bilingual children in the 4th Year of school

338. Ulrika Morris och Helena Zetterman

Från bondgård till cirkus. Konstruktion av en högläsningstext för bedömning av röst- och talfunktion och talandning

339. Joakim Gustafsson och Frida Bulukin-Wilén

Röstanvändning och effekt av taktil återkoppling hos patienter med Parkinsons sjukdom studerat med röstackumulatorn VoxLog

340. Jenny Barden och Lotta Ahlin

Förmågan att i skrift beskriva en bild hos barn ochungdomar med förvärvad hjärnskada

341. Andrea Dahlman och Elizabeth Hultby

Uppföljning av ungdomar som haft en måttligtill grav språkstörning i förskoleåldern En deskriptiv studie

342. Tanya Valdes och Anna Narel

Lexikal organisation hos enspråkiga elever med dyslexi iskolår 4-6 och 7-9

343. Anna Eklöf

Utvärdering av handledning i AKK-intervention för personal på ett center för barn med funktionsnedsättning i Tanzania

344. Ingrid Brommé - Emmelie Persson

Lexiko-semantisk förmåga vid Alzheimers sjukdom och frontotemporal demens

345. Malin Thorsdotter

Långtidsmätning av patienters röstanvändning med den bärbara röstackumulatorn VoxLog och subjektiva skatt-ningar; En pilotstudie för att kvantifiera riskfaktorer för röststörning.

Logopedkurs 27, vt 2009

306. Paulina Smith och Stina Forslund

Föräldraskattad språklig och socioemotionell utveckling hos småbarn med språkstörning respektive typisk språkutveckling.

Examensarbete - Paulina Smith och Stina Forslund (Pdf-fil, 616 Kb)

307. Evelina Hägglund och Agnes Klareskog

Livssituation hos vuxna män med språkstörning i tidig ålder - Djupintervjuer med fem män samt deras föräldrar.

Examensarbete - Evelina Hägglund och Agnes Klareskog (Pdf-fil, 942 Kb)

308. Anders Edlund och Caroline Wold

Behovet av kommunikativ rådgivning till närstående till personer med demens - en enkätundersökning och utprovning av en modell för rådgivning.

Examensarbete - Anders Edlund och Caroline Wold (Pdf-fil, 712 Kb)

309. Anna Kärrholt och Petter Lindblad

Effekter av behandling med intensiv röstterapi (the Lee Silverman Voice Treatment [LSVT]) på röst och tal hos tre patienter med ataktisk dysartri.

Examensarbete - Anna Kärrholt och Petter Lindblad (Pdf-fil, 1 Mb)

310. Camilla Bergström och Karin Forsberg Fontenelle

En jämförelse mellan behandlingsresultat för Constraint Induced Aphasia Therapy (CIAT) och lika intensiv konventionell gruppbehandling av kronisk afasi.

Examensarbete - Camilla Bergström och Karin Forsberg Fontenelle (Pdf-fil, 953 Kb)

311. Emelia Hedvall

Språkstörning i ett livsperspektiv. Intervjustudie med fyra kvinnor och fyra föräldrar.

Examensarbete - Emelia Hedvall (Pdf-fil, 357 Kb)

312. Annika Skoglund och Karin Tyllström

Prestationer vid fiberskopisk undersökning av sväljningen hos en grupp äldre friska personer.

Examensarbete - Annika Skoglund och Karin Tyllström (Pdf-fil, 259 Kb)

313. Ulrika Ljungberg

Repetition och pekning - Framtagning av en svensk pilotversionav test för differentiering mellan flytandeoch ickeflytande primär progressiv afasi.

Examensarbete - Ulrika Ljungberg (Pdf-fil, 3 Mb)

314. Karolina Cromnow och Tove Landberg

Skriftliga beskrivningar av bilden "Kakstölden". Insamling av referensvärden från friska försökspersoner.

Examensarbete - Karolina Cromnow och Tove Landberg (Pdf-fil, 556 Kb)

315. Kristina Carlsson

Barn och ungdomars prestationer och svarsmönster på ordflödestest.

Examensarbete - Kristina Carlsson (Pdf-fil, 1 Mb)

316. Sofia Axelsson och Christina Larsson

Muntlig bildeliciterad berättarförmåga hos 8-åriga normalspråkiga barn relaterat till inferens, lexikon och arbetsminne.

Examensarbete - Sofia Axelsson och Christina Larsson (Pdf-fil, 629 Kb)

317. Caroline Stegenius och Linnea Rasmusson

Undersökning av taktförmåga vid handklapp, hos vuxna som stammar jämfört med kontrollgrupp.

Examensarbete - Caroline Stegenius och Linnea Rasmusson (Pdf-fil, 771 Kb)

318. Helena Björelius Hjort

Are Oral and Verbal Motor Functions Related to Manual and Overall Motor Performance in Children with Developmental Apraxia of Speech?

Examensarbete - Helena Björelius Hjort (Pdf-fil, 480 Kb)

319. Tove Fagius och Emma Söderman

Friska äldres prestationer på afasitestet A-ning.

Examensarbete - Tove Fagius och Emma Söderman (Pdf-fil, 979 Kb)

320. Jonas Gullmer och Filippa Magnusson

Arbetsminne, språklig förmåga och stavning - en studie av prestationer på Testbatteriet relaterat till stavning hos barn med typisk språkutveckling i skolår 3.

Examensarbete - Jonas Gullmer och Filippa Magnusson (Pdf-fil, 1 Mb)

321. Ann-Charlotte Harbom och Monica Åhs

Svensk Utprövning av ett bedömningsmaterial inom stamningsområdet: Genomgripande bedömning av talarens upplevelse av stamning (TUS).

Examensarbete - Ann-Charlotte Harbom och Monica Åhs (Pdf-fil, 485 Kb)

322. Jenny Eriksson och Victoria Kelly

Effekter av frekvenshöjande fonokirurgi samt uppföljning efter minst 6 månader för kvinnor som genomgått könskorrektion: Akustiska data från fonetogram, subjektiva skattningar och lyssnarbedömningar.

Examensarbete - Jenny Eriksson och Victoria Kelly (Pdf-fil, 708 Kb)

323. Linnea Olsson och Karolina Norrlinder

Fonetogram som visuell feedback i intensiv röstterapi för tre patienter med Parkinsons sjukdom.

Examensarbete - Linnea Olsson och Karolina Norrlinder (Pdf-fil, 1 Mb)

324 Anna Haglöf och Ylva Peilitz

Social kognition och språklig nivå hos förskolebarn med språkstörning i jämförelse med förskolebarn med typisk språkutveckling.

Logopedkurs 26, vt 2007

287. Leila Rimbakh

Hyaluronan vid behandling av sulcus glottidis och ärrbildning i stämbanden.

Examensarbete - Leila Rimbakh (Pdf-fil, 732 Kb)

288. Charlotte Molde och Linda Ristolainen

Grammatisk förmåga och språklig medvetenhet hos barn med cochleaimplantat.

Examensarbete - Charlotte Molde och Linda Ristolainen (Pdf-fil, 373 Kb)

289. Veronica Bergström och Maria Bäcklin

Kartläggning av logopeders arbete med flerspråkiga barn i de tre svenska storstadsregionerna - Utmaningar och utvecklingsmöjligheter.

Examensarbete - Veronica Bergström och Maria Bäcklin (Pdf-fil, 2 Mb)

290. Sara Ekman Brandt och Anna Svensk

Åldersreferenser för TROG, Test for Reception of Grammar, på svenska för flerspråkiga barn i åldrarna 4:6-5:6 år.

Examensarbete - Sara Ekman Brandt och Anna Svensk (Pdf-fil, 436 Kb)

291. Madelene Georgsson och Jenny Olofsson

Läppkraft och läppfunktion hos barn vid 5:0-6:11 års ålder.

Examensarbete - Madelene Georgsson och Jenny Olofsson (Pdf-fil, 306 Kb)

292. Ellinor Strandberg och Sofia Österberg

Verbala kognitiva förmågor och störningskänslighet vid utmattningssyndrom.

Examensarbete - Ellinor Strandberg och Sofia Österberg (Pdf-fil, 1 Mb)

293. Ekaterina Ivachova och Karin Jones Thinghag

Svensk normering av ordflödestesten FAS, Djur och Verb.

Examensarbete - Ekaterina Ivachova och Karin Jones Thinghag (Pdf-fil, 364 Kb)

294. Vanja Gyllensköld

Samtalsmodellen "Supported Conversation for Adults with Aphasia (SCATM)" - utvärdering av en kurs för vårdpersonal

Examensarbete - Vanja Gyllensköld (Pdf-fil, 1 Mb)

295. Maria Sjöberg

Stämbandens förfonatoriska vibrationscykler vid tre typer av fonationsansats - en explorativ studie.

Examensarbete - Maria Sjöberg (Pdf-fil, 438 Kb)

296. Maria Reinert oxh Emmeli Tingstadius

Talförståelighet hos en gupp svensktalande barn med cochleaimplantat i åldrarna 4-12 år - en deskriptiv studie.

Examensarbete - Maria Reinert oxh Emmeli Tingstadius (Pdf-fil, 552 Kb)

297. Marianne Eklund och Petra Eklund

Läppkraft normaldata för vuxna.

Examensarbete - Marianne Eklund och Petra Eklund (Pdf-fil, 1 Mb)

298. Märta Almegård och Charlotta Ericson

En retrospektiv studie av ensidig stämbandspares.

Logopedkurs 25, vt 2005

269. Katarina Brusewitz och Marjaana Gómez-Ortega

The Boston Naming Test på svenska. Normativa data för barn och ungdomar.

270. Amanda Parknäs

Tre svårförståeliga barns kommunikation med barn de har en nära relation till. En explorativ studie.

Examensarbete - Amanda Parknäs (Pdf-fil, 331 Kb)

271. Liv Bryntesson och Ingela Martinsson

Kartläggning av en- och tvåspråkiga barn remitterade till logoped i Stockholm.

272. Katja Mikkelsen och Sofia Österberg

Språkliga förmågor hos barn/ungdomar med diagnoser Asperger syndrom/högfungerande autism.

Examensarbete - Katja Mikkelsen och Sofia Österberg (Pdf-fil, 367 Kb)

273. Annica Svensson

Velofaryngeala friktionsljud under tal - vilka faktorer bidrar till uppkomst?

Examensarbete - Annica Svensson (Pdf-fil, 353 Kb)

274. Kajsa Brännlund och Lena Åberg

Datortestning och datorträning av fonologisk medvetenhet hos 6-åringar.

275. Sofia Antonsson

Attityder till kommunikation hos stammande och icke-stammande 8- och 11-åringar. Normering av ett frågeformulär.

276. Myrto Brandeker och Hanna Walsö-Kanstad

Fonologisk medvetenhet hos svensk-arabiska tvåspråkiga förskolebarn.

Examensarbete - Myrto Brandeker och Hanna Walsö-Kanstad (Pdf-fil, 390 Kb)

277. Maria Ottestig och Helena Vilcek

Möjligheter och begränsningar på arbetsmarknaden för personer som stammar. En enkätstudie bland arbetsgivare, yrkesvägledare och personer som stammar.

Examensarbete - Maria Ottestig och Helena Vilcek (Pdf-fil, 344 Kb)

278. Pernilla Sjöstrand och Georgia Tsipra

Arbetsminnesträning och kommunikationsträning vid afasi: En behandlingsstudie.

279. Johanna Elofsson och Andrea Lind

Voice Activity and Participation Protocol (VAPP) Utprovning på svenska röstpatienter.

280. Johanna Hoas och Therese Ringqvist

Intervention med Tecken Som Stöd till talet: aspekter av ordförråd och samspelsfärdigheter hos fyra barn med grav språkstörning.

Examensarbete - Johanna Hoas och Therese Ringqvist (Pdf-fil, 329 Kb)

281. Anna Lundblad

Voice Dosimetry Measurements in Teachers.

282. Camilla Romedahl Eriksson

Samband mellan sångformant och textuppfattbarhet.

283. Lena Bjärnelid och Lisbeth Lindquist

Bedömning av röstkvalitet med korrelogram - Jämförelse med auditiv perceptuell bedömning (ej bilagor).

Examensarbete - Lena Bjärnelid och Lisbeth Lindquist (Pdf-fil, 498 Kb)

284. Margareta Andersson och Marie Sundin

Test av verb- och substantivflöde hos friska persioner respektive personer med olika grad av kognitiv dysfunktion.

285. Helga Carlsson

Grammatisk utveckling hos flerspråkiga barn En utprovning av ett svenskt test byggt på processbarhetsteorin.

Examensarbete - Helga Carlsson (Pdf-fil, 218 Kb)

286. Stefan Förberg

Förebyggande röstvård för lärare som minimal preventionsåtgärd - En explorativ studie.

Examensarbete - Stefan Förberg (Pdf-fil, 352 Kb)

286 b Agneta Markskog och Sofie Carlson

En retrospektiv studie av 23 barn som genomgick en logopedisk läs- och skrivutredning i skolåldern.

Logopedkurs 24, vt 2003

249. Lena Eriksson och Ann-Kristina Näsström

En jämförelse mellan språkligt och icke-språkligt flöde och episodminne vid afasi.

250. Ann Malmenholt

Astma, inhalerade glukokortikoider och röstpåverkan. Röstbesvär hos astmatiker som behandlas vid vårdcentraler - en uppföljande prevalensstudie.

251. Lena Olsson och Anna Strömberg

En jämförelse av sväljförmågan vid kolsyrad, icke kolsyrad samt trögflytande dryck hos patienter med orofaryngeal dysfagi.

252. Anna Segerstedt

Akustisk och perceptuell analys av kvantitet hos förskolebarn med språkstörning.

253. Annika Karlsson och Åsa Lindström

Oralmotorisk funktion, oral sensorik och ätproblematik hos för tidigt födda barn, vid 4,0 - 5,5 års ålder.

254. Lotta Hedberg och Linda Kellén Nilsson

Normering av Peadbody Picture Vocabulary Test - III för svenskspråkiga barn i förskoleklass och årskurs 4.

255. Maria Grahn och Jenny Sandberg

Hur påverkas läsförståelse av kunskap i ämnet?

256. Klara Wenneborg

Skattning av premorbid IQ: Utarbetande och utprovning av en svensk version av National Adult Reading Test (NART).

257. Hanna Granström och Siv Lithander

En jämförlse mellan papports och mammors sätt att kommunicera med sina barn med expressiv språkstorning.

258. Sigrid Holmquist

Kan termen "god placering" brukas på talröster och vilka är i så fall des akustiska korrelat?

259. Carina Aronsson

Röstanvändning i realistiska kafébuller - Fonetogram, subglottiskt tryck och självskattningar hos friska kvinnor samt patienter med stämbandsknottror.

260. Markus Björnström

Ansikten för alla - utprovning av bilder för minnestest med kända personer.

261. Linda Henning

Lexikala beslut i relation till benämning, Ordflöde och allmän kognitiv funktion.

262. Helén Norström och Petra Sjöberg

Oral stereognostisk förmåga hos barn mellan 4,0-5,5 års ålder.

263. Helena Johansson och Ingrid Pallars

Har artikulatorisk medvetenhet samband med avkodningsförmåga och fonologisk medvetenhet i en normalgrupp med högstadieelever.

264. Britta Berg och Sara Edén

Perceptuell bedömning av röstkvalitet hos tre organiska röststörningar - jämförelse mellan Consensus Auditory-Perceptual Evaluation of Voice (CAPE-V) och Stockholm Voice Evaluation Approach (SVEA).

265. Anders Westermark

(ej ännu fått uppsatsen)

266. Anna Junesand

Analys av berättelsers struktur och innehåll hos personer med demens.

266A. Anna Nilsson

Fonetogram och subglottalt tryck för röstfriska kvinnor och för kvinnor med stämbandsknottror.

Logopedkurs 23, vt 2001

228. Eva Liljerehn och Åsa Olsson

Oralmotorisk förmåga hos barn med enkelsidig läpp-käk-gomspalt.

229. Karin Eriksson och Catrin Kylberg

Effekter av förebyggande röstvård och röstteknik för blivande förskollärare.

230. Mona Barnkensjö och Ulrika Löfkvist

Tal- och språkförmåga hos en grupp svensktalande barn med cochleaimplantat.

231. Karin Bäckman och Malin Larsson

Evaluation of Electropalatography - EPG as a biofeedback tool in the treatment of oral motor dysfunctional Swedisch speaking patients.

232. Susanna Gran och Mona Hultkrantz

Kirurgisk behandling av stämbandsfåra - en uppföljning

233. Jenny Johansson och Carolina Rydin

Jämförelse av språkstörda förskolebarns grammatiska förmåga på språkliga test och i spontantal.

234. Anne Edvik och Vanja Groph

Peabody Picture vocalbulary Test-svensk normering av passivt ordförråd hos förskolebarn, samt elever i årskurs 3 och 6.

235. Lena Appelgren och Anna Sundström

Orofaryngeal dysfagi efter stroke - en jämförelse mellan bedsidebedöming och fiberskopisk undersökning av sväljningen.

236. Sara Lindhagen och Ami Wachtmeister

Utprovning av ett svenskt kategoridifferentierat bildbenämningstest.

237. Lena Liljeberg

Språklig medvetenhet hos språkstörda barn på Hällsboskolan.

238. Annaci Algers och Åsa Mogren

Kan man genom en logopedbedömning skilja en språkstörning från ett andraspråk i utveckling?

239. Åsa Gustavsson och Sara Harnemo

Utvärdering och utprovning av oralmotoriska testuppgifter.

240. Lena Mattsson och Susanna Mustonen

Morfologisk medvetenhet hos elerver i årskurs 5.

241. Karin Sundgren och Therese Engström

Hur går det för fonastenipatienter? - en uppföljande studie.

242. Olof Tyche

Subtila språkstörningar hos patienter med diagnosen MCI (Mild Cognitive Impairment) Del I: utifrån den tematiska bilden "Kakstölden".

243. Eva Svedberg

Subtila språkstörningar hos patienter med lindrig kognitiv störning - Del II: med hjälp av "BeSS".

244. Rosi Killander

Fonologisk medvetenhet hos en- och tvåspråkiga förskolebarn vid testning med ett svenskt testmaterial

245. Petra Lindblad

ORIS-munmotorisk funktionsstatus - utgångspunkt för observationer av barn med Downs syndrom i Argentina. En metodstudie.

246. Charlotte Scocco

Prosodi hos barn på språkförskola.

247. Margareta Stagren

Benämning hos peresoner med Alzheimers sjukdom.

248. Pia Rasmussen och Ineke Samson

Ordracet normaldata för 5,5 - 6,5-åringar

Logopedkurs 22, vt 1999

213. Veronica Blixt och Jenny Pahlberg-Olsson

Venticular Fold Vibration in Voice Production.

214. Katarina Junill och Maria Karlsson

Hur bedömer logopedstudenter röster?

215. Hanna Persson och Linda Wångmar

Fronto-Temporal Dementia and the Use of Linguistic Emotive Utterances - the degree of specificity in utterances by persons with dementia.

216. Annika Elofsson och Gerda Olsson

Cerbebellums roll i språkliga funktioner.

217. Anita Andersson och Marie-Louise Schuck

Nybesök hos logopeden - Utvärdering av ett screeningmaterial för 5,5-6 åringar.

218. Katarina Genar och Christina Lange

En studie av mellanstadiebarns ordförråd i relation till läsförmåga - kartläggning av normalspråkiga barn.

219. Karin Nyberg och Agneta Österman

Akustik och perceptuell analys av smärtinducerad samt obehagsinducerad fonation hos spädbarn.

220. Karin Dahlina

Utprovning av ett nytt röstbelastningstest.

221. Kerstin Jillefors och Viveka Schein

Femåringars röstläge i sång och tal.

222. Sofia Nordbäck och Åsa Pettersson

Can Infants with Clept Lip and/or Palate Breastfeed? A Review of the Literature and a Descriptive Study

223. Dag Strömberg

Skrivutveckling hos elever med grava läs- och skrivsvårigheter.

224. Sophie Hedin

Symptombild hos tre barn med Landau-Kleffners Syndrom med tonvikt på språkliga funktioner och auditiv perception.

225. Jenny Claesson och Katja Kuokkanen

Repetitionsförmåga hos normalspråkiga barn i årskurs två och fem.

226. Maud Lingard och Cecilia Munters

Längden fri tungspets i relation till oralmotorik, sensorik och artikulation hos förskolebarn.

Examensarbete - Maud Lingard och Cecilia Munters (Pdf-fil, 371 Kb)

227. Kerstin Hahn och Eva Källkvist

Dyslexi och Minne - en litteraturöversikt och en studie av utvecklingsdyslexi och olika minnessystem hos ungdomar.

243. Eva Svedberg

Subtila språkstörningar hos patienter med lindrig kognitiv störning - Del II: med hjälp av "BeSS"

244. Rosi Kilander

Fonologisk medvetenhet hos en- och tvåspråkiga förskolebarn vid testning med ett svenskt testmaterial.

245. Petra Lindblad

246. Charlotte Scocco

Prosodi hos barn på språkförskola.

247. Margareta Stagren

Studier av ordsökning hos patienter med demens av Alzeheimertyp och afasi - med hjälp av Boston Naming Test

Logopedkurs 21, vt 1997

200. Anna Karin Hagberg och Carolina Swensson

Normalspråkiga 3-31/2 åriga barns passiva ordförråd och språkförståelse.

201. Susana Brandhild och Anna Zällh

Lingvistisk mognad och talperception hos barn med diagnosen DAMP - fyra fallbeskrivningar.

202. Maria Paulin

Fonologisk medvetenhet och läsning hos normalspråkiga barn i årskurs 5.

203. Anette Eliasson och Mia Lövblad

Auditivt korttidsminne och artikulations-hastighet - finns det ett samband?

204. Linda Begqvist och Ylva Lindström

Språklig förmåga speglad i mötet med skrift - stavningsförmåga och läsförståelse hos språkstörda och normalspråkiga barn.