Skip to main content

Bästa examensarbete inom röstområdet

Ett examensarbete från Enheten för logopedi har utsetts till ”bästa examensarbete inom röstområdet” och erhållit pris på 5000 kr för detta av Nämnden för Röstfonden, som hör under Röstforum.

Examensarbetet är:

Erika Bergström Börlin och Adam Hillgren: ”Röstpåverkan efter tyreoideakirurgi utan skada på nervus laryngeus recurrens.” Karolinska Institutet, Stockholm. 2016. Handledare: Maria Södersten, Gunnar Björck.

En bedömarkommitté bestående av tre av Nämndens ledamöter hade var och en för sig bedömt två nominerade examensarbeten, som inkommit efter ett upprop till samtliga sex logopedutbildningar i landet. Bedömarkommittén enades att föreslå uppsatsen av Erika Bergström Börlin och Adam Hillgren till priset med följande motivering:

”I studien av Bergström Börlin och Hillgren undersöktes huruvida röstomfånget förändras efter tyreoideakirurgi utan skada på recurrensnerven och om eventuella subjektiva röstbesvär bekräftas av akustiska mätningar. Inspelningar av tal- och maxfonetogram jämfördes preoperativt och två månader postoperativt hos de 18 deltagarna som genomgick tyreoideaoperation. Resultaten visade att deltagarna upplevde signifikant ökade röstbesvär efter operationen liksom att grundtonsmedelvärdet i tal minskade signifikant efter operationen. Dock förändrades inte frekvens- och intensitetsomfånget signifikant men hälften av deltagarna uppvisade ett reducerat maximalt röstomfång efter operationen. Studien håller god vetenskaplig nivå, anknyter väl till aktuell forskning och tillför ny klinisk kunskap som är angelägen att informera patienter om preoperativt.”

Pristagarna inbjöds presentera uppsatsen vid Röstforums Riksmöte 6-7 maj 2017 på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm och i samband därmed mottaga priset.