Arbetsmiljö

Arbetsmiljöorganisation

För att systematiskt planera, genomföra och följa upp verksamheten, så att kraven i arbetsmiljölagen med föreskrifter följs, har CLINTEC slagit fast följande:

Inom Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC) finns det en arbetsmiljögrupp. Arbetsmiljögruppen skall vara rådgivande och policyskapande, men ansvaret måste ligga hos enhetscheferna/sektionscheferna avseende arbetsmiljöfrågor. Det är därför prefekten har delegerat ansvaret för arbetsmiljöfrågorna till respektive enhetschef/sektionschef. Det är enhetscheferna/sektionscheferna som har personalansvaret och de ekonomiska möjligheterna att skapa en bra arbetsmiljö.

Det är viktigt att få en kontinuitet i arbetsmiljöarbetet med systematisk planering och revidering av handlingsplanen. Därför kommer arbetsmiljögruppen att vid varje sammanträde, 4 ggr per år, att följa upp och revidera handlingsplanen samt vid behov föra in nya åtgärder i handlingsplanen.

Delegation i arbetsmiljöansvar: Rektor,  prefekt och enhetschefer. Till sin hjälp på institutionen finns arbetsmiljögruppen.

Arbetsmiljöpolicy

Arbete och studier inom Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC ) skall ge arbetstillfredställelse, välbefinnande, gemenskap och personlig utveckling i en arbetsorganisation som är präglad av respekt för varandra. En bra arbetsmiljö med motiverade och ansvarstagande medarbetare är en förutsättning för en konkurrenskraftig verksamhet.

Chefer och arbetsledare har ansvaret för sådana arbetsmiljöfrågor som direkt påverkas av de beslut som de tar. Det ligger i CLINTECs intresse att så mycket som möjligt av det löpande arbetsmiljöarbetet sköts som en del av den löpande verksamheten.

Lag-, avtals-,och myndighetskrav inom arbetsmiljöområdet skall ses som absoluta minimikrav. Genom att systematiskt planera, genomföra och följa upp verksamheten skall dessa med god marginal uppfyllas.

CLINTEC skall ständigt följa upp utvecklingen inom arbetsmiljöområdet och sträva efter att arbets- och studiemiljöfrågorna på ett tidigt stadium beaktas i all planering. Målet ska vara att i så stor utsträckning som möjligt arbeta för att förebygga ohälsa och olycksfall.

Inför beslut om nyinvesteringar, ny- eller ombyggnationer eller andra förändringar i verksamheten som påverkar arbetsmiljön ska riskerna undersökas och konsekvenserna bedömas i samverkan. Åtgärder ska vidtas så långt det är möjligt för att förebygga negativa effekter på arbetsmiljön.

En atmosfär av delaktighet skall råda hos både personal och studenter. CLINTEC strävar efter att ha en erkänt god arbetsmiljö

Dokument

Handlingsplan

Länkar för området arbetsmiljö vid KI

Protokoll

Aktuellt/kurser

Kemikalieinventerare/brandkontrollanter

Anestesi Olav Rooyackers
Kirurgi Rainer Heuchel
Njurmedicin Björn Anderstam
Obstetrik/gynekologi Karolina Kublickiene samt Liselotte Antonsson
Pediatrik Vakant
Transplantation Helén Zemack
ÖNH  
Institution