Vad gör en biomedicinare?

Biomedicin är ett spännande fält inom naturvetenskapen som analyserar och löser medicinska problem med hjälp av modern kunskap inom kemi och biologi.

Den internationella biomedicinska kunskapen och forskningen utvecklas explosionsartat. Idag är hela människans arvsmassa kartlagd, vilket öppnar vägen till nya fascinerande forskningsfält och framtida behandlingsformer.

Biomedicinare arbetar med att öka kunskapen om bakomliggande mekanismer till de stora folksjukdomarna som cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, allergier och demens.

Biomedicinare har en mängd intressanta arbetsområden att välja mellan. Många biomedicinare fortsätter att forska, antingen inom universitetsvärlden eller inom läkemedelsindustrin. Som forskare tillbringar man mycket tid i laboratorier och diskuterar resultat och tester med kollegor i Sverige och utomlands för att ta fram nya mediciner. Man kan även arbeta som koordinator med att dokumentera och samordna prövningen av nya läkemedel innan de registrerats. Då arbetar man tillsammans med läkare inom sjukvården och ser till att rätt studier sker på rätt sätt.

Biomedicinare kan också arbeta som vetenskapsjournalister och konsulter och förklara biomedicinsk forskning för allmänheten i media och ge myndigheter och företag råd kring exempelvis patentfrågor och lagförslag. Det finns stora möjligheter att arbeta utomlands eftersom det biomedicinska området är mycket internationellt.

Hur blir jag biomedicinare?

Karolinska Institutets biomedicinprogram på grundnivå är treårigt, 180 högskolepoäng, och leder fram till medicine kandidatexamen. Utbildningen ger en bred bas inom biomedicin som förbereder för arbete eller vidare utbildning, bland annat ger den behörighet att söka till masterprogrammet.

Utbildningen är förlagd till KI Campus Solna och Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge. Programmet ges på engelska.

BiomedicinprogrammetStudent