Vaccination för studenter vid Ersta Sköndal

Sjuksköterskestudenter på Ersta Sköndal erbjuds innan klinisk praktik vaccination mot de smittsamma agens de kan komma tänkas att utsättas för. Beslut om vilka vaccin studenter erbjuds, baseras på riskbedömning enligt Socialstyrelsens direktiv. Studenter vid Röda Korset och Sophiahemmet omfattas inte av denna tjänst.

Under en lång tid har vi inte haft tillgång till tuberkulosvaccin men nu kan vi äntligen erbjuda vaccinet via nedanstående vaccinationscentral. Om du inte redan har vaccinerat dig, är det hög tid att göra det!

Här vaccinerar du dig:
CityAkuten Vaccination & Resemedicin
Holländargatan 4
111 36 Stockholm

Tidsbokning

I samband med ditt nybesök på vaccinationscentralen görs en bedömning av vilka vaccinationer du behöver utifrån tidigare vaccinationer och aktuella studier. Med stor sannolikhet kommer du erbjudas vaccin mot tuberkulos (BcG). Inför detta test behöver man göra ett tuberkulintest (PPD). Provet skall avläsas av sjuksköterska på CityAkuten efter 3 dygn så det är viktigt att du redan då du bokar nybesöket vet att du kan sätta av tid för återbesöket 3 dygn senare. Första besöket bör därför bokas en måndag, tisdag eller fredag eftersom Cityakuten inte har öppet på helgen.

Boka tid för vaccination

Ta med till CityAkuten Vaccination & Resemedicin:

  • Intyg på tidigare vaccinationer
  • Legitimation
  • Registreringsintyg från LADOK som visar att du är student på Ersta Sköndals högskola.

 Vaccin efter riskbedömning

Beslut om vilka vaccin studenter erbjuds baseras på riskbedömning enligt Socialstyrelsens direktiv.

I princip gäller att:

  • i yrken utan kroppskontakt (mkt lite kroppskontakt) är smittovägen enbart luftburen varför skydd mot TBC (tuberkulos) erbjuds.
  • i yrken med nära kroppskontakt finns risk för blodsmitta och hepatitvaccination erbjuds då.

Komplettering av vaccination

Alla sjuksköterskestudenter på Ersta Sköndal erbjuds komplettering av vaccination mot difteri, tetanus och polio samt mot mässling, röda hund och påssjuka i den mån de inte redan har ett tillfredsställande skydd.

Referenser

Rekommendationer för profylax mot hepatit B, Socialstyrelsen 2005
Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos, Socialstyrelsen 2007 samt Smittskyddsenheten, Stockholms läns landsting, Tuberkulin-PPD, 2001
Kontakt med smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm

Studenthälsa