Vaccination för KI-studenter

Innan klinisk praktik erbjuds vaccination för studenter på Karolinska Institutet mot de smittsamma agens de kan komma tänkas att utsättas för. Beslut om vilka vaccin studenter på de olika programmen erbjuds, baseras på riskbedömning enligt Socialstyrelsens direktiv.

Läs mer om vilka vaccinationer du erbjuds inom just ditt program

Under en lång tid har vi inte haft tillgång till tuberkulosvaccin men nu kan vi äntligen erbjuda vaccinet via nedanstående vaccinationscentral. Om du inte redan har vaccinerat dig, är det hög tid att göra det!

Läs mer om tuberkulosvaccin

Här vaccinerar du dig:
CityAkuten Vaccination & Resemedicin
Holländargatan 4
111 36 Stockholm

Tidsbokning

I samband med ditt nybesök på vaccinationscentralen görs en bedömning av vilka vaccinationer du behöver utifrån tidigare vaccinationer och aktuella studier. Med stor sannolikhet kommer du erbjudas vaccin mot tuberkulos (BcG). Inför detta test behöver man göra ett tuberkulintest (PPD). Provet skall avläsas av sjuksköterska på CityAkuten efter 3 dygn så det är viktigt att du redan då du bokar nybesöket vet att du kan sätta av tid för återbesöket 3 dygn senare. Första besöket bör därför bokas en måndag, tisdag eller fredag eftersom Cityakuten inte har öppet på helgen.

Till tidsbokningen

Ta med till CityAkuten Vaccination & Resemedicin:

 • Intyg på tidigare vaccinationer
 • Legitimation
 • Registreringsintyg från LADOK som visar att du är student på KI. Utan detta kan du inte få vaccinationen gratis. Se instruktion nedan om hur du går till väga.

1. Ta fram registeringsintyg från Ladok på webb

2. Fyll i enligt nedan för att få med korrekt uppgifter på registreringsintyget:

 • Bocka för Visa programantagning för att det ska synas på vilket program du är student på.
 • För att intyget äkthet skall kunna styrkas, bocka för Spara pdf-intyg på server.
 • Ange vilken termin du påbörjade utbildningen i den första rutan och nuvarande termin i andra rutan (se nedan). Klicka sedan på OK.

Vaccin efter riskbedömning

Beslut om vilka vaccin studenter på de olika programmen erbjuds baseras på riskbedömning enligt Socialstyrelsens direktiv.

I princip gäller att:

 • i yrken utan kroppskontakt (mkt lite kroppskontakt) är smittovägen enbart luftburen varför skydd mot TBC (tuberkulos) erbjuds.
 • i yrken med nära kroppskontakt finns risk för blodsmitta och hepatitvaccination erbjuds då.
 • yrken där man även exponeras för faeces (avföring) innebär risk för smitta av polio varför en femte spruta mot detta erbjuds. I dagsläget på KI gäller detta enbart biomedicinska analytiker.

I enlighet med detta delas studenter på Karolinska Institutet in i följande grupper:

1. Ingen ökad risk för blod- eller TBC-smitta

 • Optikerstudenter
 • Psykologstudenter
 • Psykoterapeutstudenter

Rekommendationer: Inga vaccinationer.

2. Något ökad risk för TBC-smitta, ingen ökad risk för blodsmitta

 • Arbetsterapeutstudenter
 • Audionomstudenter
 • Logopedstudenter
 • Sjukgymnaststudenter

Rekommendation: PPD-test och om detta negativt BcG-vaccination enligt socialstyrelsens rekommendationer

3. Ökad risk för TBC-smitta, ökad risk för blodsmitta:

 • Barnmorskestudenter
 • Biomedicinstudenter
 • Biomedicinsk analytikerstudenter*
 • Läkarstudenter
 • Odontologisk profylaktikstudenter
 • Röntgensjuksköterskor
 • Sjuksköterskestudenter
 • Specialistsjuksköterskor
 • Tandhygieniststudenter
 • Tandläkarstudenter
 • Tandteknikerstudenter

Rekommendationer: PPD-test och om detta negativt BcG-vaccination enligt socialstyrelsens rekommendationer, fullständig vaccination mot hepatit B med kontroll av antikroppsbildning efter sista injektionen

* Biomedicinska analytiker skall även erbjudas en femte poliospruta.

Komplettering av vaccination

Alla studenter på KI:s program på grundutbildningarna erbjuds komplettering av vaccination mot difteri, tetanus och polio samt mot mässling, röda hund och påssjuka i den mån de inte redan har ett tillfredsställande skydd.

Referenser

 • Rekommendationer för profylax mot hepatit B, Socialstyrelsen 2005
 • Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos, Socialstyrelsen 2007 samt Smittskyddsenheten, Stockholms läns landsting, Tuberkulin- PPD, 2001
 • Kontakt med smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm
StudentStudenthälsa