Utbytesprogram

Karolinska Institutet har avtal om studentutbyte med många partneruniversitet runt om i världen. Utbytet genomförs inom ramen för något av våra utbytesprogram.

Erasmus+

Erasmus+ är EU-kommissionens program för utbildningssamarbete i Europa. Erasmus+ ger dig som student möjlighet att studera vid ett universitet i Europa med vilket ditt utbildningsprogram vid KI har ett avtal om utbyte.

Vad är Erasmus+?

Erasmus+ är det största av EU:s program inom utbildning. Programmet syftar till att främja den europeiska dimensionen i utbildningen. Deltagandet i Erasmus+ kräver att det finns ett utbytesavtal mellan KI och universitet i Europa. Inom ramen för de Erasmusavtal som finns på just ditt utbildningsprogram kan du genomföra utbytesstudier under minst tre månader (91 dagar). För att delta i Erasmus+ måste du vara student på KI och ha fullföljt minst ett års studier före utresa, ofta längre beroende på utbildningsprogram. I Erasmus Student Charter kan du läsa om dina rättigheter och skyldigheter som Erasmusstudent. 

Karolinska Institutets Erasmuskod: S STOCKHO03
Erasmus University Charter:  29441-EPP-1-2014-1-SE-EPPKA3-ECHE

Erasmus Policy Statement

Erasmus+ Charter

Språkstöd

Sedan 1 januari 2015 gör alla studenter som deltar i utbytesprogrammet Erasmus+ ett obligatoriskt språktest online. Vill man förbättra sina språkkunskaper kan man därefter också genomföra en frivillig språkkurs online.

Stipendium för Erasmus+

Om du genomför utbytesstudier inom Erasmus+ får du ett stipendium som bidrar till att täcka merkostnader i samband med utlandsvistelsen. 80 % av stipendiet betalas ut innan utbytet påbörjas, resterande stipendium utbetalas efter det att reseberättelse är inskickad och godkänd, samt att blanketten "Certificate of attendance" har lämnats in. Stipendiebeloppet varierar beroende på det land du reser till.

Land €/månad €/dag
Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Norge, Storbritannien, Österrike 375 12.50
Belgien, Estland, Grekland, Island, Lettland, Litauen, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern 315 10.50

Du kan få stipendium för upp till 12 månader per utbildningsnivå (bachelor och master) för studier och praktik inom Erasmus+ (för studenter på långa program som läkarprogrammet, psykologprogrammet och tandläkarprogrammet gäller max 24 månader)Du ansöker om Erasmus+stipendium på särskild blankett, som du lämnar till din internationella handläggare innan avresa. 

Schweiz ingår inte i Erasmus+, men du kan ändå genomföra utbytesstudier vid schweiziska partneruniversitet. Istället för Erasmus+ stipendium kommer du att få ett stipendium från värduniversitetet genom SEMP (Swiss-European Mobility Programme). 

Genom Erasmus+ kan du som är förälder få möjlighet till extra ekonomiskt stöd om du tar med dig ditt/dina barn på utbytet. Kontakta din internationella handläggare för mer information.

Certificate of Attendance

När ditt utbyte börjar nära sig slutet, är det viktigt att du får blanketten "Certificate of Attendance" ifyllt av ditt värduniversitet. På blanketten framgår att du har varit utbytesstudent under en viss period. Antal dagar på blanketten måste uppgå till minst 90 dagar! Blanketten skickas sen direkt till Internationella kansliet på KI.

Erasmus+ för studenter med funktionshinder

För att stödja studenter med svåra funktionshinder eller med mycket speciella behov kan studenter som önskar delta i studentutbyte inom Erasmus+ ansöka om extra stöd i samband med sitt utbyte. Extra stöd kan tilldelas om kostnaderna överstiger det belopp som utbetalas i samband med utbytesstudier och där kostnaderna inte täcks av andra källor. För att du ska kunna få del av ett extra bidrag måste följande kriterier uppfyllas:

  • Du måste ha en officiellt erkänd svår funktionsnedsättning och/eller exceptionellt speciella behov
  • Ansökan måste åtföljas av ett läkarintyg samt ett intyg där graden av funktionshinder intygas
  • Ansökan ska innehålla en beskrivning av de omständigheter som är relevanta i det aktuella fallet
  • En uppskattning av de extra kostnader som kommer att uppstå ska göras
  • Annat finansiellt stöd ska redovisas
  • KI ska ha tagit kontakt med mottagande universitet för att försäkra sig om att universitetet har möjlighet att ta emot en utbytesstudent med svårt funktionshinder

Mer information om Erasmus+

Kontakta Kristina Jesinkey, koordinator för Erasmus+ på KI.

Internationell koordinator

Kristina Jesinkey

Telefon: 08-524 865 21
Enhet: Avd. för styrelsestöd och internationella relationer
E-post: Kristina.Jesinkey@ki.se

Du kan också kontakta din internationella handläggare.

Läs mer om Erasmus+ på studera.nu

INK-utbyten

Utbyten som inte genomförs inom ramen för något av utbytesprogrammen Nordplus, Erasmus+ eller Linnaeus-Palme kallas på KI för "INK-utbyten". Detta ger dig som KI-student möjlighet att genomföra utbytesstudier vid ett utomeuropeiskt universitet med vilket ditt utbildningsprogram har ett utbytesavtal, men som inte omfattas av ett externfinansierat utbytesprogram.

Vad är INK-utbyte?

Ett INK-utbyte bygger på ett avtal mellan KI och ett utländskt lärosäte, precis som inom övriga utbytesprogram, men skillnaden är att utbytet inte finansieras av en extern part som till exempel EU eller Sida. Studenter som genomför ett INK-utbyte får istället för ett Nordplus-, Erasmus- eller Linnaeusstipendium ett mindre resebidrag från KI, som varierar beroende på utbytets längd. Utbytet måste omfatta minst 5 veckor. På några program är dock minimitiden 8 veckor. Närmare information om detta finns på din programwebb.

INK resebidrag

Du som blir nominerad och åker på ett INK-utbyte får ett resebidrag från KI. Resebidraget är på 4 500 kr för 5 veckor, därefter ytterligare 500 kr per vecka, max 8 000 kr (vid 12 veckor eller längre). Du ansöker om INK resebidrag på särskild blankett, som du lämnar till din internationella studenthandläggare innan avresa.

Linnaeus-Palme

Linnaeus-Palme (LP) är ett Sidafinansierat utbytesprogram som syftar till att stärka svenska universitets och högskolors samarbete med lärosäten i utvecklingsländer och att stimulera samarbeten baserade på ömsesidig nytta mellan lärosätena. Programmet ger dig som student möjlighet att studera i ett utvecklingsland under en period av din utbildning. Programmet består av två delar. LP erbjuder dig som student vid KI att studera vid ett lärosäte med vilket KI har ett utbytesavtal, medan Palme ger studenter vid dessa lärosäten möjlighet att komma till KI och studera. Utbytets längd varierar beroende på utbytesavtalet, men på KI omfattar de flesta utbyten inom LP 12-20 veckor, beroende på hur mycket medel som har beviljats.

Linnaeusstipendium

Du som genomför ett utbyte inom ramen för Linnaeus-Palme får ett Linneausstipendium. Du kan bara erhålla stipendiet en gång. Observera att KIs utbildningsprogram gör en årlig ansökan för finansiering för dessa utbyten och att besked för det kommande läsårets utbyten vanligtvis inte ges förrän i april läsåret innan. Observera också att du måste vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna delta i utbyte inom programmet. För de utbyten där KIs ansökan får avslag, erhåller nominerade KI-studenter istället ett resebidrag från KI, ett så kallat INK-bidrag. Även INK-bidrag kan enbart erhållas en gång. Linnaeusstipendiet är på 19 000 kr för 12 veckor, 25 000 kr för en hel termin (20 veckor). Du ansöker om Linnaeus-stipendium på särskild blankett, som du lämnar till din internationella studenthandläggare innan avresa.

Läs mer om Linnaeus-Palme på studera.nu

Mer information om Linnaeus-Palme

Kontakta Anna Dahlerus, koordinator för Linnaeus Palme på KI.

Handläggare

Anna Dahlerus

Telefon: 08-524 865 34
Enhet: Avd. för styrelsestöd och internationella relationer
E-post: Anna.Dahlerus@ki.se

Nordplus

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna. Programmet bygger på samarbete i nätverk och ger dig som student möjlighet att studera vid ett lärosäte i Norden eller Baltikum under förutsättning att ditt utbildningsprogram deltar i ett Nordplus-nätverk. Nordplus Högre utbildning syftar till att närmare knyta samman de nordiska och baltiska lärosätena. Utbytesstudier inom Nordplusprogrammet kan genomföras under 1 månad upp till ett helt år.

Nordplusstipendium

Som Nordplusstudent erhåller du ett Nordplusstipendium som varierar beroende på land och studiernas längd. Stipendiet består vanligtvis av en del för omkostnader för studierna samt en del för resa. KI deltar i ett flertal Nordplusnätverk som är specifika för de olika utbildningsprogrammen.

Läs mer om Nordplus på studera.nu

Kontakt
Mer information om alla typer av utbyten kan du få genom att kontakta din internationella handläggare.

Länkar

StudentUtbyte