Tuberkulos och hepatit B

Tuberkulos

Tuberkulos är en av de mest spridda infektionssjukdomarna i världen och man räknar med att en tredjedel av jordens befolkning är bärare av tuberkulosbakterien. Varje år insjuknar minst nio miljoner människor i aktiv tuberkulos och cirka två miljoner dör. Flest sjukdomsfall och dödsfall inträffar i Afrika och Asien. I Sverige har vi sedan många decennier sett en minskning av tuberkulosen. Denna har nu planat ut, och de senaste åren har det anmälts cirka 500 fall/år, flest bland vår utrikesfödda befolkning.Bild av röda tuberkulosbakterier.

Sedan mitten på 1970-talet utförs BCG-vaccination inte längre rutinmässigt på BB. Vaccination erbjuds numera i Sverige bara till särskilda s.k. riskgrupper. Det gäller i första hand invandrarfamiljer från länder med hög tuberkulosförekomst samt barn med planerad längre vistelse i sådant land. Dessutom erbjuds vaccination till vissa yrkesgrupper med ökad risk att utsättas för tuberkulossmitta, till exempel inom hälso- och sjukvården.

Det är svårt att bedöma risken för vårdpersonal att bli smittad med tuberkulos i yrket. Risken bestäms av en mängd faktorer såsom yrkestillhörighet, arbetsplats, vaccinationsstatus, användning av personlig skyddsutrustning etc. Obduktionspersonal, viss laboratoriepersonal, sjukgymnaster samt personal vid infektionskliniker, geriatriska kliniker och lungkliniker har sannolikt större risk för exponering för tuberkulossmitta.

Vaccinet mot tuberkulos heter Bacille Calmette-Guérin (BCG) och består av en levande försvagad stam av Mycobacterium bovis. Det är världen mest använda vaccin. BCG framkallar ett cellmedierat immunsvar som ger en varierande grad av skydd mot utvecklingen av tuberkulos. Den bästa skyddseffekten för BCG är visad för små barn mot allvarliga former av generaliserad tbc, men skyddseffekt har även visats mot lung-tbc i Sverige och andra tempererade länder.

Hepatit B

Hepatit B-virus orsakar en inflammation i levern. Infektionen läker vanligen utan bestående men, men hos vuxna utvecklar ett fåtal (cirka fem procent) dock en kronisk leverinflammation, i regel kombinerad med fortsatt smittsamhet. Risken för kronisk sjukdom är större ju yngre man är vid smittotillfället. Hepatit B i kronisk fas kan förorsaka levercancer.

Bild av hepatit B.Hos en hepatit B-virus smittsam patient finns smittämnet i blod och flera andra kroppsvätskor. I västvärlden sprids hepatit B-virus främst genom att man använder orena injektionsnålar, eller genom att man har samlag med person som är smittbärare. Smitta kan också överföras om man får blod från en smittsam person (ibland mycket små mängder) på skadad hud eller på slemhinnor (som ögat), eller genom att man sticker sig på orena injektionsnålar. En person med en akut hepatit B-infektion är höggradigt smittsam liksom vissa kroniska smittbärare.

Hepatit B-vaccinet ges i Sverige främst till personer som löper högre risk än andra att utsättas för hepatit B-smitta men i ett flertal länder ingår det i grundvaccinationsprogrammet. Skyddseffekten efter tre doser är över 90 procent.

Yrkesgrupper med ökad risk för hepatit B-smitta är bl.a. sjukvårdspersonal, laborerande personal, tandvårdspersonal, ambulanspersonal och vårdpersonal där det finns en risk för att hepatit B-smitta förekommer bland patienterna.

Antalet anställda inom svensk sjukvård som har smittas med hepatit B i sitt arbete har reducerats dramatiskt under de sista två decennierna. Sammanlagt har 11 Hepatit B-fall rapporterats till Smittskyddsinstitutet under perioden 1990 till 2000. Därefter anges att ingen yrkesmässig smitta har skett under åren 2000 till 2005. Den kraftigt minskade risken för yrkesmässig smitta torde endast till en del kunna tillskrivas en ökad vaccinationsfrekvens bland sjukvårdspersonal. Andra faktorer såsom förbättrad diagnostik, omfattande screeningverksamhet samt framför allt införandet av förbättrade hygienrutiner under 80-talet har spelat en avgörande roll för att minska risken för yrkesrelaterad hepatit B-smitta bland vårdpersonal.

Källor

Smittskyddsinstitutets hemsida.
Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos, Socialstyrelsen 2012-3-16.
Tuberkulos - Handlingsprogram inom Stockholms län vid nyanställning av vårdpersonal och antagning till vårdutbildningar samt då vårdpersonal blivit exponerad för smitta i arbetet. Centrala hygienkommittén Dokument Nr:CHK 1/2005.
Hepatit B-vaccination Kunskapsunderlag från experter, Socialstyrelsen 2010-1-21.
Rekommendationer för profylax mot hepatit B. Profylax med vaccin och immunoglobulin - före och efter exposition. Socialstyrelsen, 2005-130-6.

Studenthälsa