Tillgodoräknanden

En doktorand antagen till utbildning på forskarnivå vid KI får också tillgodoräkna sig godkänd kurs i utbildning på forskarnivå från andra universitet eller högskolor. Även kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet kan komma ifråga för tillgodoräknande.

Vad krävs för att kunna tillgodoräkna en kurs?

 1. Kursen får inte ingå i den grundläggande behörigheten (som var gällande vid antagningen).
  Läs om grundläggande behörighet
 2. Kursen ska ingå i den allmänna- och individuella studieplanen.
  Mer om individuell studieplan (länka)
 3. Kursen ska ha en kursplan och någon typ av examination ska ha skett. "Kurser" utan kursplan kan alternativt tillgodoräknas som seminarieserie eller journal club beroende på upplägget.
 4. Kursen ska vara på forskar- eller avancerad nivå. Undantag kan göras om kursen är adekvat och angiven i den allmänna- och/eller individuella studieplanen.
 5. Kursen ska ha givits vid högskola/universitet. Undantag kan göras efter inhämtande av kursbevis, schema samt övrig information som beskriver kursen och examinationsformen.
 6. Kursens examination bör ha skett under den senaste 5-årsperioden.

Kurser som inte ingår i den allmänna- eller individuella studieplanen, men som doktoranden vill ska bifogas examensbeviset, får läggas in som tillgodoräknande under förutsättning att punkterna 1, 3, 4 och 5 ovan är uppfyllda.

Tillgodoräknande av reella kunskaper

Reella kunskapar som man vill tillgodoräkna ska vara angivna i individuella studieplanen.

Anvisningar till ansökan

För varje kurs/poänggivande aktivitet som ska tillgodoräknas ska en separat ansökan göras, vilket innebär att varje ansökan endast kan gälla enkurs/poänggivande aktivitet.

Bilagor

Handlingar som styrker ansökan ska bifogas. Dessa kopior ska vara vidimerade.

Exempel på handlingar:

 • kursbevis
 • schema
 • övrig information som beskriver kursen och examinationsformen.
 • Omfattning av undervisning på grund- eller avancerad nivå
 • Intyg från arbetsgivare
 • Antagnings besked till internationell konferens, abstract mm.

Har kurs genomförts utomlands är det doktorandens ansvar att informera om poängsystemet (och vid behov kursplan) från aktuellt land/universitet (som bilaga till ansökan).

Om reella kunskaper ska bedömas bifogar doktoranden en beskrivning av kompetensen och styrker dessa uppgifter med hjälp av intyg av t.ex. arbetsgivare.

När ska ansökan om tillgodoräknande göras?

Kunskaper eller kurser inhämtade innan antagning

Det rekommenderas att ansökan om tillgodoräknande för kunskaper eller kurser inhämtade innan antagning till utbildning på forskarnivå lämnas in i samband med ansökan om antagning. Dessa tillgodoräknanden bör vara inrapporterade i Ladok innan den första årliga uppföljningen genomförs.

Kunskaper eller kurser inhämtade under utbildningen

Kontakta institutionens studieadministration för information om tidpunkt och övriga rutiner för tillgodoräknande av kunskaper eller kurser som inte är anordnade av KI. Se t.ex. institutionens hemsida.

Se blankett 13 Tillgodoräknande (Internwebben)

Vem fattar beslut om tillgodoräknande?

Det är institutionens studierektor för utbildning på forskarnivå som fattar beslut om tillgodoräknande.

Genomförda kurser vid KI

Kurser på forskarnivå genomförda vid KI ska rapporteras av studieadministratör vid kursgivande institution. Kurser genomförda innan antagning som doktorand ska ej tillgodoräknas. Studieadministratorn vid den kursgivande institutionen ska rapportera in resultatet i Ladok när doktoranden informerar om sin antagning som doktorand.

Forskarutbildning