Studenträtt

Här finns information om dina rättigheter och skyldigheter som student. Du finner bl.a. information om vad som gäller för antagning, examination, försäkringar och disciplinärenden.

Om du har frågor angående din studiesituation, kontakta din lärare, kursansvarig eller studievägledare.

Högskoleutbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå regleras bl.a. i Högskolelagen (1992:1434) och Högskoleförordningen (1993:100). Utöver dessa bestämmelser finns det också regler och anvisningar som gäller vid Karolinska Institutet (KI).

Avgiftsfri utbildning/studieavgifter

Utbildning är avgiftsfri för studenter som är medborgare i en stat som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Avskiljande

I vilka situationer kan en student inte längre får gå kvar på utbildningen.

Behörighet till högre kurs/termin - ansöka om undantag

Hur gör du för att ansöka om undantag från behörighetsvillkoren?

Disciplinärenden

Vad gäller vid vilseledande vid examination, t.ex. plagiat? Hur handläggs disciplinärendena?
Etik Information om bl.a. student som försöksperson, djurlaborationer och vilka bestämmelser som gäller vid examensarbeten.
Examination  Vilka bestämmelser gäller vid examination? 
Försäkringar Vilka försäkringar omfattas du som student av?
Lika villkor  Hur jobbar KI med lika villkorsfrågor? 
Medlemskap i studentkår Information om studentkårerna vid KI.
Obligatorisk undervisning Vilka utbildningsinslag är obligatoriska och hur kan missade obligatorisk undervisning tas igen?
Registrering Vad gäller vid registering på kurs?
Utbildningsplan, kursplan och schema Vilka regler gäller för utbildnings- och kursplaner och hur ska scheman anslås?
Studentinflytande Vilka regler gäller för studenternas inflytande över sin utbildning. Vem kan utse representanter?
Studentombudet En oberoende instans som är anställd av studentkåren.
Smittskyddsprogram Kostnadsfria åtgärder, till exempel vaccinationer, för dig har klinisk utbildning och laborativa kursinslag.
Studieuppehåll Vad gäller vid studieuppehåll? Hur ansöker du och hur gör du för att överklaga?
Tillgodoräknande Du kan få tillgodoräkna dig tidigare utbildning och erfarenhet.
Verksamhetsförlagd utbildning Den verksamhetsförlagda utbildningen sker inom bl.a. landstingens hälso- och sjukvård, kommunernas verksamhetsområden eller inom privat verksamhet.
Överklaganden Vilka beslut går att överklaga och hur gör man?

 

StudentStudenträtt