Nationell forskarskola i klinisk cancerforskning - NatiOn

KI och Uppsala universitet erbjuder från och med hösten 2014 för tredje gången en Nationell forskarskola (NatiOn) med inriktning mot klinisk cancerforskning. Syftet är att erbjuda ett skräddarsytt paket av kurser som kunskapsbas för framtida kliniska forskare i cancerområdet. Programmet täcker framförallt molekylär onkologi och forskningsmetodik för (blivande) kliniskt aktiva personer inom området cancer.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till odisputerade. Den sökande bör ha ett kliniskt eller translationellt projekt inom cancerforskning En kliniktillhörighet genom tillsvidareanställning eller annat längre åtagande är meriterande.

Vi uppmuntrar även ansökningar från doktorander vid preklinisk institution som fullgjort minst fyra år av läkarutbildningen och avser att sedemera bli kliniskt aktiva forskare inom cancerområdet.

Även personer som ännu ej antagits till forskarutbildning kan söka. De som ännu ej är doktorander men som antas till forskarskolan förutsätts ansöka om antagning till forskarutbildning så snart som möjligt, dock senast inom 6 månader. Sökande som redan är doktorand bör inte vara registrerad längre tillbaka än två år.

Behörighet

Behörig att söka är den som:

Påbörjat forskningsprojekt är en fördel men inte ett krav. Vid detta ansökningstillfälle kommer 20 platser att tillsättas.

Varje ansökan bedöms utifrån två aspekter:

 • Projektet - vetenskaplig kvalité, genomförbarhet och relevans
 • Sökanden - erfarenhet och motivering

Om forskarskolan

Forskarskolan ersätter inte kursdeltagarens lön under de aktuella kursperioderna (utredning för att skapa förutsättningar för viss ekonomisk ersättning pågår). Bidrag till resa och uppehälle kan bli aktuellt när kursmoment genomförs på annan ort än hemorten. Klinikchef/motsvarande ska intyga att kursdeltagaren kommer att beviljas tjänstledigt med eller utan lön under varje kursperiod. Under kursperioderna kommer det inte att ges utrymme för parallell klinisk verksamhet.

Utbildningsprogrammet omfattar sammanlagt 20 veckor heltidsstudier (30 hp) och pågår under tre år, uppdelat på sex block om vardera två-fyra veckor.

Forskarskola 2014

  Från Till
Block 1 2014-09-29 2014-10-24
Block 2  (prel) Mars 2015  
Block 3 (prel) November 2015  
Block 4 (prel) Mars 2016  
Block 5 (prel) November 2016  
Block 6 (prel) Mars 2017  

Utbildningen är anpassad för att ge en solid och avancerad bas för klinisk cancerforskning. Kurserna innehåller bland annat en fördjupning i basala och nya koncept inom cancerbiologi, molekylär onkologi, forskningsmetodik, och redskap för klinisk cancerforskning. Utbildningen är också anpassad till det obligatoriska basblocket för doktorander vid KI och Uppsala Universitet. Kursprogrammet ska följas i sin helhet. En viss flexibilitet finns för egen profil genom att valbara kurser erbjuds för vissa moment. Undervisningen sker på svenska och engelska.

Utbildningens mål

Målet är att deltagarna efter fullgjord utbildning ska kunna:

 • formulera specifika vetenskapliga hypoteser
 • förstå de processer som ligger till grund för omvandlingen av en normal cell till sin maligna motsvarighet och konsekvenserna av malign transformation på cell- och organismnivå
 • förstå hur biologisk kunskap om utvecklingen av cancer används i modern cancerbehandling
 • ha kunskaper i metoder som används i modern och translationell cancerforskning
 • designa kliniska experimentella såväl som observationella studier
 • skriva ansökningar för forskningsanslag och till etikprövningsnämnd
 • genomföra datainsamlingar
 • självständigt och i samarbete med statistiker analysera data
 • tolka resultat
 • skriva vetenskapliga rapporter och kritiskt granska vetenskapliga publikationer.

Kontakt

För ytterligare information kontakta:

Anknuten

Svetlana Bajalica Lagercrantz

Telefon: 08-517 700 00
Enhet: Institutionen för onkologi-patologi (OnkPat), K7
E-post: Svetlana.Lagercrantz@ki.se

Anknuten

Daria Glaessgen

Enhet: Forskargrupp Larsson, Catharina
E-post: daria.glaessgen@ki.se