Lika villkor

This page in English

Sökande och studenter på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid Karolinska Institutet (KI), omfattas av de delar av diskrimineringslagen som rör likabehandling av studenter. KI ska verka för att främja alla studenters möjlighet att bedriva studier oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Lika villkor handlar både om rättssäkerhet för dig som student och om en höjd kvalitet i utbildningen. En studiemiljö som är fri från kränkningar leder till en mer dynamisk undervisning och inlärning samtidigt som ett lika villkorsperspektiv också kan berika innehållet i det som lärs ut.

Diskrimineringslag (2008:567)

Lagen innebär:

  • Förbud mot diskriminering
  • Krav på förebyggande arbete för att förhindra trakasserier
  • Utredningsskyldighet

Trakasserier kan kortfattat beskrivas som en kränkande handling eller uttalande. Ofta innebär det att en individ kränker en annan individ genom kommentarer eller handlingar. För att diskrimineringslagen ska gälla måste trakasserierna vara kopplade till personens kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etniska tillhörighet, ålder, religion eller annan trosuppfattning, sexuella läggning eller funktionshinder.

Diskrimineringslagen gäller om trakasserierna utförs av andra studenter, lärare eller övrig KI-personal i utbildningssammanhang som till exempel föreläsningar, seminarier och i verksamhetsförlagd utbildning.

Diskriminering kan kortfattat beskrivas som ett särbehandlande eller missgynnande. Det innebär att någon behandlas sämre än en annan person i en likartad situation. Om missgynnandet är kopplat till personens kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuella läggning, etniska tillhörighet, ålder, religion eller annan trosuppfattning eller funktionshinder kan lagen vara tillämpbar.

Om du anser att du blivit diskriminerad eller trakasserad på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, ålder, religion eller annan trosuppfattning eller funktionshinder kan du vända dig till någon som är anställd vid KI, till exempel lärare, studievägledare, studierektor, prefekt eller administratör. Du kan också vända sig direkt till handläggaren för studenträttsliga ärenden eller samordnaren för breddad rekrytering och lika villkor.

Lagens tillsynsmyndighet kontrollerar att KI följer lagen och arbetar förebyggande. Den 1 januari 2009 slogs JämO, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning och Handikappombudsmannen samman till Diskrimineringsombudsmannen.

Vad gör KI?

KI är ett modernt universitet mitt i samhället. För att vi ska nå våra högt uppställda mål när det gäller utbildning måste alla studenter ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar, oberoende av till exempel kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

KI har fastställt en handlingsplan för lika villkor 2016-2018 där åtgärder för studenter ingår.

Vid KI finns en samordnare för breddad rekrytering och lika villkor. Det finns även en samordnare för studenter med funktionshinder.

Råd till studenter som upplever sig trakasserade eller diskriminerade

Om du känner dig diskriminerad eller trakasserad kan du vända dig till någon anställd vid KI för att berätta vad du upplevt. Du kan vända dig till exempelvis lärare, studievägledare, studierektor, prefekt eller administratör. Det finns inga formella krav på en anmälan. En skriftlig redogörelse är ofta ett bra sätt för att påtala upplevda trakasserier eller diskriminering. Du kan inte vara anonym. Det beror på att KI då inte kan leva upp till Diskrimineringslagens krav på utredningsskyldighet.

Ibland kan den situationen som du har upplevt lösas inom ditt utbildningsprogram eller den institution där du studerar. Du kan också göra en anmälan till KI:s rektor eller till Diskrimineringsombudsmannen (DO). 

När du upplever dig diskriminerad eller trakasserad kan du känna behov av att prata med någon. Samtliga studenter vid KI har tillgång till Studenthälsans tjänster. På Studenthälsan finns bl.a. psykolog, kurator och läkare. 

Du kan få råd och stöd av studentombudsmannen eller doktorandombudsmannen vid KI, som är oberoende funktioner och anställda av Medicinska Föreningen. Du kan också vända dig till någon av studentkårerna vid KI - Medicinska Föreningen (MF) eller Odontologiska föreningen (OF).

Kontakt

Handläggare

Caroline Olsson

Telefon: 08-524 865 06
Enhet: Avd. för styrelsestöd och internationella relationer
E-post: Caroline.Olsson@ki.se

Samordnare för studenter med funktionsnedsättning

Tina Teljstedt

Telefon: 08-524 86 004
E-post: funkis@ki.se
Besöksadress: Student- och karriärservice
Berzelius väg 3, 5 tr.
171 77 Stockholm 
 

Tf avdelningschef.

Lisen Samuelsson

Telefon: 08-524 868 45
E-post: lisen.samuelsson@ki.se

StudentStudenträtt