Kursstart, registrering och Ladok

Information om kursstart och schema

Om du blir antagen till en utbildning vid KI finner du information med närmare uppgifter om kursstart, schema med mera på utbildningens egen hemsida.

Obligatorisk registrering

Om du blivit antagen till en utbildning måste du registrera dig på utbildningen.

Uppgifter om tid och plats för registrering meddelas av utbildningsgivande institution. Om du är antagen och kallats till registrering men uteblir utan att ha anmält förhinder i förväg kommer du att förlora din plats. Registrerar du dig på en utbildning innebär det en avsikt att läsa utbildningen den terminen. För att du som ansökt om, och beviljats, studiemedel ska kunna få dessa utbetalade krävs det att du registrerar dig på den utbildning som du antagits till. Uppgiften om registrering överförs automatiskt till Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Ladok

KI använder ett datorbaserat studiedokumentationssystem som kallas Ladok. Registret är lokalt och innehåller uppgifter om de studerande vid KI.

Registret är knutet till antagningssystemet. De uppgifter du lämnar vid din ansökan och dina senare studieresultat kommer att föras in i registret. Vissa uppgifter lämnas vidare till Statistiska Centralbyrån, Universitets- och högskolerådet, Utbildningsdepartementet och Centrala Studiestödsnämnden.

Bestämmelser om hur registret ska användas finns i Förordning om redovisning av studier med mera vid universitet och högskolor (SFS 1993:1153). Rätten att erhålla registerutdrag regleras i Personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Uppgifterna i Ladok är offentliga enligt samma regler som gäller för allmänna handlingar hos myndigheter.

Adresser i Ladok

I Ladok finns det plats för två adresser, dels folkbokföringsadress och dels tidsbegränsad adress. Vid terminsstart läses de adressuppgifter in i Ladok som du angav vid din ansökan. Inom några veckor uppdateras din folkbokföringsadress med aktuella uppgifter från Skatteverket. Sedan uppdateras folkbokföringsuppgifterna löpande varje vecka i de fall en förändring av uppgifterna har skett hos Skatteverket.

Om du vill ha din post till någon annan adress än till den där du är folkbokförd, eller om du inte är skriven i Sverige, kan du själv uppdatera din adress på Ladok på webb. Ange då alltid hur länge adressen beräknas gälla. Alla meddelanden om adressändring som görs där betraktas som tidsbegränsade adresser.

Om du har skyddade adressuppgifter måste du själv ta kontakt med Ladokansvarig på KI, telefon 08-524 800 00 (växel), för att komma överens om hur post till dig ska hanteras under din studietid.

E-postadress

I samband med att du antas till KI får du en egen e-postadress som student.

KI har valt att all elektronisk information som skickas till studenterna ska gå till denna e-postadress. Du aktiverar själv ditt konto, vilket kan göras tidigast två veckor innan terminsstart.

Läs mer om ditt studentkonto och hur du aktiverar det.