Kompletterande utbildning för tandläkare med examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Kompletterande utbildning för tandläkare med examen från länder utanför EU/EES och Schweiz ges vid Göteborgs universitet och Karolinska Institutet. Programmet vänder sig till dig som har tandläkarexamen från tredje land och som behöver komplettera din utbildning för att kunna söka svensk tandläkarlegitimation. Målet är att du efter slutförd utbildning ska ha de kunskaper och färdigheter som krävs för tandläkaryrket i Sverige och för att du ska kunna ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Utbildningen ges på helfart under 1 år (60 högskolepoäng).

Under utbildningen varvas teoretiska studier med klinisk praktik/verksamhetsförlagd utbildning. Programmet genomförs med stor del klinisk färdighetsträning kompletterad med ämnesspecifika odonotologiska och medicinska moment. Den kliniska färdighetsträningen omfattar både vuxentandvård och barn- och ungdomstandvård. Oral radiologi ingår i den kliniska färdighetsträningen och omfattar både teoretisk undervisning och kliniska övningar. De ämnesspecifika momenten innefattar teoretisk undervisning till stöd för sjukdomsinriktad och rehabiliterande tandvård. Övriga kurser och moment som ingår i utbildningen är beteendevetenskap, etik, kommunikation och författningskunskap/samhällsodontologi.

Anmälan

Anmälan sker på antagning.se

Följande gäller för antagning till höstterminen 2017.

Du anmäler dig till Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examenantagning.se mellan 15 mars och 18 april.

Senast den 20 april ska du även bifoga följande dokument:

Läs noggrant igenom instruktionerna i meritförteckningen för hur du ska styrka dina meriter. Notera att anvisningarna i meritförteckningen gäller de som söker till den kompletterande utbildningen för tandläkare med utländsk examen. Ifall du även söker till övriga utbildningar via Antagning.se eller UniversityAdmissions.se måste du följa dokumentationskraven på Antagning.se eller UniversityAdmission.se.

Kom ihåg att du inte ska skicka in meritförteckningen innan du anmält dig. Tänk även på att prioritera dina alternativ så att det du helst vill läsa placeras överst i din anmälan, eftersom du endast kan antas till en utbildning.

Observera att sista dag för att styrka avgiftsfrihet (anmälnings- och studieavgift för sökande utanför EU/EES) är den 27 april 2017. För information om anmälnings- och studieavgifter, se antagning.se

Viktigt information till sökande som vill styrka sina kunskaper i svenska med C1 intyg: Antagningen till den kompletterande utbildningen inför höstterminen 2017 är den sista antagningsomgången som C1 intyg kan beaktas. Ifall du söker in till utbildningen i framtiden måste du styrka dina kunskaper i svenska enligt bestämmelserna för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3.

Urval

För genomförandet av urvalet ansvarar en urvalskommitté. Urvalet bygger på en bedömning av den sökandes lämplighet och förutsättningar för att kunna genomföra utbildningen. Urvalet sker i två steg.

Steg 1 – Skriftligt test

Alla behöriga sökande kallas till två skriftliga test på det lärosäte som prioriterats först vid anmälan på antagning.se – ett test av allmänna odontologiska kunskaper och ett test av problemlösning/behandlingsplanering i ett patientfall. Logga in på din anmälan på antagning.se för att se om du är behörig. Om du är behörig skickas en kallelse till den e-postadress du har angivit på ditt konto på Antagning.se senast den 5 maj.

Urvalskommittén gör en rangordning utifrån resultatet på testet av den sökandes allmänna odontologiska kunskaper. Anonym bedömning används. De 35 - 40 individer som uppnått bäst resultat kallas till steg 2 för intervju och praktiskt test.

Resultatet på patientfallet ingår inte i rangordningen inför urval till intervju och praktiskt test.

Steg 2 – Intervju och praktiskt test

Varje sökande som går vidare till steg 2 intervjuas av två ledamöter i urvalskommittén. De två intervjuerna genomförs enskilt mellan en intervjuare och den sökande. Varje intervju är ca 30 minuter.  Den sökandes meritförteckning används som underlag för intervjuerna. Den sökande genomför även ett praktiskt test på institutionens klinik. Patientfallet, som skrevs i steg 1, ingår också i bedömningen i steg 2.

Urvalskommittén gör en samlad bedömning av intervjuerna, det praktiska testet och patientfallet och rangordnar de sökande. Samtliga sökande som deltagit i urvalsprocessen tilldelas ett meritvärde (poäng).

Den sökande meddelas sitt meritvärde och urvalsresultat på "Mina sidor" på antagning.se.

Läs mer om testen, intervjun och om hur bedömningen går till i steg 1 och 2 här.

Tidplan för antagning till höstterminen 2017

18 april

Sista anmälningsdag till Kompletterande utbildning för tandläkare på antagning.se

9 maj

Skriftligt test

Vecka 21

Kallelse till intervju och praktiskt test skickas ut per e-post. Observera att alla som gjort det skriftliga testet får besked oavsett om de har gått vidare eller inte. Har du deltagit i skrivningen men inte fått besked bör du omedelbart kontakta Antagningsgruppen på antagning@ki.se.

Vecka 22

Intervju och praktiskt test

13 juni

Antagningsbesked med urvalsresultatet publiceras för sökande på ”Mina sidor” på antagning.se. Meritvärden syns strax innan urval.

Mer information om utbildningen vid Karolinska Institutet

Mer information om anmälan och antagning

Mer information om programmet

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för tandläkare

Kontakta Karin Garming Legert eller Studievägledningen vid KI för mer information.

Information om utbildningen vid Göteborgs universitet

Kontaktperson vid Göteborgs universitet: Pernilla Hultberg eller se information på GU:s webbplats

Information om utbildning vid Malmö högskola

Kontaktperson vid Malmö högskola: Anders Hedenbjörk Lager eller se information på Malmö högskola