Kompletterande utbildning för läkare med examen från tredje land

Tillsammans med Göteborgs universitet och Linköpings universitet erbjuder Karolinska Institutet kompletterande utbildning för personer med läkarexamen från länder utanför EU/EES och Schweiz. Programmet vänder sig till dig som har läkarexamen från tredje land och som behöver komplettera din utbildning för att kunna söka svensk läkarlegitimation. Målet är att du efter slutförd utbildning ska visa sådan kunskap och förmåga som krävs för läkaryrket i Sverige och för att efter prövning av Socialstyrelsen kunna söka tillträde till allmäntjänstgöring (AT).

Utbildningen omfattar ett års heltidsstudier (60 högskolepoäng) och berättigar till studiemedel. Utbildningen omfattar såväl teoretiska som verksamhetsförlagda (kliniska) studier.

Programmet består av fyra kurser. Tidigt i den första kursen görs individuella studieplaneringar i samråd med kursledaren. Dessa syftar till att bygga vidare på studentens tidigare kunskap och identifiera de särskilda individuella kompletteringsbehov som föreligger. Generellt genomförs undervisningen huvudsakligen i dialogform med hög grad av egeninsats där studenterna i programmet gradvis tränas i att formulera och besvara relevanta medicinska frågeställningar. Hälften av programmet genomförs som verksamhetsförlagd utbildning där studenten tränas i praktiskt läkararbete. Resterande del av programmet utgörs av teoretiska avsnitt, egenstudier och fördjupningsavsnitt som skall leda fram till egna presentationer.

Undervisningsspråket är svenska.

Mer information 

Information om utbildningen vid Karolinska Institutet

Information om programmet samt anmälan och antagning

Information till sökande om urval på Karolinska Institutet

Utbildningsplan för den kompletterande utbildningen för läkare

Kontakta kursansvarig lärare Hans Berglund eller Studievägledningen vid KI för mer information. 

Anmälan och antagning

Mer information om utbildning samt om anmälan och antagning finner du på antagning.se

Följande gäller vid antagningen till höstterminen 2017.

Observera att sista dag för att styrka avgiftsfrihet (anmälnings- och studieavgift för sökande utanför EU/EES) är den 27 april 2017. Information om anmälnings- och studieavgifter, se antagning.se

Du kan anmäla dig mellan 15 mars och 18 april. Bifoga blanketten Meritförteckning - kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen tillsammans med handlingar som styrker din behörighet, samt övriga meriter du vill åberopa. Dessa handlingar skickas per post till Antagningservice, FE 20101, 839 87 Östersund i samband med anmälan eller laddas upp elektroniskt på antagning.se.

Sista kompletteringsdag är 20 april, då måste samtliga handlingar ha ankommit Antagningen i Östersund. Kom ihåg att du inte ska skicka in meritförteckningen innan du anmält dig. Tänk även på att prioritera dina alternativ så att det du helst vill läsa placeras överst i din anmälan, eftersom du endast kan antas till en utbildning.

Du får urvalsresultatet på "Mina sidor" på antagning.se.

Information om utbildningen vid Göteborgs universitet

Kontaktperson vid Göteborgs universitet: Pernilla Hultberg eller se information på GU:s webbplats

Information om utbildningen vid Linköpings universitet

Kontaktperson vid Linköpings universitet: Sören Berg eller se information på LiU:s webbplats.