Karolinska Institutets stiftelsestipendier

This page in English

Styrelsen för utbildning utlyser härmed de årliga stiftelsestipendierna för studenter. Ansökan kan göras baserat på vetenskapliga meriter och/eller för ekonomiska behov. Utdelning sker ur flera olika stiftelser efter förslag från en stipendienämnd. Nämnden granskar inkomna ansökningar.

Behörighet

Samtliga studenter vid KI är behöriga att söka. Observera dock att olika krav ställs för olika stiftelser, beroende på stadgarna. Mer att läsa om respektive stiftelse finns längst ner på denna sida (länk till höger). Stadgarna finns enbart tillgängliga på svenska.

Notera att ”medicine studerande” avser endast läkarstudenter och ”medicine kandidat/motsvarande” avser samtliga studenter vid Karolinska Institutet.

Behörig att söka på vetenskapliga meriter är den som

 • har gjort mer än en fördjupningsstudie som projekt inom utbildningen på grund- eller avancerad nivå
 • inte är doktorand/disputerad

Ansökan om medel för utlandsresa som ingår som valfritt projekt i utbildningen beviljas ej.

Ej heller ansökan gällande examensarbete inom ramen för grundutbildningen beviljas.

Belopp

De utdelade beloppen brukar variera mellan 4 000 – 10 000 kronor.

Bedömningskriterier

Bland dem som söker för ekonomiskt behov, prioriteras de högst som inte har rätt till studiemedel, och som dessutom kan hänvisa till försvårande ekonomiska omständigheter. Därefter kommer de, som inte har rätt till studiemedel och de som har studiemedel, men också oundvikliga extra utgifter. Sökande som har användbar förmögenhet, d.v.s. realiserbara tillgångar som aktier, fonder, fordon etc. prioriteras ej. (Bostadsrätt och fastighet räknas ej som realiserbar förmögenhet.)

De som söker om medel för sina vetenskapliga meriter bedöms enligt följande: Där aktuell forskningsplan finns, tillsammans med mer än en publikation från de senaste tre åren, ges 4 poäng. För den som kan presentera aktuell forskningsplan och en publikation från de senaste tre åren ges 3 poäng, medan den som har aktuell forskningsplan och ett abstrakt från de senaste tre åren får 2 poäng. För aktuell forskningsplan men inga publikationer eller abstrakt ges 1 poäng, och saknas aktuell forskningsplan får man 0 poäng.

Ansökan och beslut

Ansökan görs på särskild blankett. Länk. Blanketten ska fyllas i elektroniskt, sedan printas och undertecknas. Ansökan kommer att hanteras konfidentiellt och läses endast av stipendienämnden och handläggare vid universitetsförvaltningen.

► Ansökningsblankett

Ansökan måste ha inkommit till nedanstående adress senast 15 september 2015, kl 16.00. Vänligen sänd ansökan (inklusive bilagor) i två exemplar till:

Karolinska Institutet
Stiftelsestipendier
Stiftelser & Fonder
Grants Office
Nobels väg 15a
171 77  Stockholm
 

Observera att ansökan ej tas i beaktande om den inkommer efter ansökningstidens utgång.

Beslutet meddelas samtliga sökande i december 2015.

Bilagor

Utöver de uppgifter som lämnas i blanketten skall följande skickas/lämnas in:

 1. Studiemeritförteckning från LADOK/KIDOK
 2. Registreringsintyg för ht 2015, från LADOK/KIDOK
 3. Handling(ar) som styrker de speciella kraven för respektive stiftelse (se under Del C, 3 på blanketten)
 4. Intyg från CSN, för den som ej har rätt till studiemedel (se ansökningsblanketten sid 4)
  Den som söker för vetenskapliga meriter, ombeds bifoga även följande (se ansökningsblanketten sid 7):
 5. Yttrande av handledare
 6. Intyg från företrädare för den enhet där forskningen ska genomföras
 7. Progressrapport (gäller den som fått stipendium för vetenskapliga meriter tidigare)

Kontakt

KI Stiftelser & Fonder

Telefon: 08-524 86313
E-post: fonder@ki.se

Lista över stipender

Acrelska stipendiestiftelsen (nr 2)

Stipendium kan sökas med hänvisning till ekonomiskt behov och med hänvisning till vetenskaplig meritering.

1 § Stiftelsens avkastning skall användas till ett eller två stipendier årligen för medicine studerande.

2 § Behörig att erhålla stipendium är manlig studerande vid Karolinska Institutet, som avslutat föreskriven tjänstgöring till läkarexamen/motsvarande eller som under senast förflutna läsår med synnerlig heder avlagt nyssnämnda examen. Den, som sålunda ifrågakommer för erhållande av stipendium, bör ha gjort sig känd för ett stadgat och hedrande uppförande och jämte goda förstudier i anatomi, fysiologi och patologi ha visat berömvärd flit samt håg och fallenhet för kirurgi eller någon av dess specialgrenar, oftalmiatrik och otiatri däri inberäknade.

3 § Vid lika kvalifikationer beaktas vederbörandes ekonomiska villkor.

Adolf Kjellbergs stipendiestiftelse (nr 15)

Stipendium kan sökas med hänvisning till ekonomiskt behov och med hänvisning till vetenskaplig meritering.

2 § Behörig att erhålla stipendium är vid Karolinska Institutet inskriven medicine studerande, som visat sig vara därav förtjänt.

3 § Stipendium må ej utgå med högre belopp än ettusen kronor. Överstiger den årliga avkastningen ettusen kronor skall överskjutande belopp läggas till kapitalet.

4 § Om genom kapitalets tillväxt avkastningen stiger till över två tusen kronor skall utöver ovannämnda stipendium ett resestipendium bildas, vilket skall utgå med tretusen kronor vart tredje år.

Anders Retzii stipendiestiftelse (nr 23)

Stipendium kan sökas med hänvisning till ekonomiskt behov och med hänvisning till vetenskaplig meritering.

1 § Stiftelsens avkastning skall användas till ett eller flera stipendier att utdelas årligen till studerande vid Karolinska Institutet.

2 § Behörig att erhålla stipendium är medicine studerande, som särskilt utmärkt sig i studiet av antingen anatomi, fysiologi, farmakologi eller fysiologisk kemi.

Axel Ros af Hjelmsäter stipendiestiftelse (nr 24)

Stipendium kan sökas med hänvisning till vetenskaplig meritering.

1 § Stiftelsens avkastning skall användas till stipendier för studerande vid Karolinska Institutet. Stipendium utdelas först då det för utdelning disponibla beloppet genom sammanläggning av två eller flera års avkastning uppgår till minst 500 kr.

2 § Behörig att erhålla stipendium är medicine studerande, som under senaste läsår med utmärkt nit och framgång vinnlagt sig om studier i den fysiologiska eller den patologiska anatomien. Varannan gång utdelas stipendium i fysiologisk anatomi, varannan gång i patologisk anatomi.

Bokhandlare A. Samsons stipendiestiftelse (nr 25)

Stipendium kan sökas med hänvisning till ekonomiskt behov och med hänvisning till vetenskaplig meritering.

1§ Stiftelsens avkastning skall användas till ett stipendium årligen för medicine studerande.

2 § Behörig att erhålla stipendium är medicine kandidat/motsvarande, som studerar vid Karolinska Institutet.

Carl Häggströms stipendiestiftelse (nr 12)

Stipendium kan sökas med hänvisning till ekonomiskt behov och med hänvisning till vetenskaplig meritering.

1 § Stiftelsens avkastning skall användas till två stipendier årligen för studerande vid Karolinska Institutet.

2 § Behörig att erhålla stipendium är medicine kandidat/motsvarande, som företrädesvis ägnar sig åt studiet av barnsjukdomar eller obstetrik och gynekologi.

3 § Släktingar till donator äger företräde till stipendium såvida de uppfyller villkoret enligt 2 §.

4 § Bland i övrigt lika berättigade sökande äger de företräde, som är födda i Västerbottens, Västernorrlands eller Norrbottens län i nu nämnd ordning. Denna bestämmelse lägger dock ej hinder i vägen för en annan fördelning av avkastningen, om inspektores därom enas.

Carl och Hilda Lönnqvists stiftelse (nr 156)

Stipendium kan sökas med hänvisning till ekonomiskt behov.

1 § Stiftelsens avkastning skall användas till stipendier för medellösa medicine studerande vid Karolinska Institutet.

Emil Holmgrens stipendiestiftelse (nr 10)

Stipendium kan sökas med hänvisning till vetenskaplig meritering.

1 § Stiftelsens avkastning skall användas till stipendier för medicine studerande.

2 § Behörig att erhålla stipendium är studerande i histologi vid institutionen för neurovetenskap vid Karolinska institutet.

Ernst Ferdinand Söderbergs stipendiestiftelse (nr 28)

Stipendium kan sökas med hänvisning till ekonomiskt behov och med hänvisning till vetenskaplig meritering.

1 § Stiftelsens avkastning skall användas till stipendier för studerande vid Karolinska Institutet.

2 § Behörig att erhålla stipendium är medicine studerande, som efter två års studier visat sig förtjänt därav och som är i behov av understöd för sina fortsatta studier.

3 § Stipendium skall utgå med minst 1.000 kronor.

Ernst Landergrens stipendiestiftelse (nr 17)

Stipendium kan sökas med hänvisning till ekonomiskt behov och med hänvisning till vetenskaplig meritering.

1 § Stiftelsens avkastning skall användas till stipendier för studerande vid Karolinska Institutet.

2 § Behörig att erhålla stipendium är medicine kandidat/motsvarande, som bedriver studier i fysiologi.

3 § Ett stipendium utdelas vartannat eller vart tredje år.

Evald och Greta Gustavssons stipendiestiftelse (nr 114)

Stipendium kan sökas med hänvisning till ekonomiskt behov och med hänvisning till vetenskaplig meritering.

2 § Behörig att erhålla stipendium är medicine studerande vid Karolinska Institutet.

Fredrik Lundbergs stipendiestiftelse (nr 20)

Stipendium kan sökas med hänvisning till vetenskaplig meritering.

1 § Stiftelsens avkastning skall användas till ett stipendium årligen till studerande vid Karolinska Institutet.

2 § Behörig att erhålla stipendium är medicine kandidat/motsvarande som särskilt vinnlägger sig om studier rörande barnsjukdomar. (Kungl Maj:t har förklarat denna bestämmelse ej utgöra hinder för utdelande av stipendiet till studerande, som avlagt läkarexamen/motsvarande under loppet av det läsår, utdelningen äger rum).

Fru Therese Anderssons minnesstiftelse (nr 5)

Stipendium kan sökas med hänvisning till ekonomiskt behov och med hänvisning till vetenskaplig meritering.

1 § Stiftelsens avkastning skall användas till två lika stora stipendier årligen till studerande vid Karolinska Institutet.

2 § Behörig att erhålla stipendium är kvinnlig studerande, som avlagt medicine kandidatexamen/motsvarande men ej läkarexamen/motsvarande och som visat god flit och gott uppförande.

Fru Therese Anderssons studiestiftelse för kvinnliga medicine studerande (nr 6)

Stipendium kan sökas med hänvisning till ekonomiskt behov och med hänvisning till vetenskaplig meritering.

1 § Stiftelsens avkastning skall användas till två lika stora stipendier årligen till studerande vid Karolinska Institutet.

2 § Behörig att erhålla stipendium är kvinnlig studerande, som avlagt medicine kandidatexamen/motsvarande men ej läkarexamen/motsvarande och som visat god flit och gott uppförande. Om särskilda skäl därtill föranleder, må ett av stipendierna kunna tilldelas studerande, som kan antas ha endast ett år kvar till medicine kandidatexamens/motsvarande avläggande.

3 § Stipendiat, som genom flit och uppförande gjort sig förtjänt därav, kan och bör erhålla stipendiet under fyra på varandra följande år. Avlägger stipendiat läkarexamen/motsvarande får hon dock ej vidare tilldelas stipendiet.

Fröknarna H. Och A. Hiertas stipendiestiftelse (nr 9)

Stipendium kan sökas med hänvisning till ekonomiskt behov och med hänvisning till vetenskaplig meritering.

1 § Stiftelsens avkastning skall användas till ett eller flera stipendier årligen till studerande vid Karolinska Institutet.

2 § Behörig att erhålla stipendium är kvinnlig studerande, som avlagt medicine kandidatexamen/motsvarande.

3 § Stipendium tilldelas den eller dem bland de sökande, som med avseende å flit, skicklighet och uppförande samt ekonomiskt behov prövas vara därav mest förtjänt.

Grosshandlare Axel Lennstrands donationssiftelse (nr 18)

Stipendium kan sökas med hänvisning till ekonomiskt behov och med hänvisning till vetenskaplig meritering.

2 § Behörig att erhålla stipendium är envar vid Karolinska Institutet inskriven medicine studerande, som är i behov av ekonomiskt stöd för sina studiers fortsättande samt genom flit och kunskaper visat sig värd att uppmuntras.

3 § Stipendiums storlek skall vara minst 1000 kronor.

Grosshandlare Axel Lennstrands stipendiestiftelse (nr 19)

Stipendium kan sökas med hänvisning till ekonomiskt behov och med hänvisning till vetenskaplig meritering.

1 § Stiftelsens avkastning skall användas till stipendier för studerande vid Karolinska Institutet.

2 § Behörig att erhålla stipendium är behövande medicine studerande, som ådagalagt utpräglad studiebegåvning, flit och oklanderlig vandel. Företräde skall givas dem, som genom vetenskaplig forskning vill förkovra sig i någon eller några av läkekonstens olika grenar. Stipendierna må även för samma ändamål tilldelas yngre läkare, som äger nämnda kvalifikationer och är i behov av ekonomiskt stöd för fortsatta studier.

3 § Varje stipendium skall utgöra minst ettusen kronor.

Göran Ch.Stenbergs stipendiestiftelse (nr 26)

Stipendium kan sökas med hänvisning till ekonomiskt behov.

1 § Stiftelsens avkastning skall användas till ett stipendium årligen till studerande vid Karolinska Institutet.

2 § Behörig att erhålla stipendium är medicine kandidat/motsvarande, som är i behov av ekonomiskt stöd. Företräde till stipendium har studerande, vars fader är eller varit antingen ämbets- eller tjänsteman i de centrala ämbetsverken eller och provinsialläkare eller officer på stat.

James Strandbergs minnestiftelse (nr 27)

Stipendium kan sökas med hänvisning till ekonomiskt behov och med hänvisning till vetenskaplig meritering.

1 § Stiftelsens avkastning skall användas till stipendier för studerande vid Karolinska Institutet.

2 § Behörig att erhålla stipendium är medicine kandidat/motsvarande, som visat god studieflit och som är i behov av ekonomiskt stöd.

3 § Sökande, som ämnar ägna sig åt dermatologi och venereologi, har företrädesrätt till stipendium.

Johan Almkvists stipendiestiftelse (nr 3)

Stipendium kan sökas med hänvisning till ekonomiskt behov och med hänvisning till vetenskaplig meritering.

2 § Behörig att erhålla stipendium är medicine studerande, som 1) idkar studier vid Karolinska Institutet och är svensk medborgare 2) är i behov av ekonomiskt understöd i och för sina studiers genomförande, samt 3) genom flit och kunskaper visat sig vara värd att uppmuntra.

Bland de så kvalificerade utses den, som givit de bästa prov på vetenskaplig arbetsförmåga.

Kirurgiska stipendiestiftelsen (nr 13)

Stipendium kan sökas med hänvisning till vetenskaplig meritering.

1 § Stiftelsens avkastning skall användas till ett eller två stipendier årligen för studerande vid Karolinska Institutet.

2 § Behörig att erhålla stipendium är manlig medicine studerande eller läkare, som ådagalagt särdeles flit jämte intresse och fallenhet för kirurgi eller oftalmiatrik.

Med Dr Filip J. Wetterviks stiftelse (nr 29)

Stipendium kan sökas med hänvisning till ekonomiskt behov.

1 § Stiftelsens avkastning skall användas till stipendier för medicine studerande.

2 § Behörig att erhålla stipendium är behövande, framåtsträvande medicine studerande, som är inskriven vid Karolinska Institutet.

Professor Adolf Kjellbergs minnesstiftelse (nr 14)

Stipendium kan sökas med hänvisning till ekonomiskt behov och med hänvisning till vetenskaplig meritering.

1 § Stiftelsens avkastning skall användas till stipendier för studerande vid Karolinska Institutet.

2 § Behörig att erhålla stipendium är manlig medicine studerande, som är svensk medborgare.

6 § Därest, vid prövning av ansökningar till stipendier, fakultetsstyrelsen finner sökandenas meriter vara likvärdiga, skall, om någon eller några av de sökande företrädesvis idkar studier i pediatrik, denne eller dessa äga företrädesrätt till erhållande av stipendium.

Ragnar Bruzelius stipendiestiftelse (nr 8)

Stipendium kan sökas med hänvisning till ekonomiskt behov.

1 § Stiftelsens avkastning skall användas till ett eller flera stipendier årligen till studerande vid Karolinska Institutet.

2 § Behörig att erhålla stipendium är medicine kandidat/motsvarande, som är i behov av understöd.

W.A. Bendicks stipendiestiftelse (nr 7)

Stipendium kan sökas med hänvisning till ekonomiskt behov och med hänvisning till vetenskaplig meritering.

1 § Stiftelsen avkastning skall användas till minst två stipendier årligen för studerande vid Karolinska Institutet.

2 § Behörig att erhålla stipendium är medicine studerande, som utmärkt sig för flit, skicklighet, kunskaper och goda seder.

Stipendier