Etik

Karolinska Institutet har riktlinjer för etikprövning av studentarbeten - projekt, uppsatser och liknande. För djurlaborationer och studenter som används som försökspersoner finns särskilda regler.

Student som försöksperson

Att för dig som student delta som försöksperson i undervisningen är helt frivilligt.

Det är programnämnderna som bedömer vilka försök som ska tillåtas. Vid bedömningen ska de ta hänsyn till risken för att studenten skadas, det pedagogiska värdet för studenten att vara försöksperson samt se till att försäkring finns.

För varje laboration med student som försöksperson ska det finnas en medicinskt ansvarig, så att en student som uppvisar avvikande resultat kan tas om hand medicinskt.

Djurlaborationer

Djurförsök i undervisningssyfte ska begränsas till försök som är absolut nödvändiga för utbildningen. Om en djurlaboration utgör ett obligatoriskt undervisningstillfälle ska kursledningen om möjligt erbjuda ett alternativ som inte innefattar djurförsök. Om du av etiska skäl inte vill delta i djurlaborationer har du möjlighet att ansöka om att bli befriad.

Du som ska hantera försöksdjur ska i förväg få en introduktion till djuravdelningen. Handledaren/gruppledaren ska vara närvarande vid introduktionen.

Mer information finns i "Regler för arbete med djur och tillträde till djuravdelning vid Karolinska Institutet", Dnr 6792/02-640.

Överklagande

Om du får avslag på din ansökan om befrielse från att delta i ett obligatoriskt moment som innefattar djurlaborationer kan detta beslut överklagas. För mer information, se Överklaganden

Etikprövning av studentarbeten

En ny lag om etikprövning av forskning som avser människor trädde i kraft den 1 januari 2004 (SFS 2003:460, och förordning, SFS 2003:615). Lagen gäller forskning och utvecklingsarbete på vetenskaplig grund som avser levande personer, avlidna personer, biologiskt material från människor samt hantering av känsliga personuppgifter.

Styrelsen för utbildning har med utgångspunkt i lagen fastställt riktlinjer för etikprövning av studenters projektarbeten. När en student ska genomföra ett projektarbete (självständigt arbete under handledning) ska kursansvarig lärare efter samråd med handledare i varje enskilt fall bedöma om det finns behov av särskild etisk prövning. Samtliga arbeten som uppfattas som forskning på människa ska etikprövas.

Om det skulle vara aktuellt att etikpröva ditt examensarbete/motsvarande, kommer din handledare att aktualisera frågan och berätta hur man går tillväga.

Mer information om hur handledare ska bedöma examensarbeten.

Student