Anmälan till KI:s utbildningar

Anmälan till högskoleutbildning kan göras på anvisade tidpunkter på antagning.se. Där presenteras alla utbildningar och du kan göra din anmälan direkt på webben. Du kan också följa din anmälan, kontrollera dina uppgifter och meriter samt svara på antagningsbesked.

Det är viktigt att du anmäler dig i tid (se sista anmälningsdag under respektive utbildning). Kontrollera också att du har rätt behörighet för den utbildning du tänker söka och hur urvalet går till. KI tillämpar också ett alternativt urval för vissa utbildningar.

Anmälan till program och fristående kurser

Anmälan till program och fristående kurser gör du senast sista anmälningsdag som är 15 april inför höstterminen och 15 oktober inför vårterminen. Anmälan görs via ett eget användarkonto på antagning.se.

Observera att när du gör anmälan via antagning.se måste du skicka in de handlingar du vill åberopa med post till adressen nedan.

Antagningsservice

Adress: Antagningsservice
FE 20101
83987 Östersund

Skicka in handlingar i tid

Handlingarna ska ha inkommit senast sista anmälningsdag, eller sista kompletteringsdag. Läs mer om vad du bör skicka in under rubriken "Vilka handlingar ska jag skicka in?" längre ned på sidan.
Om du inte kan göra en webbanmälan, läs mer på antagning.se

Prioritering av anmälningsalternativ

Du anmäler dig till alla program och kurser i samma anmälan. Du kan anmäla dig till högst 20 utbildningsalternativ i en nationell antagningsomgång och du måste rangordna dina utbildningsalternativ. Det du helst vill komma in på rangordnar du först. Om du inte kommer in på ditt förstahandsalternativ prövas ditt andrahandsalternativ och så vidare. Du kan bli antagen till högst 45 hp per termin. En helfartsutbildning, som går över en hel termin, räknas som 30 hp och en halvfartsutbildning, som går över en hel termin, räknas som 15 hp.
Läs mer om prioritering på antagning.se.

Komplettering - program och fristående kurser HT 2015 och VT 2016

Du kan komplettera din ansökan med betyg från pågående studier vid gymnasieskola, gymnasial vuxenutbildning eller folkhögskola. Inför HT 2015 ska kompletteringen ha inkommit senast den 18 juni avseende slutbetyg från svensk gymnasieskola och betygsdokument från gymnasial vuxenutbildning och avgångsbetyg från EU/EES-länder med terminsslut. Avgångsbetyg och diplom från gymnasieutbildning i EU/EESländer och examen från IB och EB som avslutas efter 20 juni ska ha inkommit senast 5 juli. Sista kompletteringsdag inför VT 2016 kommer att anges på antagning.se under ”Viktiga datum”, när detta datum är beslutat.

Skyddade personuppgifter

Om du har skyddade personuppgifter ska du inte anmäla dig via antagning.se, utan genom att skicka in en pappersanmälan. Mer information om anmälningsförfarandet för dig som har skyddade personuppgifter finner du på antagning.se.
Läs mer om anmälan med skyddade personuppgifter på antagning.se

Sen anmälan

Sena anmälningar inkomna efter sista anmälningsdag meritvärderas inte, utan behörighetsprövas och rangordnas inbördes efter ankomstdatum förutsatt att anmälan är komplett, det vill säga att den sökande är behörig. Sena anmälningar handläggs i mån av tid och plats på aktuell utbildning. Efter sista urval kan efterantagning ske om lediga platser finns på utbildningen.

Alternativt urval

Om du vill delta i något av de alternativa urvalen till läkarprogrammet (PIL) eller tandläkarprogrammet (TAPIL) måste du dels göra en anmälan till utbildningen på antagning.se, dels en separat anmälan till urvalet på en särskild anmälningsblankett. Denna blankett finner du vid informationen om respektive alternativa urval via länkarna nedan. Alternativt urval används för att bedöma olika personliga egenskaper som är viktiga för den utbildning till vilken urvalet görs.

Anmälningsblanketten skickas direkt till KI och ska ha inkommit senast sista anmälningsdag som är:

  • 1 april inför höstterminen 2015
  • 1 oktober inför vårterminen 2016

Mer information om alternativt urval samt anmälningsblanketter

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Du ska bifoga dokument som styrker den grundläggande och särskilda behörigheten och meriter som du vill åberopa för meritvärdering/ urval. Original av de handlingar som du vill åberopa behöver du normalt inte skicka in. De inskickade kopiorna ska vara vidimerade av en myndig person. Du ska emellertid vara beredd att visa upp originalhandlingarna. Oriktiga uppgifter kan leda till åtal, och eventuellt beslut om antagning kan återkallas.

antagning.se kan du logga in på dina sidor med det lösenord som du valde när du skapade kontot. När du angett din PIN-kod blir du bekräftad användare och får då möjlighet att se vilka av dina meriter som finns registrerade i antagningssystemet. Det är bara handlingar som inte finns med som behöver skickas in när du anmäler dig. De meriter som du kan se är följande typer av registrerbara meriter: betyg från gymnasium och gymnasial vuxenutbildning, högskoleprovsresultat, högskolemeriter och arbetslivserfarenhet. Observera att det kan ta några dagar från det att du skickat in dina meriter per post innan de är registrerade och därmed syns på antagning.se. Handlingar ska skickas till antagning.se.

Kompletterande handlingar ska skickas till:

Antagningsservice

Adress: Antagningsservice
FE 20101
83987 Östersund

Meriter som inte registreras eller visas på dina sidor på antagning.se

Det finns behörighetsgivande meriter som inte visas på ditt konto på antagning.se. Det är exempelvis sjuksköterskelegitimation, äldre akademiska meriter och tjänstgöringsintyg. Observera att alla meriter du skickar in skannas tillsammans med din anmälan. Meriterna är synliga för handläggare som granskar din anmälan, även om meriterna inte visas när du loggar in på ditt konto. Det gäller både meriter som påverkar din behörighet och meriter som inte påverkar din behörighet eller ditt meritvärde.

Handlingarna ska vara vidimerade

Alla handlingar du åberopar ska vara vidimerade kopior av originalen (ej avskrifter). Vidimering innebär att minst en person har granskat kopian och intygar dess överensstämmelse med originalhandlingen genom att underteckna kopian med sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer.

Betyg från gymnasieskola och vuxenutbildningsenheter

Slutbetyg från de flesta gymnasieskolor och vissa vuxenutbildningsenheter överförs automatiskt från den nationella betygsdatabasen. Vilka skolor som är anslutna till databasen kan du se på antagning.se. Om ditt gymnasiebetyg eller vuxbetyg inte finns med i den nationella betygsdatabasen måste du skicka in en kopia på det

Utländska gymnasiebetyg

Du som har utländskt gymnasiebetyg, avgångsbetyg eller examensbevis ska skicka in vidimerade kopior av både originaldokument och översättning. Alla betyg ska vara utfärdade av landets officiella utbildningsmyndighet eller annan utsedd instans. Samtliga handlingar måste vara översatta av en auktoriserad översättare. Se antagning.se för aktuella språk som inte behöver översättas.

Översättning av övriga intyg

Akademiska meriter och intyg utfärdade på annat språk än svenska eller engelska måste vanligtvis vara officiellt vidimerade och översatta av auktoriserad översättare. Skicka in vidimerade kopior av både originaldokument och översättning. Se antagning.se för språk som inte behöver översättas vad gäller gymnasiebetyg och akademiska meriter, men notera att KI kan begära översättning för bedömning av andra typer av intyg.

Högskoleprovsresultat

Resultatet av högskoleprovet överförs automatiskt och du behöver inte skicka in det. Om du har resultat från flera provtillfällen räknas det bästa giltiga resultatet. Om du inte hade svenskt personnummer vid provtillfället måste du skicka in en vidimerad kopia av ditt högskoleprovsresultat.

Högskolemeriter

Vanligtvis överförs dina akademiska meriter automatiskt efter att du gjort en anmälan. Du kan själv kontrollera detta på ditt konto på antagning.se Om du vill åberopa högskolemeriter som inte finns dokumenterade i studiedokumentationssystemet Ladok måste du skicka in handlingar (exempelvis kursbevis, examensbevis eller tentamensbok) som styrker dessa högskolemeriter. För att KI ska kunna göra en korrekt bedömning av dina högskolemeriter från annan högskola bör du även bifoga kurs- och utbildningsplaner.

Högskolemeriter före 1995 vid Karolinska Institutet

Studieresultat från KI efter 1995 finns införda i KI:s Ladok och behöver inte bifogas anmälan. Intyg om studieresultat före 1995 måste du däremot bifoga anmälan.

Tjänstgöringsintyg för behörighet/urval

I följande fall ska du skicka in tjänstgöringsintyg:

  • Om det i den särskilda behörigheten krävs ett visst antal års arbetslivserfarenhet eller yrkeslivserfarenhet.
  • Om urvalet görs genom yrkeslivserfarenhet.
  • Om urvalet till utbildningen görs genom samlad bedömning, och du anser dig ha relevant arbetslivserfarenhet som kan ge dig bra konkurrenskraft i den samlade bedömningen.

Läs mer om hur du styrker yrkesverksamhet.

Motiveringsbrev till utbildningar med urval genom samlad bedömning

Om du anmält dig till en utbildning där urvalet görs genom en samlad bedömning ska du skicka in ett motiveringsbrev som anger varför du vill läsa utbildningen. Till vissa utbildningar ska en meritportfölj bifogas. Läs mer om vilket urval som gäller för den utbildning som du sökt på respektive utbildning. 

Personbevis eller vidimerad kopia av pass/svenskt körkort

Personbevis eller vidimerad kopia av pass/svenskt körkort behöver du bara skicka med när du har ändrat namn/personnummer.

Anståndsbeslut

Du som tidigare har beviljats anstånd (fått skjuta upp studiestarten) och nu vill börja studera ska anmäla dig på nytt inför den termin som anges i anståndsbeslutet. Skicka in en vidimerad kopia av anståndsbeslutet omedelbart efter du anmält dig till:

Karolinska Institutet
Antagningsgruppen
17177 Stockholm

Inställd utbildning

En utbildning kan ställas in på grund av för få behöriga sökande eller ändrade förutsättningar att anordna utbildningen. Det är därför viktigt att söka flera utbildningar.

Terminstider

Karolinska Institutets allmänna terminstider hittar du här.

Observera att kursstarten för vissa utbildningar kan skilja sig något från de allmänna datumen. För att veta som gäller för just din utbildning, gå in på programmens och kursernas respektive webbplatser: courses.ki.se

Kontakt

Antagningsservice (antagning.se)

Telefon: 0771-550720

För generella frågor om anmälan och antagning, ring Antagningsservice eller hitta information på antagning.se.

Antagningsgruppen vid KI

Telefon: 08-524 86250
E-post: antagning@ki.se

Antagningsgruppen svarar på frågor om din anmälan, behörighetskrav och urval till KI:s utbildningar.

Telefontid vardagar kl. 09.30-11.30.

Länkar