Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

  • 60 hp
  • 1 år
  • Studiestart höst: v. 35  

Programmet vänder sig till dig som har tandläkarexamen från tredje land och som behöver komplettera din utbildning för att kunna söka svensk tandläkarlegitimation. Utbildningen omfattar ett års heltidsstudier (60 hp). Under utbildningen varvas teoretiska studier med klinisk praktik/verksamhetsförlagd utbildning. Efter slutförd utbildning har du de kunskaper och färdigheter som krävs för tandläkaryrket i Sverige för att du ska kunna ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Beskrivning

Utbildningen innehåller en stor del klinisk färdighetsträning inom både vuxentandvård och barn- och ungdomstandvård kompletterad med teoretisk undervisning i ämnesspecifika odontologiska och medicinska moment.

För information om urvalsprocessen besök Kompletterande utbildning för tandläkare med examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Läs mer om hur programmet är uppbyggt idag på programmets webbplats eller i programmets utbildningsplan.

Efter studierna

Efter utbildningen kan tandläkare med svensk legitimation vara verksam inom offentlig vård (Folktandvården) eller privat vård. Som tandläkare med svensk legitimation kan du efter minst två års allmänpraktik vidareutbilda dig till specialist.

Höstterminen 2017

  • 100%, Undervisning på dagtid
  • Antal platser: 16
  • Studieort: Huddinge
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 17 april 2017
  • Anmälningskod: KI-91800

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Tandläkarexamen från land utanför EU/EES-området samt Schweiz, av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov eller minst en avslutad fyraårig utbildning samt ett års dokumenterad klinisk verksamhet. Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Urval till utbildningen sker i två steg.

1. Två skriftliga urvalstest av befintlig kunskap: allmänna odontologiska kunskaper och problemlösning (patientfall)
2. Intervju och praktiskt test

I steg 1 görs en bedömning av de allmänna odontologiska kunskaperna. De 35-40 sökande som uppnått bäst resultat kallas till steg 2 för intervju och praktiskt test. Därefter görs en samlad bedömning av intervjun, det praktiska testet och patientfallet.

Läs om urvalsprocessen

Meritförteckning (med tillhörande intyg) ska ha inkommit till Antagningsservice senast 20 april 2017.

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Anmälan och antagning.

Kontakt

Kontaktuppgifter till antagningsgruppen

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Karin Garming Legert, karin.garming.legert@ki.se