Kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

  • 60 hp
  • 1 år
  • Studiestart höst: v. 35  

Utbildningen är öppen för dig som har beslut om att delta i Socialstyrelsens kompletteringsprogram för läkare med examen från tredje land. Utbildningen omfattar ett års heltidsstudier (60 hp). Den omfattar såväl teoretiska som verksamhetsförlagda studier (klinisk utbildning). Målet är att du efter slutförd utbildning ska visa sådan kunskap och förmåga som krävs för läkaryrket i Sverige och för att efter prövning av Socialstyrelsen kunna söka tillträde till allmäntjänstgöring (AT).

Beskrivning

Tidigt i utbildningen görs en individuell studieplanering. Syftet är att utbildningen ska bygga på dina tidigare kunskaper samtidigt som dina kompletteringsbehov tillgodoses. Utbildningen utgörs till hälften av teoretiska studier och till hälften av verksamhetsförlagd utbildning, där du tränas i praktiskt läkararbete.

Till din anmälan ska du bifoga blanketten "Meritförteckning". Blanketten "Meritförteckning" hittar du under ki.se/legitimation

Läs mer om hur programmet är uppbyggt idag på programmets webbplats eller i programmets utbildningsplan.

Höstterminen 2017

  • 100%, Undervisning på dagtid
  • Antal platser: 21
  • Studieort: Huddinge
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 17 april 2017
  • Anmälningskod: KI-91900

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Läkarexamen från land utanför EU/EES-området samt Schweiz, samt av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för läkare. Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Urval till utbildningen sker i två steg.

1. Samlad kvalitativ bedömning av tidigare utbildning samt arbetslivserfarenhet
2. Intervju

Läs om urvalsprocessen

Meritförteckning (med tillhörande meriter) ska ha inkommit till Antagningsservice senast 20 april 2017.

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Anmälan och antagning.

Kontakt

Kontaktuppgifter till antagningsgruppen

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Hans Berglund (kursansvarig lärare), hans.berglund@ki.se, 08-58 58 17 44