Psykoterapeutprogrammet

 • 90 hp
 • 3 år (halvfart)
 • Studiestart höst: v.35  
 • Examen: Psykoterapeutexamen och Medicine magisterexamen    

Psykoterapeuten gör psykoterapibedömningar samt planerar, genomför och utvärderar psykoterapi. Psykoterapi är en effektiv behandling för psykologiska problem vid både psykiatriska och somatiska tillstånd. 

Beskrivning

Psykoterapeutprogrammet vid Karolinska Institutet ges med utgångspunkt i kognitiv beteendeterapi. Den kliniska tillämpningen bygger på evidensbaserade metoder. Utbildningen har en stark forskningsförankring och kombineras med ett verksamhetsintegrerat lärande, framförallt inom psykiatrin.

De teoretiska momenten ges i form av föreläsningar, problembaserat lärande och seminarier delvis i webbaserad lärmiljö. De kliniska momenten ges som verksamhetsförlagd utbildning där studenterna under utbildningstiden genomför kliniska placeringar på olika vårdenheter. Dessa fördelas så att studenterna ska få en så bred erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete som möjligt. De teoretiska och kliniska delarna av programmet är integrerade och syftar gemensamt till att både ge en progression och en ökad specialisering i att kunna bedöma och behandla alltmer komplexa sjukdomstillstånd. Utbildningen innehåller ett examensarbete omfattande 15 hp. Programmet genomförs som halvfartsstudier under sex terminer.

Programmet har två inriktningar som båda har en gemensam orientering mot kognitiv beteendeterapi. Den ena inriktningen är för psykologer som specialiserar sig i klinisk psykologi och den andra inriktningen är öppen för alla sökanden oavsett grundprofession med den särskilda behörighet som anges nedan. De båda inriktningarna samläser delar av programmet medan undervisningen avseende den kliniska tillämpningen och vissa teoretiska fördjupnings- och breddmoment är inriktningsspecifika.

Inriktningen "specialist i klinisk psykologi" ger professionsspecifik fördjupning inom områdena planering, utveckling och utvärdering av psykoterapeutiska metoder samt kunskap i att leda, samordna och implementera psykoterapeutisk verksamhet inom hälso- och sjukvården. För mer information om specialistinriktningen läser mer om programmets uppbyggnad idag.

Undervisningsspråk: Svenska, vissa moment kan komma att ges på engelska

Efter studierna

Utbildningen leder till psykoterapeutexamen och medicine magisterexamen. Efter examen kan psykoterapeuten ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Utöver detta kan studerande som genomgått utbildningen med inriktning specialist i klinisk psykologi ansöka om specialistbehörighet hos Sveriges Psykologförbund.

Karolinska Institutets psykoterapeutprogram syftar särskilt till att ge kompetens för att verka inom offentligt finansierad vård. Genom ett nära samarbete med Stockholms läns landsting sker en kontinuerlig bevakning att utbildningen innebär anställningsbarhet inom landstingets psykiatriska vårdenheter.
 

Inriktning kognitiv beteendeterapi, Höstterminen 2016

 • 50%, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 8
 • Studieort: Stockholm
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 april 2016
 • Anmälningskod: KI-21003

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

-Avlagd psykologexamen (enligt 1982 års studieordning eller senare bestämmelser), eller
-läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri, eller
-socionomexamen, eller
-annan motsvarande examen (kandidatexamen/ yrkesexamen) om minst 180 hp.

För sökande med socionomexamen eller med annan motsvarande examen om 180 hp krävs dessutom grundläggande psykoterapeututbildning eller motsvarande.

Den sökande ska ha varit yrkesverksam under minst två år efter den grundläggande psykoterapiutbildningen och under dessa två år arbetat med psykoterapi under handledning av legitimerad psykoterapeut. Detta krav ska dock anses vara uppfyllt för den som genomgått specialistutbildning för läkare i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri.

Den sökande ska inom ramen för den grundläggande psykoterapiutbildningen eller på annat sätt ha genomgått egenterapi eller motsvarande omfattande minst 20 timmar hos legitimerad psykoterapeut.

Den sökande ska ha intyg från arbetsgivaren som visar att den sökande under studietiden kommer att ha deltidstjänstgöring med psykoterapeutiska arbetsuppgifter inom psykiatrisk vård eller motsvarande.

Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Urvalet sker genom en samlad bedömning av den sökandes meriter. Vi ber alla sökande att skriva ut och fylla i meritportföljen som du hittar på länken nedan så snart anmälan öppnat 15 mars. Meritportföljen (med tillhörande meriter) ska ha inkommit till Antagningsservice senast 29 april 2016.

Här hittar du sidan med meritportföljen: http://ki.se/utbildning/meritportfoljer

 

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Inriktning specialist i klinisk psykologi, Höstterminen 2016

 • 50%, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 8
 • Studieort: Stockholm
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 april 2016
 • Anmälningskod: KI-21004

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Avlagd psykologexamen (enligt 1982 års studieordning eller senare bestämmelser).

Den sökande ska ha varit yrkesverksam under minst två år efter den grundläggande psykoterapiutbildningen och under dessa två år arbetat med psykoterapi under handledning av legitimerad psykoterapeut. Den grundläggande psykoterapiutbildningen eller motsvarande ska ha varit inriktad mot kognitiv beteendeterapi.

Den sökande ska inom ramen för den grundläggande utbildningen eller på annat sätt ha genomgått egenterapi eller motsvarande omfattande minst 20 timmar hos legitimerad psykoterapeut.

Den sökande ska ha intyg från arbetsgivaren som visar att den sökande under studietiden kommer att ha deltidstjänstgöring med psykoterapeutiska arbetsuppgifter inom psykiatrisk vård eller motsvarande.

Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Urvalet sker genom en samlad bedömning av den sökandes meriter. Vi ber alla sökande att skriva ut och fylla i meritportföljen som du hittar på länken nedan så snart anmälan öppnat 15 mars. Meritportföljen (med tillhörande meriter) ska ha inkommit till Antagningsservice senast 29 april 2016.

Här hittar du sidan med meritportföljen: http://ki.se/utbildning/meritportfoljer

 

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Läs mer om hur denna utbildning är uppbyggd idag. Observera att ändringar kan ske.