Påbyggnadsutbildning i odontologisk profylaktik

  • 60 hp
  • 1 år
  • Studiestart höst: v. 35  
  • Examen: Medicine kandidatexamen  

Påbyggnadsutbildningen i odontologisk profylaktik ger dig praktisk och ämnesmässig fördjupning inom oral hälsa och oral miljö med särskild inriktning mot cariologi, parodontologi och gerodonti.

Beskrivning

De kliniska studierna utvidgas med behandling av komplicerade patientfall och uppsökande verksamhet på sjukhus ingår. Utbildningen ger även fördjupade kunskaper i klinisk träning gällande barn- och ungdomstandvård samt tobaksprevention och tobaksavvänjning. Kunskaper rörande samtalsmetodik och kommunikation fördjupas och appliceras praktiskt på egna patientfall, bland annat inom tobaksprevention och tobaksavvänjning och inom barn- och ungdomstandvården. En teoretisk kunskapsbas om organisation och ledarskap, främst inom tandvården. Därtill sker även interprofessionell samverkan med andra yrkesgrupper vilket är en viktig del i tandhygienistens roll i folkhälsoarbetet. Utbildningen avslutas med ett examensarbete inom ett område som studenten själv väljer och som har en tydlig anknytning till aktuell odontologisk forskning . Studierna bedrivs individuellt eller i grupp och består av föreläsningar, kliniskt arbete, projektarbeten och seminarier.

Efter studierna

Tandhygienister arbetar inom offentlig vård (Folktandvården) eller privat vård, som anställda eller som egna företagare. Några arbetar även med utbildning samt forsknings- och utvecklingsarbete. Efter avslutad utbildning finns det möjlighet att söka till magisterutbildning inom odontologisk profylaktik.

Höstterminen 2016

  • 100%, Undervisning på dagtid
  • Antal platser: 25
  • Studieort: Huddinge
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 15 april 2016
  • Anmälningskod: KI-21005

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Tandhygienistexamen om 120 hp. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen (bifoga motiveringsbrev).

Samtliga meriter inklusive motiveringsbrev ska ha inkommit till Antagningsservice senast 18 maj 2016.

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Läs mer om hur denna utbildning är uppbyggd idag. Observera att ändringar kan ske.