Kommersiellt stöd

Som stöd för kommersialisering har Karolinska Institutet etablerat flera företag som på kommersiell basis kan stödja enskilda projekt. Här beskrivs de företag som, genom Holdingbolaget, är knutna till Karolinska Institutet.

Kommersialisering och exploatering måste gå genom företag, antingen genom bildande av nya företag eller genom licensiering eller försäljning till etablerade företag. Det ligger inte inom svenska universitetets ramar eller befogenheter att kommersiellt exploatera uppfinningar och forskningsresultat. 

KI vill bidra till att skapa goda förutsättningar för nyttiggörandet av den kunskap forskningen genererar. I enlighet med det så kallade Lärarundantaget äger forskare vid Karolinska Institutet själva de immateriella rättigheterna till resultat från den forskning de producerar. Rättigheterna skapar både möjlighet att ta del av potentiella kommersiella framgångar men lägger också ett ansvar på den enskilde forskaren att själv se till att forskningsresultaten finner bästa möjliga exploateringsvägar. Genom kommersialisering skapas nya varor och tjänster som och därigenom ökar förutsättningarna till att forskningen i slutänden kommer den enskilde patienten till del. 

Karolinska Institutet Holding AB

Karolinska Institutet Holding AB (KI Holding) är moderbolaget till de KI-ägda företagen. Organiserade under holdingbolaget har flera företag skapats för att på olika sätt bistå forskare vid Karolinska Institutet med kommersialisering och affärsutveckling, men även för att universitetet själv ska kunna ta del av kommersiella framgångar.

Läs mer om KI Holding AB

Karolinska Institutet Innovations AB

Karolinska Institutet Innovation AB (KI Innovations) är ett dotterbolag till KI Holding. KI Innovations är utsedda av VINNOVA att hantera Verifiering för Tillväxt (VFT)-medel och erbjuder enskilda forskare stöd i processen att verifiera och utveckla idéer ur ett kommersiellt perspektiv.

Läs mer om KI Innovations

Karolinska Institutets Science Park AB

Karolinska Institutet Science Park AB (KI Science Park) tillhandahåller universitetsnära lokaler för företag.

Läs mer om KI Science Park

Innovation