Minor Field Studies (MFS)

Sedan starten av MFS programmet har Global Hälsa/IHCAR haft anslag till resestipendier. Första året beviljades två stipendier och programmet har sedan successivt vuxit till ca 18 om året och förhoppningen är att det skall fortsätta växa.

Global Hälsa/IHCAR vid Institutionen för Folkhälsovetenskap bedriver forskning och utbildning inom ämnesområdet global hälsa. Verksamheten omfattar ett brett spektrum av globala hälsofrågor, där en gemensam nämnare är fattigdomsorsakade hälsoproblem. Global Hälsa/IHCAR samarbetar med ett stort antal institutioner inom Karolinska Institutet liksom med institutioner spridda över hela världen.

Organisation och administration

Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete (Sida) finansierar MFS-programmet och ansvarar för dess inriktning, utveckling och organisation. Administrationen handlas av Universitets- och högskolerådet (tidigare Internationella Programkontoret) som ansvarar för alla kontakter med deltagande institutioner samt anordnar årliga, obligatoriska förberedelseutbildningar för alla stipendiater.

Inom Global Hälsa/IHCAR ansvarar Senia Rosales-Klintz som MFS-handläggare för MFS-programmet och Amina Samuelsson administrerar beviljade resestipendium inom ramen för MFS-programmet. Alla ansökningar granskas av handläggaren och därefter bedöms de som uppfyller formella krav av en urvalskommitté bestående av forskare med olika ämnesinriktning inom Global Hälsa/IHCAR. Vid behov kan ansökningar även skickas för bedömning till forskare med specialkunnande inom ansökans ämnesområde eller land. Projektets frågeställning skall ha en generell samhällsmässig tillämpning och inte fokusera på isolerade frågeställningar utan relevans för låginkomstländer. Ansökningarna bedöms och prioriteras utifrån relevans för utvecklingsfrågor och det mottagande landet, studiens akademiska kvalité, genomförbarheten, studentens förutsättningar och handledarens kapacitet och kontakter (såväl i Sverige som i fält).

Stipendiet

För att bli beviljad ett resestipendium är det viktigt att fältstudien och uppsatsen har relevans för utvecklingsproblematiken och att ämnet har anknytning till Global Hälsa/IHCARs verksamhets-områden. På Global Hälsa/IHCARs hemsida presenteras de olika forskargrupperna. Sökande från Karolinska Institutet har prioritet, men även sökande från andra universitet/högskolor kan komma ifråga.

  • Global hälsa/IHCAR

Studien skall bedrivas inom av Sida godkända länder. Länder där IHCAR har kontakter prioriteras.

Fältperioden skall omfatta 8 till 10 veckor och ge förutsättningar för insamling och bearbetning av data. Stipendiaten skall själv planera sin fältvistelse och tillsammans med sin svenska handledare ta kontakt med en lokal handledare liksom övriga nödvändiga kontakter utomlands.

För att vara berättigad att söka ett MFS-stipendium skall du ha minst 150 hp klara i den utbildning och studien skall syfta till en C- eller D-uppsats eller motsvarande. Du måste vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige. Om du har permanent uppehållstillstånd i Sverige får du inte göra din studie i ditt hemland. Om du är nordisk medborgare (men inte svensk medborgare) ska du ha varit fast bosatt i Sverige i minst 1 år.

Det är möjligt att arbeta tillsammans i ett gemensamt projekt, men det skall i ansökan, liksom i rapporten, klart framgå vem som har ansvar för vilken del i projektet och stipendiaterna skall lämna in varsin rapport.

Stipendiet på 27000 kronor utgör ett bidrag och beräknas inte täcka alla utgifter under fältperioden.

Alla som beviljats ett MFS-stipendium skall genomgå Universitets- och högskolerådets obligatoriska förberedelsekurs.

Det är viktigt att planera sin utresa så att man hinner få besked om stipendiet och gå kursen före utresan. Inga dispenser beviljas från kursen. Information om kursen, liksom ansökningsblankett finns på Universitets- och högskolerådets hemsida.

Länkar

Ansökan

Ansökningshandlingarna skall vara Global hälsa/IHCAR tillhanda senast:

OBS! Endast ett ansökningstillfälle under 2016

  • 15 oktober, för besked om stipendier omkring 1 december

Ansökningsformuläret med instruktioner återfinns längst ner på denna sida.

Institutionen för Folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet och Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala Universitet har samma ansökningsförfarande. Om du ämnar söka MFS stipendium hos båda dessa lärosäten kan du således använda samma ansökan. Notera dock att institutionerna har olika utlysningsdatum samt att du måste skicka komplett ansökan till båda institutionerna

Ansökan skickas till:
Amina Samuelsson

Adress:
Institutionen för folkhälsovetenskap
Tomtebodavägen 18 A
Karolinska Institutet
171 77 Stockholm

Ansökningsformuläret

Riktlinjer MFS 2015