This page in English

Maria Södersten

Universitetslektor, adj

Postadress : Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), H9, Enheten för logopedi, Karolinska Universitetssjukhuset, B 69 141 86 Stockholm

Om mig

Adjungerad universitetslektor vid enheten för logopedi sedan 2011 och anställd på Karolinska universitetssjukhuset vid Funktionsområdet Logopedi (f d Logopedkliniken) som kliniskt verksam logoped.

Mitt huvudsakliga intresseområde är utredning och behandling av patienter med olika typer av röststörningar. Ett områden under utveckling är arbetsrelaterade röststörningar och röstergonomi. Ett annat område är arbete med personer med könsdysfori hos vilka rösten inte stämmer med deras könsidentitet. Ingår i Karolinska universitetssjukhusets interprofessionella ”Gender-team”.

Disputerade 1994 vid Karolinska Institutet på avhandlingen ”Vocal fold closure during phonation - physiological, perceptual, and acoustic studies”. Docent vid KI 2006. Fulbright stipendiat vid Columbia University i New York 1983-1984. 

Utbildning

Kursansvar för ”Röst-, tal och kommunikationsstörningar 2” (3 hp) på logopedprogrammet vid KI samt lärare/handledare på verksamhetsförlagd utbildning.

Undervisar regelbundet ST-läkare om mål och vetenskaplig evidens för röstterapi vid olika röststörningar.

Kursansvar för fristående kurser på avancerad nivå, den senaste ”Voice and speech in transsexual individuals – assessment and intervention” (7.5 hp) och nästa planerade ”Röststörningar och röstergonomi”, (7.5 p).

Handleder regelbundet examensarbeten på logopedprogrammet och för masterarbeten i logopedi (30 hp, avancerad nivå) och är regelbundet examinator.

Handleder doktorander, är huvudhandledare för Annika Szabo Portela samt bihandledare för Joakim Körner Gustafsson och Peter Pabon.

Deltar i lärarutbyte med University of Sheffield i England och Köpenhamns universitet i Danmark inom ERASMUS-programmet.

Forskningsbeskrivning

Mina två forskningsområden är ”Arbetsrelaterade röststörningar” och ”Röst och tal hos personer med könsdysfori”. 

Röstanvändning under arbete och fritid studeras hos personer med röstkrävande arbeten, bl a lärare, som riskerar att bli hesa och rösttrötta på grund av hög belastning på stämbanden. En bärbar röstmätare, Voxlog, har konstruerats som mäter talarens röstaktivitet samt nivån på ljuden i omgivningen under en veckas tid. Röstdata lagras i en databas ur vilken samvariationen mellan röstanvändning, bullernivå och självupplevda röstbesvär kan kartläggas. Resultaten kommer på sikt ligga till grund för röstergonomiska rekommendationer.

Forskning om ”Röst och tal hos personer med könsdysfori” rör transkvinnor, d v s personer som tilldelats manligt kön vid födseln men som identifierar sig som kvinnor. Många behöver röstbehandling för att anpassa rösten så att den stämmer med patientens könsidentitet som kvinna. En del behöver även frekvenshöjande stämbandskirurgi. Det saknas större kontrollerade studier om behandlingsresultat och studier pågår och planeras. 

Dokument

Publikationer

Transmasculine People's Voice Function: A Review of the Currently Available Evidence
Azul D, Nygren U, Södersten M, Neuschaefer-rube C
Journal of voice : official journal of the Voice Foundation 2017;31(2):261.e9-261.e23

Effects on Voice Fundamental Frequency and Satisfaction with Voice in Trans Men during Testosterone Treatment-A Longitudinal Study
Nygren U, Nordenskjöld A, Arver S, Södersten M
Journal of voice : official journal of the Voice Foundation 2016;30(6):766.e23-766.e34

Long-Term Follow-Up of Patients with Spasmodic Dysphonia and Improved Voice despite Discontinuation of Treatment
Geneid A, Lindestad PÅ, Granqvist S, Möller R, Södersten M
Folia phoniatrica et logopaedica : official organ of the International Association of Logopedics and Phoniatrics (IALP) 2016;68(3):144-151

Magnetic Resonance Imaging of the Vocal Folds in Women With Congenital Adrenal Hyperplasia and Virilized Voices
Nygren U, Isberg B, Arver S, Hertegård S, Södersten M, Nordenskjöld A
Journal of speech, language, and hearing research : JSLHR 2016;59(4):713-21

Motor-Learning-Based Adjustment of Ambulatory Feedback on Vocal Loudness for Patients With Parkinson's Disease
Gustafsson J, Ternström S, Södersten M, Schalling E
Journal of voice : official journal of the Voice Foundation 2016;30(4):407-15

The Flow and Pressure Relationships in Different Tubes Commonly Used for Semi-occluded Vocal Tract Exercises
Amarante Andrade P, Wistbacka G, Larsson H, Södersten M, Hammarberg B, Simberg S, et al
Journal of voice : official journal of the Voice Foundation 2016;30(1):36-41

The Voice Range Profile: Its Function, Applications, Pitfalls and Potential
Ternstrom S, Pabon P, Sodersten M
ACTA ACUSTICA UNITED WITH ACUSTICA 2016;102(2):268-283

Voice Disorders in Teacher Students-A Prospective Study and a Randomized Controlled Trial
Ohlsson Ac, Andersson Em, Södersten M, Simberg S, Claesson S, Barregård L
Journal of voice : official journal of the Voice Foundation 2016;30(6):755.e13-755.e24

Natural Voice Use in Patients With Voice Disorders and Vocally Healthy Speakers Based on 2 Days Voice Accumulator Information From a Database
Södersten M, Salomão Gl, Mcallister A, Ternström S
Journal of voice : official journal of the Voice Foundation 2015;29(5):646.e1-9

Resonance tube phonation in water: High-speed imaging, electroglottographic and oral pressure observations of vocal fold vibrations--a pilot study
Granqvist S, Simberg S, Hertegård S, Holmqvist S, Larsson H, Lindestad PÅ, et al
Logopedics, phoniatrics, vocology 2015;40(3):113-21

Voice therapy: From the past to the present--Introduction
Södersten M
Logopedics, phoniatrics, vocology 2015;40(2):57-

Effects on vocal range and voice quality of singing voice training: the classically trained female voice
Pabon P, Stallinga R, Södersten M, Ternström S
Journal of voice : official journal of the Voice Foundation 2014;28(1):36-51

Effects of tactile biofeedback by a portable voice accumulator on voice sound level in speakers with Parkinson's disease
Schalling E, Gustafsson J, Ternström S, Bulukin Wilén F, Södersten M
Journal of voice : official journal of the Voice Foundation 2013;27(6):729-37

Speaking fundamental frequency and phonation time during work and leisure time in vocally healthy preschool teachers measured with a voice accumulator
Szabo Portela A, Hammarberg B, Södersten M
Folia phoniatrica et logopaedica : official organ of the International Association of Logopedics and Phoniatrics (IALP) 2013;65(2):84-90

Voice problems due to virilization in adult women with congenital adrenal hyperplasia due to 21-hydroxylase deficiency
Nygren U, Nyström Hf, Falhammar H, Hagenfeldt K, Nordenskjöld A, Södersten M
Clinical endocrinology 2013;79(6):859-66

Prevalence of voice symptoms and risk factors in teacher students
Ohlsson Ac, Andersson Em, Södersten M, Simberg S, Barregård L
Journal of voice : official journal of the Voice Foundation 2012;26(5):629-34

Voice and speech range profiles and Voice Handicap Index for males--methodological issues and data
Hallin Ae, Fröst K, Holmberg Eb, Södersten M
Logopedics, phoniatrics, vocology 2012;37(2):47-61

Observations of the Relationship Between Noise Exposure and Preschool Teacher Voice Usage in Day-Care Center Environments
Lindstrom F, Waye Kp, Sodersten M, Mcallister A, Ternstrom S
JOURNAL OF VOICE 2011;25(2):166-72

Voice characteristics in women with congenital adrenal hyperplasia due to 21-hydroxylase deficiency
Nygren U, Sodersten M, Falhammar H, Thoren M, Hagenfeldt K, Nordenskjold A
CLINICAL ENDOCRINOLOGY 2009;70(1):18-25

Loud voice during environmental noise exposure in patients with vocal nodules
Aronsson C, Bohman M, Ternstrom S, Sodersten M
LOGOPEDICS PHONIATRICS VOCOLOGY 2007;32(2):60-70

Phonetograms as a tool in the voice clinic: Changes across voice therapy for patients with vocal fatigue
Holmberg Eb, Ihre E, Sodersten M
LOGOPEDICS PHONIATRICS VOCOLOGY 2007;32(3):113-27

Loud speech over noise: Some spectral attributes, with gender differences
Ternstrom S, Bohman M, Sodersten M
JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA 2006;119(3):1648-65

Loud speech in realistic environmental noise: Phonetogram data, perceptual voice quality, subjective ratings, and gender differences in healthy speakers
Sodersten M, Ternstrom T, Bohman T
JOURNAL OF VOICE 2005;19(1):29-46

Methods to study pre-school teachers' voice at work: simultaneous recordings with a voice accumulator and a DAT recorder
Szabo A, Hammarberg B, Granqvist S, Södersten M
Logopedics, phoniatrics, vocology 2003;28(1):29-39

Cancellation of simulated environmental noise as a tool for measuring vocal performance during noise exposure
Ternstrom S, Sodersten M, Bohman M
JOURNAL OF VOICE 2002;16(2):195-206

Vocal behavior and vocal loading factors for preschool teachers at work studied with binaural DAT recordings
Sodersten M, Granqvist S, Hammarberg B, Szabo A
JOURNAL OF VOICE 2002;16(3):356-71

A voice accumulator device: evaluation based on studio and field recordings
Szabo A, Hammarberg B, Håkansson A, Södersten M
Logopedics, phoniatrics, vocology 2001;26(3):102-17

Efficacy of a behaviorally based voice therapy protocol for vocal nodules
Holmberg Eb, Hillman Re, Hammarberg B, Sodersten M, Doyle P
JOURNAL OF VOICE 2001;15(3):395-412

Voice source characteristics in mongolian "throat singing" studied with high-speed imaging technique, acoustic spectra, and inverse filtering
Lindestad Pa, Sodersten M, Merker B, Granqvist S
JOURNAL OF VOICE 2001;15(1):78-85

GLOTTAL CLOSURE, TRANSGLOTTAL AIR-FLOW, AND VOICE QUALITY IN HEALTHY MIDDLE-AGED WOMEN
Sodersten M, Hertegard S, Hammarberg B
JOURNAL OF VOICE 1995;9(2):182-97

Visa alla publikationer