This page in English
Laddar profil information

Om mig

Är för närvarande anställd som forskarassistent vid Enheten för interventions- och implementeringsforskning. Min forskning har huvudsakligen fokuserat på hälsa i arbetslivet och framförallt hur den psykosociala arbetsmiljön påverkar de anställdas hälsa men även relationen mellan hälsa och produktionsbortfall. Jag disputerade på en avhandling om friska arbetsplatser och har sedan dess framförallt undersökt ekonomiska effekter av bristande arbetsmiljö samt genomfört kostnadseffektivitetsberäkningar av insatser kopplade till arbetsplatser och arbetsrelaterad ohälsa.

Utbildning

Ekonomie kandidatexamen i nationalekonomi 2006, Södertörns högskola. Doktorsexamen i Medicinsk vetenskap 2010, Karolinska Institutet. Avhandling "Healthy workplaces – Factors of importance for employee health and organizational production". 

Forskningsbeskrivning

Det övergripande målet med min forskning är bidra till att den arbetsrelaterade ohälsan minskar hos befolkningen genom att skapa en ökad medvetenhet för vilka konsekvenser bristande arbetsmiljö kan ha för såväl anställdas hälsa, företag som samhälle. Ett led i detta är att identifiera de incitament som är relevanta för arbetsgivare när de överväger att genomföra insatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa samt att, tillsammans med forskare inom området, utveckla effektiva och kostnadseffektiva interventioner som används ute på arbetsplatserna.

Idag forskar jag huvudsakligen om effekter och kostnadseffektivitet av olika interventioner på arbetspatsen för att förbättra människors hälsa. Flertalet av dessa ingår i den satsning som gjorts inom ramen för företagshälsovårdsforskning. Jag leder även ett flertal projekt inom området arbetsmiljö och ekonomi där vi bland annat utvecklar metoder för att mäta arbetsmiljö- och hälsorelaterat produktionsbortfall, räknar på kostnader för arbetsrelaterad ohälsa och arbetsmiljöproblem samt utvecklar en modell för att kunna beräkna kostnadseffektiviteten av förebyggande insatser på arbetsplatser.

Forskningsområden:

*Psykosocial arbetsmiljö och hälsa
*Produktionsbortfall, produktivitet och effektivitet
*Arbetsmiljö och ekonomi
*Kostnadseffektivitetsberäkningar både vid genomförande av interventioner samt implementering

Länkar

Laddar publikationer

Karta