This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är universitetslektor vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), Karolinska Institutet och gästforskare på Stanford School of Medicine (2015-6).

Det gemensamma temat för min forskning är hållbar livsstil och hälsa och omfattar studier av livsstilsfaktorer för hälsa i stora populationsbaserade studier. Min bakgrund är inom nutritionsepidemiologi med inriktning på kostfaktorer, fysisk aktivitet och viktkontroll och risken för cancer. Nyligen började jag kombinerar traditionell nutritionsepidemiologi med forskning om klimatförändringar för att kunna studera kostrelaterade växthusgasutsläpp och påverkan av klimatvänliga matvanor på folkhälsan. Ett annat av mina intressen är e-epi och jag introducerade webbaserade enkäter på MEB 2001 och har sedan dess utvecklat och validerat ett stort antal interaktiva webbenkäter.

Därutöver är jag ansvarig för att undervisa en kurs i epidemiologi för doktorander vid KI och jag har varit gästlärare på Williams College, USA. Jag har varit studierektor för forskarutbildning vid MEB, och samordnare för epi-programmet för doktorander vid KI. Dessutom har jag tjänstgjort som lärare på VetU-kurser och koordinator för examensarbeten på läkarutbildningen vid KI.

Aktuella händelser

 • Påbörjar en tjänst som professor i folkhälsovetenskap vid Mälardalens högskola hösten 2016.
 • Skriver på LifeGenes hemsida om min nuvarande forskning:
  https://www.lifegene.se/nyheter/Katarina-Balter/
 • Som Cancerfondens kostexpert har jag bidragit till senaste Cancerfondsrapporten för 2016.
 • Vi publicerade nyligen resultat från den första valideringsstudien på växthusgaser från produktion och transport av mat i Environmental Health:
  Diet-related greenhouse gas emissions assessed by a food frequency questionnaire and validated using 7-day weighed food records. C Sjörs, SE Raposo, A Sjölander, O Bälter, F Hedenus, K Bälter. Environmental Health, 2016:15 (1).
  http://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-016-0110-7
   

Utbildning

 • Filosofie kandidatexamen med nutrition som huvudämne, Stockholms Universitet, 1993.
 • Doktor i medicinsk vetenskap, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet, 1998.
 • Post doc vid Harvard School of Public Health och Boston University, 1998-9.

Forskningsbeskrivning

Mina nuvarande forskningsprojekt baseras på epidemiologiska metoder för att studera hållbar livsstil:

 • E-epidemiologi: Utveckling och validering av interaktiva webbaserade enkäter för att skatta matvanor och fysisk aktivitet hos barn, ungdomar och vuxna.
 • Cancerepidemiologi: betydelsen av modifierbara livsstilsfaktorer för prevention av prostatacancer samt för överlevnad efter en prostatacancerdiagnos.
 • Cancerepidemiologi: effekten av livsstilsfaktorer för mammografiska täthet och bröstcancerrisk.
 • Infektionsepidemiologi: samband mellan livsstilsfaktorer och mottagligheten för övre luftvägsinfektioner.
 • Klimatepidemiologi: studier av växthusgasutsläpp från produktion och transport av livsmedel, klimatvänliga matvanor och dess inverkan på folkhälsan.

Finansiering

Min forskning stöds bl.a. av anslag från den Vetenskapsrådet, Cancerfonden, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och Riksbankens Jubileumsfond.

Handledarskap för studenter och doktorander

Jag har varit huvudhandledare för 20 studenter som gjort sitt examensarbete, mastersuppsats, sommarforskarprojekt, eller forskningsförberedande kurs, inklusive studenter från Erasmus och Fulbright, samt huvudhandledare för fem studenter som har avlagt sin doktorsexamen. Jag är för närvarande handledare för följande doktorander:

Doktorander som avlagt sin doktorsexamen (med mig som huvudhandledare):

Övriga aktiviteter

 • Expert och talesman inom nutrition för Cancerfonden (2013-14).
 • Medlem i expertpanelen för en rapport om kost och fetma vid SBU - det svenska rådet för medicinsk utvärdering - som publicerades 2013.
 • Ledamot i styrgruppen för Nätverket för epidemiologi och nutrition (NEON) i Sverige (2000-16).
 • Styrelseledamot i föreningen för ledamöter i den svenska riksdagen och forskare, RIFO (2001-04).
 • Ordförande i Nutritionistföreningen (2001-2).

Länkar

Laddar publikationer