This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag arbetar som universitetssjuksköterska på Hematologisk Centrum på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm samt anknyten till Lampic & Wettergren group på sektionen för omvårdnad, på Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle på Karolinska Institutet.

Utbildning

Leg sjuksköterska 1997

Steg 1 utbildning i Psykoterapi 2000

Magisterutbildning i Vårdvetenskap 2002

Medicine Doktor i Vårdvetenskap 2007

Forskningsbeskrivning

Min forskning har genomgående handlat om psykosociala aspekter hos patienter och anhöriga med cancersjukdomar.

Jag disputerade 2007 vid Uppsala Universitet med avhandlingen “Hope and despair - Philosophy of life, expectations and optimism in cancer patients and their spouses". Avhandlingsarbetet handlade dels om livssituation, livsåskådning, optimism och sorg hos patienter med mag- och tarmcancer, och deras anhöriga, i en palliativ fas, samt om cancerpatienters förväntningar på tiden efter att de avslutat en botande behandling.

Jag har 2012-2014 gjort en postdoc  hos Lena Wettergren i forskargruppen Lampic & Wettergren group. Postdoc tiden handlade om att undersöka olika aspekter vid barn, ungdomars och unga vuxnas situation vid och efter cancer, så som livssituation, skolsituation, sexualitet, och fertilitet.

Nu är jag fortsatt anknyten till Lampic & Wettergren group där jag arbetar med projektet Fertilitet och sexualitet efter cancer (Fex-Can). Projektet handlar om att utveckla och testa ett internetbaserat psykoedukativt program för att minska fertilitetsoro och sexuella problem efter cancer behandling.

Jag har också ett eget forskningsprojekt som handlar om livssituation och återgång i arbete för patienter som genomgått allogen stamcellstransplantation (WaA - Work after Allo). Detta projekt är nära kopplat till ett vårdutvecklingsprojekt på Centrum för Hematologi som pågick 2008- 2010 för att förbättra rehabiliteringen efter allogen stamcells transplantation.

Laddar publikationer

Karta