This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är docent i epidemiologi och forskargruppsledare för MUSIC (Musculoskeletal & Sports Injury Epidemiology Center) vid Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet. Jag har en bakgrund inom kliniskt arbete med patienter som legitimerad naprapat, och i folkhälsovetenskap. I MUSIC gör vi interdisciplinär och interprofessionell kliniskt relevant forskning inom muskuloskeletal epidemiologi och idrottsmedicin. Projekten rör främst prevention, riskfaktorer, prognostiska faktorer, diagnos och utvärdering av behandling.   

Min närmsta medarbetare är docent Lena Holm från Enheten för Epidemiologi vid Institutet för Miljömedicin. I gruppen arbetar också vårdgivare från olika professioner med intresse för muskuloskeletal hälsa och idrottsmedicin, såsom naprapater, sjukgymnaster, kiropraktorer och läkare. Ytterligare en docent arbetar i gruppen (Eva Rasmussen Barr), tre är doktorander (Fredrik Johansson, Martin Asker och Oscar Pico), två är post-docs (Ulrika Tranaeus och Titti Lilje), och två är projektkoordinatorer (Anna Peterson and Caroline Alstergren). I gruppen finns sexton studenter som skriver uppsats baserat på våra unika forskningsmaterial.  Tre professorer inom forskningsområdet är anknutna till gruppen: Margareta Nordin (New York University), Pierre Coté (University of Ontario Institute of Technology) och Eva Vingård (Uppsala Universitet).

Vår forskning baseras på omfattande forskningsdata av hög kvalitet i form av kohortstudier och kliniska randomiserade kontrollerade studier. Jag är nuläget projektansvarig för tre pågående omfattande projekt; en randomiserad kontrollerad studie med syfte att utvärdera effekten av massage och fysisk träning vid långvariga nackbesvär (Stockholm Neck Trial – STONE)  (n=620), en kohortstudie med syfte att identifiera riskfaktorer för skador i skuldran hos unga handbollsspelare på elitnivå (Karolinska Handball Injury Cohort (KHAST) (n=470), samt en kohortstudie med syfte att identifiera riskfaktorer för idrottsskador hos unga kvinnliga fotbollsspelare på elitnivå  (Karolinska football Injury Cohort (KIC) (n=600).

 

Samarbetspartners:

Professor Margareta Nordin vid New York University, USA

Professor Eva Vingård vid Uppsala Universitet

Associate Professor Pierre Coté vid University of Ontario Institute of Technology

Professor Cecilia Magnusson vid Centrum för Epidemiologi och samhällsmedicin vid Stockholms Läns Landsting, samt Institutionen för Folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet.

Professor David Cassidy vid Toronto University and University of Southern Denmark

Professor Johan Hallqvist vid Uppsala Universitet

Professor Linda Carroll vid University of Alberta, Edmonton

Professor Johan Berglund vid Blekinge Tekniska Högskola

Professor Ulf Persson vid the Swedish Institute for Health Economics

Professor Anne Cools vid Ghent University

Professor Grethe Myklebust (physio therapy, sports medicine) vid Oslo Sports Trauma Research Center

Assistant Professor Markus Waldén vid Linköpings Universitet

Associate Professor Martin Hägglund vid Linköpings Universitet

Professor Urban Johnson vid Högskolan I Halmstad

Professor Jan Hartvigsen vid University of Southern Denmark

MD, PhD Maria Wertli vid Horten Center for Patient Oriented Research and Knowledge Transfer University of Zurich

Professor Robert Schleip vid Ulm University

Utbildning

Docent i epidemiologi, Karolinska Institutet, sedan 2014

Medicine doktor, (epidemiologi), Karolinska Institutet, 2007.  Avhandling: ” Back and neck pain. Epidemiological studies on some risk factors and treatments, including Naprapathic manual therapy”. Forskarutbildning vid Institutet för miljömedicin och Nationella Forskarskolan i Vård och Omsorg vid Karolinska Institutet 2003 - 2007. 

Folkhälsovetenskap Karolinska Institutet, 2003

Legitimerad naprapat sedan 1994.

Naprapathögskolan 1984 - 1988

Forskningsbeskrivning

Beskrivning av några av projekten i MUSIC

I. Randomiserade kontrollerade studier av interventioner för besvär i rygg och na>Visa detaljerad ordbok

2. Manual Intervention Trial - MINT-studien (n=1 057) om behandlingseffekten av olika kombinationer av manuell terapi inom naprapati, samt förekomsten av oönskade behandlingsreaktioner i direkt anslutning till behandlingen. Data från studien används också för att identifiera prognostiska faktorer.

3. Tre mindre RCTs (n= 100, 46 och  33) i samarbete med Ulm University, som syftar till att utvärdera effekten av specifik receptorstimulering med olika manuella mjukdelstekniker i vadmuskulatur, rygg och skuldra.

4. Stockholm Neck Trial - STONE-studien (n = 620) i samarbete med University of Ontario Institute of Technology, för att utvärdera effekten av massage och fysisk träning vid långvariga och funktionsnedsättande nackbesvär, och att studera det detaljerade förloppet av sådana besvär under en ettårsperiod.  Data från studien kommer också att användas för att identifiera prognostiska faktorer för framtida preventionsinsatser, samt för att göra en hälsoekonomisk bedömning av behandlingsstrategierna. Studien är pågående och finansieras bla av Vetenskapsrådet, FORTE och KI.  

II. Kohortstudier av faktorer av betydelse för prognosen vid rygg-/nacksmärta  

1. Stockholms Folkhälsokohort: Jag är projektledare för forskningen om muskuloskeletal smärta inom Stockholms Folkhälsokohort, en prospektiv kohortstudie inom ramen för Stockholms Läns Landstings folkhälsoundersökningar. Kohorten omfattar totalt ca 100 000 personer vilket möjliggör att studera interaktionen mellan flera olika faktorer vid identifiering av riskfaktorer och prognostiska faktorer för besvär i rygg och nacke med eller utan samsjuklighet med psykisk ohälsa. Stockholms Folkhälsokohort har sin hemvist vid Enheten för Folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet och PI är professor Cecilia Magnusson. Forskningen gör i samarbete med dem och med Uppsala Universitet.

2. Kohorter av personer med Whiplash-smärta: Vi har tillgång till flera kohorter av studiepersoner från Sverige och Kanada med nacksmärta efter en Whiplash-olycka. Forskningen om prognostiska faktorer baserad på dessa kohorter görs i samarbete med University of Ontario Institute of Technology, Toronto University, University of Southern Denmark och Edmonton University.

 

3. Hållbar arbetshälsa i kommuner och landsting - HAKuL-studien: En kohortstudie där 8 000 anställda i kommuner och landsting med syfte att studera betydelsen av hälsa, livsstil, arbetsmiljöfaktorer för sjukfrånvaro.

III. Idrottsmedicinska studier  

1. The Swedish young elite tennis cohort: Detta är ett doktorandprojekt (Fredrik Johansson) om skulderskador och adaptationer hos unga svenska elittennisspelare i samarbete med Ghent University.

 

2. Karolinska Handball study  - KHAST-studien: Detta är ett doktorandprojekt (Martin Asker) som syftar till att fördjupa kunskapen om skador och funktionell status i axel/skuldra hos unga elithandbollsspelare. En kohort av ca 470 spelare, 15-17  år, från handbollsgymnasium i Sverige, följs över två säsonger avseende skulderskador, träning och match. Projektet genomförs i samråd med svenska handbollsförbundet, och finansieras av bla Folksam och Centrum för Idrottsmedicin.  

 

3. Karolinska Football Injury Cohort – KIC-studien: Detta unika multidisciplinära projekt inom epidemiologi, medicin, psykologi, ortopedi, fysioterapi och naprapati är ett samarbete mellan fyra universitet. Det syftar till att fördjupa kunskapen om skador och funktionell status i nedre extremitet, övre extremitet, rygg, nacke och huvud  hos unga kvinnliga fotbollsspelare. En lång rad faktorer potentiella riskfaktorer (livsstil, socioekonomi, fotbollsrelaterade faktorer, psykologiska faktorer samt resultatet av kliniska tester av styrka och funktion) skall undersökas, och resultaten förväntas ha betydelse för framtida preventionsstrategier. En kohort av ca 600 spelare, 13-18  år, från fotbollsgymnasium och akademier i Sverige, är under uppbyggnad. Spelarna skall följas under ett år med veckovisa rapporter om eventuella skador, samt om träning, match mm. I projektet tar vi  genomförs i ett unikt samarbete Karolinska Institutet, Linköpings universitet, Högskolan i Halmstad, Gymnastik och Idrottshögskolan samt Naprapathögskolan. Projektet är delfinansierat från Karolinska Institutet, Naprapathögskolan och Svenska Naprapatförbundet.

Laddar publikationer