This page in English

Charlotte Wåhlin

Forskare

Besöksadress : Scheele-Laboratorium, Nobelsväg 13 171 77 Solna
Postadress : Institutet för miljömedicin (IMM), C6, Interventions- och implementeringsforskning, Box 210 171 77 Stockholm
Leveransadress : Scheelelaboratorium, Nobelsväg 13 Solna

Om mig

Jag har under många år arbetat som ergonom/arbetsmiljökonsult inom företagshälsovården. 2012-2014 hade jag en post doc anställning på Enheten för interventions- och implementeringsforskning. Anställningen var kopplad till programmet för företagshälsovårdsforskning och forskningsområdet arbetshälsa.

Sedan januari 2015 är jag anknuten forskare på enheten. Forskargruppen arbetar för att forskning ska bedrivas i nära samarbete med arbetsplatser, arbetsgivare, medarbetare, fackliga parter samt med företagshälsovården och dess kunder.  

Stresspreventionsprojekt "Stress På Arbetsplatsen" (SPA): Tillsammans med en forskargupp medverkar jag i stresspreventionsprojektet SPA. Syftet med projektet är att studera metoder för att förebygga stressrelaterad ohälsa på arbetsplatsen. Målsättningen är att pröva om insatser riktade mot organisation och arbetsmiljö kan minska stress och förebygga stressrelaterad ohälsa. Studien pågick under 2013 och 2014. Sedan 2015 pågår anlysarbete och publicering av resultat sker under 2017 och framåt. 

Kompetenscentrum för företagshälsovård: Under flera år medverkade jag i en riktlinjegrupp inom kompetenscentret för företagshälsa där forskare och konsulter samverkade. Under 2014/2015 har gruppen arbetat med att ta fram riktlinjer vid psykisk ohälsa samt för hälsoundersökningar. Första riktlinjen lanserades 2014 ”Riktlinjer vid ländryggsbesvär”. Samtliga riktlinjer finns publicerad på: www.fhvforskning.se

En kortare version av riktlinjen finns publicerad i Tidningen Fysioterapi: Jensen I, Wåhlin C, et al. "Riktlinjer vid ländryggsbesvär. Evidensbaserade metoder för Företagshälsan" Fysioterapi, nr 3, 2014.

Arbets- och miljömedicinska kliniken Sedan januari 2015 arbetar jag heltid som ergonom på Arbets- och miljömedicin, Region Östergötland, vid Universitetssjukhuset i Linköping. Tillsammans med övriga yrkeskategorier i teamet är mitt uppdrag att utreda orsaker till arbetsmiljörelaterad ohälsa hos enskilda personer och grupper som remitteras till kliniken. Upptagningsområdet är region Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län.

Vi arbetar även med att sprida kunskap i regionen. Jag är involverad i flera forskningsprojekt som handlar om att kartlägga och utvärdera insatser på arbetsplatsen för att främja hälsa och god arbetsmiljö. Under 2015 var jag projektledare för projektet "Arbetets betydelse för hälsan - Nya strategier för kommunikation och lärande". Vi utvecklade nya arbetssätt för att sprida forskning och kunskap om arbetsmiljö.

En kanal är vår nya blogg om arbetsmiljö. En välbesökt blogg, med över 50 000 besökare sedan starten i januari 2015. Välkommen att besöka Arbets-och miljömedicinbloggen: www.arbetsochmiljomedicin.se 

 

Blogginlägg om arbetsmiljö 

Populärvetenskapliga artiklar

Utbildning

 • Medicine doktors examen, Linköpings Universitet, 2012
 • Sjukgymnastutbildningen, 1987, magisterexamen 2000
 • Specialistkompetens i Sjukgymnastik inom Ortopedi, 2002
 • Företagshälsovårdsutbildning för ergonomer, 2009/2010
 • Fördjupningsutbildningar inom psykosomatik, stresshantering, rehabilitering, mekanisk diagnostik och projektledniong

Forskningsbeskrivning

Mina forskningsintressen inom interventions- och implementeringsforskning handlar om:

 • Bedömning av hälsa, funktion, arbetsförmåga
 • Muskuloskeletala besvär och psykisk ohälsa
 • Nack- och ländryggsbesvär kopplat till arbetsliv
 • Stressprevention
 • Arbetsplatsinterventioner
 • Return to work
 • Ergonomi
 • Arbetsskador och vårdskador inom hälso- och sjukvård

 

Min avhandling: 

Jag disputerade 2012 vid Linköpings Universitet med avhandlingen "The Rehabilitation Process for Individuals with Musculoskeletal and Mental Disorders: Evaluation of Health, Functioning, Work Ability and Return to Work". Mitt avhandlingsarbete var inriktat på att utvärdera metoder användbara för att kartlägga och utvärdera hälsa, funktion, arbetsförmåga och arbetssituation för individer med muskuloskeletala besvär och psykisk ohälsa. Min forskning handlade även om att utvärdera vilka insatser som gynnar återgång i arbete vid sjukskriving, vilken nytta personen upplever av insatsen, med ett speciellt fokus på arbetsrelaterade interventioner.

Arbetsförmåga: I mitt avhandlingsarbete värderade jag bl.a. själv-rapporterad arbetsförmåga hos sjukskrivna personer. Jag har fottsatt att intressera mig för utvärdering av arbetsförmåga där work ability index är ett av måtten som används.

TEMA-nummer om arbetsförmåga: Grahn B, Kjellberg K, Ljungquist T, Stigmar K, Wåhlin C. Arbetsförmåga, del 1: Definitioner, modeller, perspektiv, prediktorer, riskfaktorer. del 2: Bedömningar och insatser. Särtryck. Fysioterapi 5 , 6; 2012.

Dokument

Publikationer

Changes in division of labour and tasks within public dentistry: relationship to employees work demands, health and work ability
Rolander B, Wåhlin C, Johnston V, Wagman P, Lindmark U
Acta odontologica Scandinavica 2016;74(6):471-9

Workplace health in dental care - a salutogenic approach
Lindmark U, Wagman P, Wåhlin C, Rolander B
International journal of dental hygiene 2016;():-

Costs of production loss and primary health care interventions for return-to-work of sick-listed workers in Sweden
Persson J, Bernfort L, Wåhlin C, Öberg B, Ekberg K
Disability and rehabilitation 2015;37(9):771-6

Early and Late Return to Work After Sick Leave: Predictors in a Cohort of Sick-Listed Individuals with Common Mental Disorders
Ekberg K, Wåhlin C, Persson J, Bernfort L, Öberg B
Journal of occupational rehabilitation 2015;25(3):627-37

Evaluation of Self-Reported Work Ability and Usefulness of Interventions Among Sick-Listed Patients
Wahlin C, Ekberg K, Persson J, Bernfort L, Oberg B
JOURNAL OF OCCUPATIONAL REHABILITATION 2013;23(1):32-43

ASSOCIATION BETWEEN CLINICAL AND WORK-RELATED INTERVENTIONS AND RETURN-TO-WORK FOR PATIENTS WITH MUSCULOSKELETAL OR MENTAL DISORDERS
Wahlin C, Ekberg K, Persson J, Bernfort L, Oberg B
JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE 2012;44(4):355-62

Is an expert diagnosis enough for assessment of sick leave for employees with musculoskeletal and mental disorders?
Wahlin-norgren C, Ekberg K, Oberg B
DISABILITY AND REHABILITATION 2011;33(13-14):1147-56

Is Mobility in the Labor Market a Solution to Sustainable Return to Work for Some Sick Listed Persons?
Ekberg K, Wahlin C, Persson J, Bernfort L, Oberg B
JOURNAL OF OCCUPATIONAL REHABILITATION 2011;21(3):355-65