This page in English
Laddar profil information

Om mig

Klinisk erfarenhet  av gastroenterologisk medicin/kirurgisk sjukvård; som sjuksköterska, nutritionsssjuksköterska, kvalitet och patientsäkerhetssamordnare och som vårdutvecklingschef på sjukhusövergripande nivå.

Disputerade 2010 på en avhandling om att leva med och vara patient när man har kronisk funktionell tarmsjukdom (IBS), där dagligt liv, möten med sjukvården och patientutbildning som vårdform studerades. 

Arbetar numera som forskare och biträdande chef vid Palliativt forskningscentrum, Ersta Sköndal högskola och Ersta sjukhus.

Undervisar i masterprogrammet i Palliativ vård på Ersta Sköndal högskola. Kursledare för kursen Identitet, kropp och värdighet 7,5 hp samt Vetenskaplig teori och metod II 7,5 hp. Handleder och examinerar självständiga arbeten främst på magister och masternivå.

Huvudhandledare för Viktoria Wallin, doktorand vid NVS.

Har en visiting post doc. vid End of Life Care Research Group, Vrijeuniversitetet, Bryssel.

Forskningsbeskrivning

Aktuella forskningsområden:

Aspekter och betydelser av kroppsliga erfarenheter och kroppslig vård vid långvarig och svår sjukdom

Lärande och personcentrerad information och kommunikation i kolorektal cancer kirurgisk vård och vård vid kronisk tarmsjukdom  

Kvalitet och jämlikhetsaspekter i förhållande till vårdplats och dess betydelse för vård i livets slutskede. 

Aktuella forskningsprojekt: 

Att leva med ätsvårigheter i livets slutskede. Patienter och närståendes erfarenheter (doktorandprojekt):

Person-centrerad information och kommunikation (PINCORE). En intervention för patienter som genomgår kolorektal cancer kirurgi, för att öka patienters förbereddhet/möjligheter till egenvård och välbefinnande under återhämtningsfasen (medforskare, projektet utgår från GPCC, GU, Göteborg

Kvalitetsindikatorer för ”god död” (medforskare): Registerforskning baserad på data från Nationella palliativregistret

Vård och omsorg om hemlösa personer med svår sjukdom och komplexa vårdbehov (projektansvarig).

IPOD-International Place of Death (Projektansvarig för det svenska delprojektet Projektet utgår från End of Life Care Research Group vid Vrije universitetet i Bryssel och leds av Prof. Joachim Cohen).

Vetenskapliga publikationer:

Håkanson C & Öhlén J (2014). Connectedness at the end of life among people admitted to inpatient palliative care. American Journal of Hospice and Palliative Medicine,in press.

Wallin W, Carlander I, Sandman PO, Ternestedt BM & Håkanson C  (2014). Meanings of eating deficiencies to people admitted to palliative home care. Palliative and Supportive Care, in press.

Håkanson C & Öhlén J (2014). Meanings and experiential outcomes of bodily care in a specialist palliative

context. Palliative and Supportive Care, 24, 1-9.

Friberg F, Lidén E, Håkanson C & Öhlén J (2014). Communicating bodily changes: Physicians’ ways of enabling patient understanding in gastrointestinal cancer consultations. Palliative and Supportive Care 2, 1-11.

Experiences of everyday life, health care and self-care managment among people with irritable bowel syndrome. An intergrated review of qualitative research. Gastroenterology Nursing 37, 217-225.

Wallin W, Carlander I, Sandman PO, Ternestedt BM & Håkanson C  (2014). Maintaining ordinariness around food: partners’ experiences of everyday life with a dying person. Journal of Clinical Nursing Håkanson, C (2013), doi: 10.1111/jocn.12518.

Håkanson C, Nyhlin H., SahlbergBlom E & Ternestedt BM (2012). Learning to live with irritable bowel syndrome. Experiences of a group-based patient education program. Scandinavian Journal of Caring Sciences 26, 738-46.

Håkanson, C, Ternestedt BM, Sahlberg-Blom E & Nyhlin H (2011) Learning to live with irritable bowel syndrome.The influence of a group-based patient education program on people’s ability to manage illness in everyday life.Scandinavian Journal of caring Sciences 25, 491–498.

Håkanson C, Sahlberg-Blom E & Ternestedt BM (2010). Being in the patient position: experiences of health care among people with irritable bowel syndrome. Qualitative Health Research 20, 1116-1127.

Hakanson C, Nyhlin H, Sahlberg-Blom E & Ternestedt BM (2009). Struggling with an unfamiliar and unreliable body. The experience of irritable bowel syndrome. Journal of Nursing and Health Care of Chronic Illness 1, 29-38.

Jarhult J, Hakanson C & Akerud L (1999). Laparoscopic treatment of recurrentinguinal hernias: Experience from 281 operations. Surgical Laparoscopy Endoscopy & Percutanous Techniques 9, 115-118

Böcker:

Håkanson C. Kropslighet och kroppslig omvårdad. I Öhlén J & Friberg F (red.) (2014, 2a uppl). Omvårdnadens grunder. Perspektiv och förhållningssätt. Lund, Studentlitteratur.

Andershed B, Ternestedt BM & Håkanson C. (red) (2013). Palliativ vård. Begrepp och perspektiv i teori och praktik. Lund, Studentlitteratur.

Laddar publikationer