This page in English

Anna Jervaeus

Universitetsadjunkt

Besöksadress : Alfred Nobels Allé 23 141 52 Huddinge
Postadress : Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), H1, Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 2, 23300 141 83 Huddinge
Leveransadress : Alfred Nobels Allé 23 B 141 52 Huddinge

Om mig

Jag är sjuksköterska sedan 2003 och har en magister i global hälsa. Min kliniska erfarenhet är företrädesvis från cancersjukvård.

Efter doktorsexamen i maj 2014 har jag nu en tjänst som adjunkt på Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för omvårdnad, Karolinska Institutet. Arbetet (53%) innebär handledning och undervisning på sjuksköterskeprogrammet, termin 3 och termin 6. Jag är även kursansvarig för en valbar kurs på sjuksköterskeprogrammet, Omvårdnad vid cancersjukdom, 7.5 poäng. Under hösten 2014 genomförde jag en kurs i grundläggande högskolepedagogik vid Karolinska Institutet.

Jag är post-doc (47%) i ett screeningprojekt (Screening for Swedish Colon, SCREESCO) där 18 landsting ingår i Sverige.

 

Utbildning

Sjuksköterskeexamen från Institutionen för omvårdnad,
Lunds universitet, 180 (120) poäng     2000-2003
Medicinsk antropologi, Lunds universitet, 7,5 (5) poäng    2005
Hematologi, Linköpings universitet, 15 (10) poäng    2006
Medicine magisterexamen med huvudområdet global hälsa   
Karolinska Institutet, 60 poäng    2009-2010
Forskarutbildning, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap
och samhälle, sektionen för omvårdnad, Karolinska Institutet  2010-2014
Avhandlingens titel: Being young with a cancer experience
Health-related quality of life with special focus on independence and sexuality
Grundläggande högskolepedagogik, Karolinska Institutet   2014
 

Forskningsbeskrivning

Jag disputerade 2014 på en avdanling med titeln: Being young with a cancer experience Health-related quality of life with special focus on independence and sexuality.

Jag är post-doc (47%) i ett screeningprojekt (Screening for Swedish Colon, SCREESCO) där 18 landsting ingår. Arbetsuppgifterna är fokuserade på deltagarupplevelser i screeningprogrammet och innebär datainsamling (både kvalitatitav och kvantitativa data), analys och manusskrivande samt arbete med att söka anslag. Jag har varit huvudansvarig för en  datainsamling där ett flertal enkäter ingår som bl a mäter oro, ångest hos de som valt att delta respektive de som valt att inte delta, hur de resonerade kring beslutsfattandet samt förmåga att ta till sig hälsoinformation (hälsolitteracitet). Denna data anslyseras just nu och en doktorand, som ja gär bihandledare till, är involverad.

Jag är även involverad i ett samarbetsprojekt med Nederländerna där vi undersöker kvinnors uppfattningar om personlig riskbaserad bröstcancerscreening och primärprevention. Olika arbetsmetoder används såsom litteraturöversikter, fokusgrupper och insamling av enkätdata online.

 

Pedagogiska meriter

Handledning och examination av examensarbeten, grund- och avancerad nivå 2014-pågående
Färdighetsträning och examination av kliniska moment 2014-pågående
Halvtidsbedömningar samt seminarieledare under verksamhetsförlagd utbildning 2014-pågående
Kursansvarig omvårdnad vid cancersjukdom (valbar kurs, grundläggande nivå) 2015-
 

Akademiska priser och utmärkelser

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor: Nominerad till Årets bästa avhandling inom pediatrisk omvårdnad 2014

Publikationer

Exploring childhood cancer survivors' views about sex and sexual experiences -findings from online focus group discussions
Jervaeus A, Nilsson J, Eriksson Le, Lampic C, Widmark C, Wettergren L
European journal of oncology nursing : the official journal of European Oncology Nursing Society 2016;20():165-72

Online Focus Group Discussion is a Valid and Feasible Mode When Investigating Sensitive Topics Among Young Persons With a Cancer Experience
Wettergren L, Eriksson Le, Nilsson J, Jervaeus A, Lampic C
JMIR research protocols 2016;5(2):e86-

Perceptions of School Among Childhood Cancer Survivors: A Comparison With Peers
Winterling J, Jervaeus A, Af Sandeberg M, Johansson E, Wettergren L
Journal of pediatric oncology nursing : official journal of the Association of Pediatric Oncology Nurses 2015;32(4):201-8

Clinical significance in self-rated HRQoL among survivors after childhood cancer - demonstrated by anchor-based thresholds
Jervaeus A, Lampic C, Johansson E, Malmros J, Wettergren L
Acta oncologica (Stockholm, Sweden) 2014;53(4):486-92

Survivors of Childhood Cancer Report High Levels of Independence Five Years After Diagnosis
Jervaeus A, Af Sandeberg M, Johansson E, Wettergren L
JOURNAL OF PEDIATRIC ONCOLOGY NURSING 2014;31(5):245-51

'Will I be able to have a baby?' Results from online focus group discussions with childhood cancer survivors in Sweden
Nilsson J, Jervaeus A, Lampic C, Eriksson Le, Widmark C, Armuand Gm, et al
Human reproduction (Oxford, England) 2014;29(12):2704-11

Psychometric properties of KIDSCREEN-27 among childhood cancer survivors and age matched peers: a Rasch analysis
Jervaeus A, Kottorp A, Wettergren L
HEALTH AND QUALITY OF LIFE OUTCOMES 2013;:96-