This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag doktorerar vid Institutet för Miljömedicin, enheten för Kardiovaskulär Epidemiologi, sedan januari 2014. Min huvudhandledare är Lars Alfredsson och mina bihandledare är Camilla Bengtsson, Per Gustavsson och Lars Klareskog.

Utbildning

2014 Registrerad doktorand i Epidemiologi, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige

2013 Medicine masterexamen (120 hp) med huvudområdet folkhälsovetenskap, inriktning Epidemiologi, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige

2011 Kandidatexamen (180 hp) med huvudområdet folkhälsovetenskap, Högskolan i Gävle, Gävle, Sverige

Forskningsbeskrivning

Luftburna yrkesexponeringar och risk för ledgångsreumatism 

 

Målet för detta doktorandprojekt är att utforska luftburna yrkesexponeringar och risken att utveckla olika subtyper av ledgångsreumatism. Interaktionen mellan dessa yrkesexponeringar och genetiska faktorer kommer att studeras. 

Ledgångsreumatism är en systemisk autoimmun sjukdom som orsakar kronisk inflammation i ledhinnorna och lederna. De skador som inflammationen orsakar är irreversibla och har en negativ inverkan på ledkapseln, det artikulära ledbrosket och angränsande artärer.

Sjukdomen tros utvecklas genom ett komplext samspel mellan gener och miljöfaktorer, med rökning som den mest kända miljöfaktorn. Med rökning som en stor riskfaktor, samt med den potentiella lunginblandningen i sjukdomsetiologin, finns det ett behov av att utvärdera om andra luftföroreningar också är relaterade till risken att utveckla ledgångsreumatism. Exponeringar av intresse är exponering för dieselavgaser och olika typer av damm. Sådana studier skulle kunna ge ytterligare förståelse för lungornas roll för sjukdomens uppkomst.

Detta doktorandprojekt bygger på den populationsbaserade fall-kontrollstudien EIRA (epidemiologisk undersökning av riskfaktorer för reumatoid artrit).

 

Specifika mål för studierna

Studie I Att undersöka sambandet mellan yrke och risk för ledgångsreumatism. Vilka yrkesgrupper är associerade med sjukdomen jämfört med resten av den arbetande befolkningen? Analyser kommer att göras på män och kvinnor separat, och för ACPA+ RA respektive ACPA- RA.

Studie II Att studera sambandet mellan textildammsexponering hos kvinnor under yrkeslivet och risken att insjukna i ledgångsreumatism (ACPA+ RA eller ACPA- RA). En jobb-exponeringsmatris kommer att knytas till registerdata för att undersöka detta samband.

Studie III Att undersöka sambandet mellan yrkesexponering för diesel och risk att drabbas av ACPA+ RA eller ACPA- RA hos män och kvinnor. En jobb-exponeringsmatris för diesel kommer att knytas till EIRA studien.

Studie IV Att studera självrapporterad yrkesexponering för svetsrök och risken att få ACPA+ eller ACPA- ledgångsreumatism hos män och kvinnor. Data finns tillgänglig för att undersöka antal år med exponering, timmar per vecka och år sedan upphörd exponering.

Länkar

Laddar publikationer

Karta