Verksamhetsstyrelser

This page in English

På Karolinska Institutet finns tre interna verksamhetsstyrelser som ansvarar för utbildning, forskning och forskarutbildning. Styrelserna lyder under Konsistoriet och rektor. I varje styrelse ingår dekanus, prodekanus och ledamöter.

Styrelsen för utbildning

Styrelsen för utbildning har ett övergripande ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Karolinska Institutet. Styrelsen för utbildning är också KI:s och Stockholms läns landstings formella samverkansorgan för grundutbildning.

Styrelsen ansvarar bland annat för strategi och verksamhetsutveckling, utvärdering och uppföljning, kvalitetsfrågor, information, omvärldsbevakning och internationella kontakter.

Mer information om styrelsen finns på KI:s internwebb.

Styrelsen för forskarutbildning

Styrelsen för forskarutbildning har ett övergripande ansvar för forskarutbildningen vid KI avseende policy, riktlinjer och strategisk utveckling.

Till styrelsens verksamhet hör bland annat ansvar för forskarskolorna samt handhavande av forskarstudenterna.

Mer information om styrelsen för forskarutbildning finns på KI:s internwebb

Styrelsen för forskning

Styrelsen för forskning har det övergripande ansvaret för forskningsverksamheten vid KI.

Styrelsen ansvarar för analys och prioritering av KI:s forskning, bevakar etiska frågor i forskningen, ansvarar för KI:s medverkan i universitetsövergripande forskningsprojekt, samt medverkar i anställning och befordran av lärare enligt högskoleförordningen.

Mer information om styrelsen för forskning finns på KI:s internwebb

OrganisationStyrelse