Universitetsförvaltning

This page in English

Karolinska Institutets verksamhet stöds administrativt av medarbetare vid institutionerna och universitetsförvaltningen.

Universitetsförvaltningens uppgifter är:

 • att stödja KI:s institutioner
 • att stödja KI:s ledning, de tre styrelserna och deras underorgan
 • att svara för administrativt stöd och samordning för flera centrumbildningar och projektorganisationer

Enheten för strategisk planering och uppföljning

Funktionen samordnar och utvecklar den övergripande verksamhetsstyrningen i syfte att nå KI:s långsiktiga mål.

Planeringsdirektör

Ingrid Palmér

Telefon: 08-524 865 66
Enhet: Strategisk planering och uppföljning
E-post: Ingrid.Palmer@ki.se

Mer information om enheten för strategisk planering och uppföljning på KI:s medarbetarportal

Universitetsförvaltningens administrativa enhet

Inom universitetsförvaltningens administrativa enhet handläggs bl.a. frågor rörande ekonomi, personal och lokaler för universitetsförvaltningen.

Enheten är indelad enligt nedan:

 • Personal
 • Ekonomi
 • Intendentur

Administrativ chef

Tomas Högberg

Telefon: 08-524 867 50
Enhet: Universitetsförvaltningens administrativa enhet
E-post: tomas.hogberg@ki.se

Mer information om universitetsförvaltningens administrativa enhet på KI:s medarbetarportal

Avdelningen för lednings- och forskningsstöd

Avdelningen är indelad i följande enheter:

 • Development Office
 • Enheten LK
 • Enheten projektkontoret
 • Grants Office
 • Innovationskontoret
 • Regionala etikprövningsnämnden

Avdelningschef

Agneta Stålhandske

Telefon: 08-524 867 94
Enhet: Avd. för lednings- och forskningsstöd
E-post: Agneta.Stalhandske@ki.se

Avdelningsadministratör

Catrin Främberg

Telefon: 08-524 867 76
Enhet: Avd. för lednings- och forskningsstöd
E-post: catrin.framberg@ki.se

Mer information om avdelningen för lednings- och forskningsstöd på KI:s medarbetarportal

Avdelningen för styrelsestöd och internationella relationer

Avdelningens uppdrag är att vara ett strategiskt och administrativt stöd till de tre verksamhetsstyrelserna samt avseende internationalisering även till KI:s ledning. I uppgiften ingår att på ett högkvalitativt och rättssäkert sätt bl.a. handlägga ärenden, bereda strategier samt genomföra utredningar.

I avdelningens ansvarsområden ingår vidare att samordna KI:s internationella verksamhet, att ge KI:s institutioner ett konsultativt stöd samt att ge information och service till samhället i frågor som rör avdelningens ansvarsområden.

Avdelningen är indelad i följande enheter:

 • Fakultetskansliet
 • Internationella kansliet

Avdelningschef

Reet Joandi

Telefon: 08-524 865 45
Enhet: Avd. för styrelsestöd och internationella relationer
E-post: Reet.Joandi@ki.se

Avdelningsadministratör

Lotta Myrén

Telefon: 08-524 869 08
Enhet: Avd. för styrelsestöd och internationella relationer
E-post: charlotta.myren@ki.se

Mer information om avdelningen för styrelsestöd och internationella relationer på KI:s medarbetarportal

Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd

Inom avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd samlas centrala stödfunktioner för utbildning på grundnivå, avancerad nivå, doktorsnivå och för uppdragsutbildning.

Avdelningen är indelad i följande enheter:

 • Programkansliet
 • Studenthälsan
 • Student- och karriärservice
 • Studieadministrativa enheten
 • Uppdragsutbildning

Avdelningschef

Marie-Louice Isacson

Telefon: 08-524 865 24
Enhet: Avd. för utbildnings- och forskarutbildningsstöd
E-post: Marie-Louice.Isacson@ki.se

Avdelningsadministratör

Jeanette Rosén

Telefon: 08-524 863 39
Enhet: Avd. för utbildnings- och forskarutbildningsstöd
E-post: jeanette.rosen@ki.se

Mer om Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd på KI:s medarbetarportal

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen är en KI-övergripande funktion med ansvar för KI:s samlade ekonomiadministration.

Avdelningen är en stöd- och expertfunktion för KI:s ledning, institutioner och enheter, och ansvarar för ekonomisk rapportering till externa och interna intressenter. Målet för avdelningens arbete är en ekonomiadministration med hög kvalitet och effektivt resursutnyttjande.

Avdelningen är indelad i följande enheter:

 • EA-servicekontor
 • Inköp och upphandling
 • Redovisning

Avdelningschef/ekonomidirektör

Eva Tegelberg

Telefon: 08-524 868 58
Enhet: Ekonomiavdelningen
E-post: Eva.Tegelberg@ki.se

Mer om ekonomiavdelningen på KI:s medarbetarportal

Fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningen ansvarar för planering och försörjning av lokaler och inredning, risk- och skadehantering och verksamhetsförsäkring, arbetsmiljö och miljö, säkerhet, lås och larm, lokalbokning och salsservice, profilbutik och post.

Avdelningen är indelad i följande enheter:

 • Lokalförsörjning
 • Miljö- och säkerhet
 • Service

Fastighetsdirektör

Lennart Ilke

Telefon: 08-524 866 44
Enhet: Fastighetsavdelningen
E-post: lennart.ilke@ki.se

Avdelningsadministratör

Christina Löfgren

Telefon: 08-524 865 50
Enhet: Service
E-post: Christina.A.Lofgren@ki.se

Mer om fastighetsavdelningen på KI:s medarbetarportal

HR-avdelningen

HR-avdelningen ska driva det övergripande HR arbetet inom KI, vara konsultativt stöd till organisationen och svara för vissa centrala PA-funktioner.

Avdelningen är indelad i följande enheter:

 • Förhandlingsenheten
 • Kompetensförsörjningsenheten
 • Löneenheten

Avdelningschef/HR-direktör

Mats Engelbrektson

Telefon: 08-524 866 11
Enhet: HR-avdelningen
E-post: mats.engelbrektson@ki.se

Avdelningsadministratör

Anne-Marie Windahl

Telefon: 08-524 866 10
Enhet: HR-avdelningen
E-post: Anne-Marie.Windahl@ki.se

Mer om HR-avdelningen på KI:s medarbetarportal

IT-avdelningen

IT-avdelningen ansvarar för drift, support och utveckling av gemensamma nät och telefoni, administrativa system och den IT-tekniska delen inom webbtjänsten vid Karolinska Institutet.

Avdelningen består av följande enheter:

 • IT-drift
 • IT-stab
 • IT-support
 • IT-tjänster
 • IT-säkerhet

Avdelningschef

Peter Book

Telefon: 08-524 840 88
Enhet: IT-Avdelningen (ITA)
E-post: peter.book@ki.se

Mer om IT-avdelningen på KI:s medarbetarportal

Juridiska avdelningen

Juridiska avdelningen ansvarar för att säkerställa kvalitet i de administrativa processerna inom ramen för avdelningens uppdrag samt att säkerställa laglighet och riktighet i beslut som fattas.

Avdelningen är indelad i följande enheter:

 • Enheten för arkiv och registratur
 • Juridiska enheten
 • Regionala etikprövningsnämndens kansli

Avdelningschef

Helén Törnqvist

Telefon: 08-524 862 40
Enhet: Juridiska avdelningen
E-post: helen.tornqvist@ki.se

Mer om juridiska avdelningen på KI:s medarbetarportal

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen har en strategisk funktion. Den ska skapa förutsättningar för intern och extern kommunikation som bidrar till att målen för Karolinska Institutet nås, nämligen att genom forskning och utbildning förbättra människors hälsa.

Avdelningen är indelad i följande enheter:

 • Enheten för akademiska ceremonier
 • Enheten för extern kommunikation
 • Enheten för intern kommunikation
 • Enheten för medicinens historia och kulturarv

Kommunikationsdirektör

Camilla Magnusson

Telefon: 08-524 863 45
Enhet: Kommunikationsavdelningen
E-post: Camilla.Magnusson@ki.se

Avdelningsadministratör

Anki Israelsson

Telefon: 08-524 866 42
Enhet: Kommunikationsavdelningen
E-post: Anki.Israelsson@ki.se

Mer om kommunikationsavdelningen på KI:s medarbetarportal

OrganisationUniversitetsförvaltning