Styrning

This page in English

Konsistoriet

Konsistoriet är Karolinska Institutets universitetsstyrelse och därmed dess högsta beslutande organ.

Internrevisionen

Internrevisionen är en oberoende och självständig funktion som arbetar på Konsistoriets uppdrag.

Universitetsledning

Karolinska Institutets operativa ledning består av rektor, prorektor och universitetsdirektör. Detta enligt KI:s organisationsplan, som konsistoriet fastställde 2001-02-21.

Vicerektorer

Vicerektorer för internationella frågor, för samordning av framtidens hälso- och sjukvård, och för innovationer och samverkan med näringslivet är utsedda av rektorn för en period på tre år, med möjlighet till förlängning. De bidrar till att stärka ledningen i genomförandet av Strategi 2018.

Institutioner, prefekter och verksamhetschefer

Karolinska Institutet har 22 institutioner samt Enheten för toxikologiska vetenskaper i Södertälje, Komparativ medicin, Universitetsbiblioteket och Universitetsförvaltningen.

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen är ett berednings- och samordningsorgan för rektor men också för andra beslutande organ vid universitetet.

Dekaner och prodekaner

Karolinska Institutets dekaner är ordföranden i styrelserna för utbildning, forskarutbildning och forskning som, inom sina respektive områd

Verksamhetsstyrelser

Tre interna verksamhetsstyrelser ansvarar för utbildning, forskning och forskarutbildning. Styrelserna lyder under Konsistoriet och rektor. I varje styrelse ingår dekanus, prodekanus och ledamöter.

Råd, nämnder och kommittéer

Karolinska Institutet har en rad olika nämnder, råd och kommittéer.

Strategi och kvalitetsarbete

Övergripande strategier och kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet.