Skandias Lennart Levi-pris

Skandias Lennart Levi-pris instiftades år 2010 i samband med Lennart Levis 80-årsdag och delas ut årligen under sammanlagt 5 år. Kandidaterna ska vara internationellt framstående forskare och vara verksamma i Sverige eller utomlands. Pristagare utses av en jury bestående av professorer från Karolinska Institutet. Priset uppgår till 100 000 kronor och delas ut vid Karolinska Institutets installationshögtid.

Pristagare 2014 - Olof Stephansson

Olof Stephansson. Foto Anneli MiltonOlof Stephansson, docent vid enheten för klinisk epidemiologi, institutionen för medicin, Solna, får priset för sin forskning inom området perinatal epidemiologi. Han har i hög grad bidragit till framgångar inom fältet när det gäller att identifiera riskfaktorer under graviditet, påverkan på det nyfödda barnet och särskilt betydelsen av kroniska sjukdomstillstånd hos modern, förlossningskomplikationer och fetma under graviditeten.

Olof Stephansson är också registerhållare för det svenska Graviditetsregistret, vilket har stor betydelse för hans forskning och kliniska arbete. Registret startade 2013 och bygger på insamling och behandling av data från elektroniska journalsystem från mödrahälsovård, förlossnings- och nyföddhetsvård. Registret fokuserar på kvalitetssäkring när det gäller graviditet, förlossning och det nyfödda barnet och kommer att spela en viktig roll för framtida forskning inom perinatal och pediatrisk epidemiologi.

Pressmeddelande om 2014 års pristagare

Tidigare pristagare

Pristagare 2013 - Miia Kivipelto

Miia Kivipelto, professor i klinisk geriatrisk epidemiologi vid Karolinska Institutet, får priset för sina internationellt uppmärksammade nya rön om riskfaktorer för Alzheimer och andra demenssjukdomar. Hennes forskning visar att demens till viss del går att förebygga.

Miia Kivipelto har visat att miljö och livsstil också betyder mycket för om en person blir dement eller ej. Hon har även klarlagt att demens har ett långt förlopp, vilket innebär att en persons livsstil i medelåldern har stor betydelse för om sjukdomen bryter ut senare i livet.

Pressmeddelande om 2013 års pristagare

Pristagare 2012 - Thomas Helleday

Thomas Helleday, professor vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik vid Karolinska Institutet, får priset för sin framstående cancerforskning som inneburit ett stort genombrott för behandling av vissa cancerformer.

Tack vare Thomas Helledays förmåga att omsätta sina forskningsresultat i kliniska prövningar har tusentals patienter fått ta del av nya behandlingar. Ett annat resultat som Thomas Helleday presenterat är att ett läkemedel som används vid transplantationer och barnleukemi, tiopurin, selektivt dödar också de muterade bröst- och äggstockscancrarna som blivit resistenta mot nuvarande behandlingar. Dessa nya resultat testas nu i kliniska fas II-studier.

Pressmeddelande om 2012 års pristagare

Pristagare 2011 - Jesper Lagergren

Jesper Lagergren, professor vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, tilldelades priset för hans forskning om matstrupscancer. Jesper Lagergren har både som kirurg och epidemiologisk forskare på ett enastående sätt bidragit till ny kunskap om matstrupscancer. Kunskapen har förbättrat möjligheterna till profylax, diagnostik och tidig behandling och därmed bidragit till en bättre vård och minskat lidande för drabbade patienter.

Pressmeddelande om 2011 års pristagare

Pristagare 2010 - Lars Alfredsson

Lars Alfredsson vid institutet för miljömedicin tilldelades priset för sitt bidrag till att främja människors hälsa genom högklassig forskning om orsaker till sjukdom och ohälsa samt genom sina inspirerande utbildningsinsatser. Lars Alfredsson har, från att främst ha sysslat med sambandet mellan arbetsmiljö och risken att utveckla hjärtinfarkt, allt mer kommit att intressera sig för rörelseorganens sjukdomar, speciellt reumatoid artrit (RA).

Pressmeddelande om 2010 års pristagare          

Pris