Miljö och hållbar utveckling

This page in English

En god folkhälsa är både en förutsättning och ett mål för en hållbar utveckling. En viktig del av Karolinska Institutets (KI:s) miljö- och hållbarhetsarbete är att synliggöra och stärka KI:s forskning och utbildning som bidrar med kunskap om hur samhällsutvecklingen påverkar människors hälsa, nu, i framtiden, lokalt och globalt. KI:s miljö- och hållbarhetsarbete innebär också ett miljöansvar och ett socialt ansvar på det sätt som universitetet bedriver sin verksamhet.

Enligt KI:s riktlinjer för miljö- och hållbar utveckling ska KI;

 • Genom forskning och utbildning bidra med kunskap kring hälsa och hållbar utveckling
 • Ha en effektiv och på sikt klimatneutral energianvändning
 • Minska klimatpåverkan från tjänsteresor
 • Ställa miljökrav och etiska krav vid upphandlingar och inköp
 • Minimera hälso- och miljörisker inom den laborativa verksamheten
 • Källsortera och minska avfall

Mer information om KI:s hållbarhetsarbete

Forskning för hållbar utveckling

Klimatförändringar och andra storskaliga förändringar i miljön, befolkningstillväxt, utbredd fattigdom såväl som en ökning av välfärdssjukdomar världen över,spridning av infektionssjukdomar och antibiotikaresistenta bakterier är några exempel på globala utmaningar som rör mänsklig hälsa.

Även om all forskning som bedrivs vid KI bidrar till att förbättra människors hälsa, är den forskning som belyser kopplingar mellan hälsa, socioekonomiska faktorer och mänsklig miljöpåverkan av särskilt vikt för en hållbar utveckling.

Epidemiologi

Epidemiologi är läran om förekomsten av sjukdomar i befolkningen. Stora steg framåt har gjorts med hänsyn till faktorer som spelar en roll för att sjukdomar uppträder. Detta inkluderar studier av kausala faktorer i omgivningen, livsstil och genetiska faktorer.

Folkhälsa och global hälsa

KI:s forskning inom folkhälsa studerar bland annat kopplingar mellan hälsa och vår boende-, arbets-, skol- och byggda miljö. Forskningen inom internationell och global hälsa berör hälsoproblem som många gånger är relaterade till fattigdom i låginkomstländer.

Infektionssjukdomar och antibiotikaresistens

Bekämpning av smittsamma sjukdomar är en av hörnstenarna i utvecklingen mot en hållbar framtid. Global uppvärmning, ökad befolkning, migration och avskogning ändrar spridningen av patogener (parasiter, bakterier och virus) och skapar nya utmaningar. KI:s forskare bidrar till lösningar på många nivåer.

Genom att förstå spridning av sjukdomar på sjukhus och i samhället bidrar forskningen till att förändra människors beteende. Grundforskning om patogener kan hjälpa till att utveckla nya läkemedel och vaccin. Antibiotikaresistens är ett ökande problem där KI forskare inom strukturbiologi bidrar till utveckling av läkemedel.

Klimat och hälsa

Hälsoeffekter av de pågående klimatförändringarna är ett nytt forskningsområde på KI inom global hälsa och miljömedicin. Målsättningen är att bygga upp KI:s kapacitet inom områden som klimatförändringar, naturkatastrofer och hälsovård; klimatförändringar och smittsamma sjukdomar; samt klimatförändringar och hälsoeffekter i utsatta områden.

Miljömedicin

KI:s forskning inom miljömedicin handlar bland annat om luftföroreningars bidrag till hjärt- och kärlsjukdomar, långlivade organiska föroreningars påverkan på hormonbalansen, metallers bidrag till cancer samt potentiellt skadliga hälsoeffekter av nya material som nanomaterial.

Forskningen ligger också till grund för riskbedömningar samt nationella och internationella riktlinjer och gränsvärden för toxiska substanser och andra föroreningar.

Utbildning för hållbar utveckling

Universitet, högskolor och skolor har en nyckelroll i samhällets omställning till en hållbar utveckling. FN har därför utsett 2005 - 2014 till dekad för lärande och utbildning för hållbar utveckling. Den svenska högskolelagen ställer sedan 2006 också krav på att universitet och högskolor ska främja en hållbar utveckling.

Hållbar utveckling i KI:s utbildning

Som medicinskt universitet har KI ett särskilt ansvar för att sprida kunskap kring samhällsutvecklingens positiva och negativa påverkan på människors hälsa, på nationell och global nivå, samt på kort och på lång sikt. Detta kan exempelvis röra samhällets miljöpåverkan, eller brister i dess ekonomiska och sociala strukturer och system, och hur detta påverkar folkhälsan.

Andra aspekter av en hållbar utveckling med särskild relevans för KI:s utbildning är sjukvårdens egna miljöpåverkan, eller sjukvårdens förmåga att ge en god sjuk- och friskvård oberoende av till exempel kön, kultur, etnicitet, privatekonomi eller samhällsekonomi.

Flera av KI:s utbildningsprogram och kurser har redan ett tydligt hållbarhetsinnehåll. KI har dock som målsättning att stärka samtliga program i detta avseende.

KI studenter för hållbar utveckling

Vill du se en bättre värld som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov? Kan du tänka dig att tillsammans med andra studenter bilda en tankesmedja för att formulera nya, kreativa idéer för en hållbar utveckling? Då kanske du är en av våra nya "ambassadörer" för hållbar utveckling! Om du är intresserad eller har frågor, skicka ett mejl till Maria Niemi.

Hållbart campus

En viktig del av KI:s hållbarhetsarbete är att ta ett miljöansvar och ett socialt ansvar i sättet på vilket KI bedriver sin verksamhet. Här är universitetets energianvändning, tjänsteresor, upphandling och inköp, laboratoriesäkerhet samt avfallshantering prioriterade områden.

Energianvändning

KI använder sedan 2010 förnyelsebar el vilket har minskat energianvändningens klimatpåverkan med ca 30%.

KI:s omfattande laboratorieverksamhet innebär dock att energiförbrukningen och därmed också klimatpåverkan är stor. KI har därför som mål att minska energianvändningen per kvadratmeter med 25 procent till 2025 jämfört med 2010.

En stor del av de åtgärder som krävs för att nå detta mål måste ske i samarbete med KI:s fastighetsägare, inte minst då det gäller pågående och planerade nybyggnationer.

KI har dock ett särskilt ansvar för den energianvändning som är verksamhetsrelaterad. Här kan alla bidra genom ett energimedvetet beteende och genom att välja energisnåla produkter vid inköp av utrustning etc.

Tjänsteresor

KI:s tjänsteresor utgör universitetets största klimatpåverkan där långväga flyg står för huvuddelen. Internationella flygresor är en förutsättning för KI:s verksamhet men KI:s resereglemente styr över till miljövänligare transportmedel då det gäller kortare resor samt till resfria möten med hjälp av modern informationsteknologi. Enligt KI:s resereglemente ska vi som arbetar på KI:

 • Alltid överväga resfria mötesformer
 • Åka tåg istället för flyg till Göteborg och vid andra kortare inrikesresor
 • Välja miljötaxi
 • Hyra miljöbil
 • Nyttja KI-bussen mellan våra campusområden
 • Åka kollektivt
 • Välja hotell som är miljömärkta, miljöcertifierade eller som på annat sätt kan påvisa ett aktivt miljöarbete

Upphandling och inköp

Genom att ställa miljökrav och sociala krav vid upphandling och inköp kan KI bidra till att såväl den yttre miljön som människors livs- och arbetsvillkor förbättras.

KI:s handledning för upphandling och inköp beskriver hur krav ska ställas i samband med upphandling och inköp vid KI.

Laboratoriesäkerhet

KI:s laborativa verksamhet hanterar ett stort antal kemikalier och biologiska agens. KI:s laboratoriesäkerhetsarbete syftar till att minimera risken för att människor eller natur exponeras för miljö- och hälsofarliga ämnen.

Avfall

KI:s avfallshantering möjliggör källsortering av många olika material. Universitetsförvaltningen ansvarar för att det finns källsorteringsmöbler i gemensamma utrymmen medan KI:s institutioner ansvarar för institutionens lokaler.

Ledningssystem för miljö och hållbar utveckling

KI:s miljö- och hållbarhetsarbete bedrivs inom ramen för ett ledningssystem som byggs upp enligt den internationella standarden för miljöledning ISO 14001.

Kontakt

Miljösamordnare

Ann Rämme Strömberg

Telefon: 08-524 862 41
Enhet: Miljö och säkerhet
E-post: ann.ramme.stromberg@ki.se

Länkar

Policy