Lika villkor

This page in English

Rektor har ordet

Karolinska Institutet, KI, är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att bidra på ett avgörande sätt till att förbättra människors hälsa. Vårt uppdrag är att bedriva forskning och utbildning och att samverka med det omgivande samhället.

För att lyckas nå våra mål måste vi ha studenter och medarbetare som kan utvecklas och som trivs på KI. Vi behöver en miljö som präglas av öppenhet, kreativitet och nyfikenhet. Vi arbetar därför med frågor som jämställdhet, arbets- och studiemiljö och lika villkor. Det är genom att skapa goda förutsättningar för alla som vi kan utveckla vår kärnverksamhet och då kan inte faktorer som kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder stå i vägen.

Det är min förhoppning att vi alla inom KI kan och vill bidra till en organisation som är gynnsam både för viktiga idéer och för människorna som verkar inom den.

Karin Dahlman-Wright

Vikarierande rektor

Organisation och ansvar

Konsistoriet och rektor har det yttersta ansvaret för att det bedrivs ett målinriktat arbete inom området lika villkor vid KI. Prorektor har det övergripande ansvaret för handlingsplanen för lika villkor. Dekanerna för styrelsen för forskning, styrelsen för forskarutbildning och styrelsen för utbildning har ansvar för arbetet med lika villkor inom respektive styrelses verksamhetsområde. Prefekter, universitetsdirektör och bibliotekschef har ansvaret för att det bedrivs ett målinriktat arbete inom lika villkor vid sina respektive institutioner, universitetsförvaltningen samt biblioteket. Ombuden för lika villkor utses av prefekt/motsvarande för att tillsammans med prefekt/motsvarande driva och samordna arbetet inom lika villkor.

Kontakt

Samordnare för lika villkor:

Samordnare

Ulrika Helldén

Telefon: 08-524 869 71
Enhet: Avd. för styrelsestöd och internationella relationer
E-post: ulrika.hellden@ki.se

Samordnare för breddad rekrytering och lika villkor:

Handläggare

Caroline Olsson

Telefon: 08-524 865 06
Enhet: Avd. för styrelsestöd och internationella relationer
E-post: Caroline.Olsson@ki.se

HR-konsult, koordinator för lika villkor, särskilt anställda, personalavdelningen:

HR-konsult

Sylvie Garnbeck

Telefon: 08-524 860 87
Enhet: Förhandlingsenheten
E-post: Sylvie.Garnbeck@ki.se

Samordnare för studenter med funktionshinder:

Samordnare

Tina Teljstedt

Telefon: 08-524 860 04
Enhet: Student- och karriärservice
E-post: Tina.Teljstedt@ki.se

Jämställdhetsstrateg:

HR-konsult

Klara Folkesson

Telefon: 08-524 869 73
Enhet: Kompetensförsörjningsenheten
E-post: klara.folkesson@ki.se

Länkar

Policy