Lika villkor

This page in English

Karolinska Institutet - för lika villkor

Karolinska Institutet (KI) är ett universitet med högt uppställda mål när det gäller forskning och utbildning; vi strävar efter att vara Europas ledande medicinska universitet och bland de bästa i världen. Det innebär också att vi måste ha studenter och anställda som trivs och ges möjligheter att utvecklas. En god studie- och arbetsmiljö gynnar kreativitet och skapar förutsättningar för samarbete och diskussion.

Det är min övertygelse att alla studenter och anställda tillsammans kan skapa den öppna och kreativa miljö, som behövs för att nå framgång inom utbildning och forskning och då kan inte faktorer som kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder stå i vägen.

Vi behöver många röster inom KI för att utveckla vår kärnverksamhet en förstklassig utbildning som ger förutsättningar för såväl en internationell forskarkarriär som en framtid inom hälso- och sjukvården och en tydlig strävan mot excellens inom forskningens många olika områden.

Låt oss tillsammans arbeta för att förbättra människors hälsa genom att själva bidra till en tillåtande och öppen organisation.

Organisation och ansvar

Konsistoriet och rektor har det yttersta ansvaret för att det bedrivs ett målinriktat lika villkors arbete vid KI.

Rådet för lika villkor har till uppdrag att utveckla lika villkors arbetet och driva ett strategiskt förändringsarbete. Rådet bildades i juli 2012 och är direkt underställd rektor. Ordförande utses av rektor, medlemmar i rådet utses av respektive verksamhetsstyrelse och student-, doktorand- och fackliga representanter utses i särskild ordning. I rådet ingår också tjänstemän från universitetsförvaltningen.

Dekanerna för Styrelsen för forskning, Styrelsen för forskarutbildning och Styrelsen för utbildning har ansvar för lika villkors arbetet inom respektive styrelses verksamhetsområde.

Prefekter, universitetsdirektör och överbibliotekarie har ansvar för efterlevnad av policy och lika villkors arbetet vid sina respektive institutioner, biblioteket samt universitetsförvaltningen. Till sin hjälp har prefekterna ombuden för lika villkor som utses av varje institution och som driver det lokala lika villkors arbetet.

Varje medarbetare och student har ett eget ansvar för att i det vardagliga mötet med kollegor och studenter behandla var och en med respekt samt att främja en trygg och fördomsfri arbetsplats/studieplats.

Ledamöter i rådet för lika villkor

 • Ordförande - Christer Sandahl
 • Håkan Westerblad, styrelsen för forskarutbildning
 • Klara Bolander Laksov, styrelsen för utbildning
 • Camilla Sjögren, styrelsen för forskning
 • Thomas Tinglöv, administrativ chef, institutionen för biovetenskaper och näringslära
 • Jan Hillert, prefektrepresentant
 • Mona Esbjörnsson, likabehandlingsombud, institutionen för medicin, Huddinge
 • Åsa Winther, Junior Faculty
 • Vakant, studentrepresentant
 • Vakant, studentrepresentant
 • Vakant, doktorandrepresentant
 • Henry Wölling, SEKO
 • Carina Eklund, OFR/ST
 • Massimiliano Ria, SACO
 • Sylvie Garnbeck, personalavdelningen
 • Caroline Olsson, avdelningen för styrelsestöd och internationella relationer
 • Tina Teljstedt, avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd

Institutionernas ombud för lika villkor

Vid varje institution skall finnas ett ombud för lika villkor. Ombudet är ett stöd i institutionernas arbete med lika villkors arbetet. Prefekten är ytterst ansvarig för att detta arbete bedrivs på institutionen.

Kontakt

Samordnare för breddad rekrytering och lika villkor:

Handläggare

Caroline Olsson

Telefon: 08-524 865 06
Enhet: Avd. för styrelsestöd och internationella relationer
E-post: Caroline.Olsson@ki.se

HR-konsult, koordinator för lika villkor, särskilt anställda, personalavdelningen:

HR-konsult

Sylvie Garnbeck

Telefon: 08-524 860 87
Enhet: Förhandlingsenheten
E-post: Sylvie.Garnbeck@ki.se

Samordnare för studenter med funktionshinder:

Samordnare

Tina Teljstedt

Telefon: 08-524 860 04
Enhet: Student- och karriärservice
E-post: Tina.Teljstedt@ki.se

Länkar

Policy