God etik på Karolinska Institutet

Vi som arbetar och studerar vid Karolinska Institutet möter varje dag små eller stora etiska dilemman. Det kan handla om allt ifrån hur vi bemöter varandra på jobbet till hur forskning läggs upp och presenteras. 

Vad som är rätt och fel är ibland självklart och andra gånger svårare att bestämma. Det är viktigt att aldrig sluta fundera över sådana frågor och att hålla den etiska diskussionen levande. På så vis bidrar vi till att göra Karolinska Institutet till en miljö som genomsyras av god etik.

Håll den etiska diskussionen levande!

Etik handlar om vad som är rätt och orätt när vi gör saker som påverkar andra. God etik handlar bland annat om att vara hänsynsfull och omtänksam och att försöka sätta helheten framför de egna intressena.

Det låter kanske lätt, men kan vara väldigt svårt. I vardagen på en arbetsplats som Karolinska Institutet ställs vi inför många etiska frågor. Stort och smått blandas.

KI har ett etiskt råd men sedan finns det också det Etikprövningsnämnder som är fristående myndigheter

Etikrådet

Etikrådet är ett rådgivande organ till rektor vid Karolinska Institutet.

Etikrådet skall verka för att öka förståelsen för betydelsen av ett etiskt förhållningssätt i Karolinska Institutets verksamheter och i relationerna till omvärlden. Rådets verksamhet rör därför ett brett spektrum av etiska frågeställningar såsom oredlighet i forskning, publikationsetik, intressekonflikter och jäv.

Rådet handlägger de ärenden som rektor överlämnar till rådet och lämnar efter slutförd beredning förslag till hur rektor bör besluta.

Läs mer om Etikrådet på KI:s internwebb.

Etikprövningsnämnderna

Medicinsk forskning där människor deltar kräver tillstånd från någon av de sex Etikprövningsnämnderna.

Läs mer om Etikprövningsnämnderna.

Jävsregler

Med jäv avses omständighet som gör att en ledamot, suppleant eller föredragande av ett beslutande organ kan antas brista i objektivitet vid sitt ställningstagande.

Jäv enligt Förvaltningslagen (FL)

Omständigheter för jäv är enligt 11§ FL följande:

  • eget - rättsligt eller faktiskt - intresse i ärendet, släktskap eller motsvarande relationer till part i ärendet (sakägar-, intresse- och släktskapsjäv)
  • ställföreträdarskap för den som saken angår (ställföreträdarjäv)
  • tidigare befattning med ärendet i vissa fall (tvåinstansjäv)
  • ställning som ombud eller biträde åt part (ombuds- och biträdesjäv)
  • annan särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroende till vederbörandes opartiskhet i ärendet (delikatessjäv)

KI:s jävsregler

Etik för studenter

Karolinska Institutet har antagit riktlinjer för grundutbildningen som gäller etikprövning av studentarbeten - projekt, uppsatser o dyl. För djurlaborationer och studenter som används som försökspersoner finns särskilda regler.

Mer om etik för studenter

Etikprövning av forskning som avser människor

Från den 1 januari 2004 finns en lag om etikprövning av forskning som avser människor (etikprövningslagen).

Den omfattar forskning på levande personer, men också forskning på avlidna och på biologiskt material från människor samt forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter.

Etikprövning görs av Etikprövningsnämnden. För frågor om forskning som avser människor se nämndens webbplats.

Länkar

Policy