Folksams pris i epidemiologisk forskning

Folksam har länge aktivt bidragit till att utveckla epidemiologisk och preventiv forskning inom folkhälsoområdet. I samband med att Folksams tidigare vd, Tore Andersson, gick i pension beslöt Folksam att donera medel till Karolinska Institutet för att under en fyraårsperiod (2005-2008) dela ut ett pris för epidemiologisk forskning i Tore Anderssons namn. Efter det förlängde Folksam donationen till priset under ett nytt namn, "Folksams pris för epidemiologisk forskning".

Pristagare 2013 - Olof Nyrén

Olof Nyrén, professor i klinisk epidemiologi vid Karolinska Institutet, institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, får priset bland annat för sin forskning där storskaliga epidemiologiska metoder använts för att studera orsaker, förlopp och prognos vid en rad sjukdomstillstånd i övre mag-tarmkanalen.

Hans forskning om orsaker och behandling av magkatarr och om potentiella risker med blodtransfusioner har fått direkta konsekvenser för folkhälsan.

Olof Nyrén har speciellt intresserat sig för bakterien helicobacter pylori, som visat sig spela en avgörande roll för uppkomsten av magsäckscancer. Den som aldrig blivit infekterad av dessa bakterier löper i princip ingen risk att få sjukdomen.

Sedan början av 1900-talet har andelen smittade stadigt minska men nu verkar det som att kurvan håller på att vända. Att massutrota bakterien vill inte forskarna eftersom infektionen i de flesta fall är helt harmlös och kanske till och med kan ha en skyddande verkan mot andra sjukdomar.

Olof Nyrén och hans medarbetare studerar nu vad som karaktäriserar de verkligt farliga infektionerna. Om de kan ringas in, finns förutsättningar för riktade insatser mot magsäckscancer, som i dag är världens näst vanligaste orsak till cancerdöd.

En annan cancerform som Olof Nyrén specialstuderar är körtelcancer i matstrupen, en tidigare ovanlig cancerform, som under 1900-talets senare hälft plötsligt börjat öka i många länder. Ökningen har fortsatt närmast epidemiskt.

Forskargruppen har varit ledande i sökandet efter orsaker till sjukdomen och har funnit att den starkaste riskfaktorn är reflux/halsbränna, vilken medför en 40-faldigt ökad risk. Andra riskfaktorer är övervikt och rökning. Vad som har utlöst den explosionsartade utvecklingen är dock fortfarande en gåta för forskarna.

Pressmeddelande om 2013 års pristagare

Tidigare pristagare

Pristagare 2012 Albert Hofman

Albert Hofman, professor i epidemiologi vid Erasmus Universitetet, Rotterdam, tilldelas priset framför allt för sin forskning om vaskulära faktorers betydelse för Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar hos äldre. Hans insatser har haft avgörande klinisk betydelse både i hans hemland Holland och internationellt.

Pressmeddelande om 2012 års pristagare

Pristagare 2011 - Jaakko Tuomilehto

Jaakko Tuomilehto, professor i folkhälsovetenskap vid Helsingfors universitet tilldelades priset bland annat för sina pionjära insatser som lett till de förebyggande åtgärder som idag är rutin inom hjärtkärlsjukdom och diabetes.

Pressmeddelande om 2011 års pristagare

Pristagare 2010 - Steven N Blair

Steven N Blair, professor vid Arnold School of Public Health vid University of South Carolina, tilldelades priset för sin forskning om fysisk träning och dess effekter på hälsan. Han har gjort ovärderliga insatser för folkhälsan genom sin forskning om hur träning och fysisk aktivitet leder till ett längre och friskare liv.

Pressmeddelande om 2010 års pristagare

Pristagare 2009 - Laura Fratiglioni

Laura Fratiglioni, professor vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, får priset för sin forskning inom geriatrisk epidemiologi och demenssjukdomar. Hennes vetenskapliga arbete har starkt bidragit till att forskare börjat använda epidemiologiska metoder vid studier om åldrandet, och då särskilt i samband med metodologisk och praktisk tillämpning av forskningsresultat till nytta för patienten.

Pressmeddelande om 2009 års pristagare

Pristagare 2008 - Sir Michael Marmot

Sir Michael Marmot, professor vid University College London tilldelades priset för sin forskning om jämlikhet och hälsa. Genom att väga in såväl sociala, psykosociala som biologiska faktorer i orsaksmönstret har han bidragit till ökade kunskaper om hur sociala skillnader i ohälsa uppstår och vad människors livsvillkor betyder.

Pressmeddelande om 2008 års pristagare

Pristagare 2007 - Ulf de Faire

Ulf de Faire, professor vid Karolinska Institutet tilldelades priset bland annat för att han karaktäriserat nya riskfaktorer för tidig hjärtinfarkt. Ulf de Faire har integrerat den epidemiologiska forskningen i såväl klinisk medicin som i experimentell forskning med tydliga implikationer mot terapi och prevention. Han har bland annat karaktäriserat nya riskfaktorer för tidig hjärtinfarkt som PAI-1, fibrinogen och lipoproteinrubbningar. Han har också kartlagt riskfaktorer bakom utveckling av ateroskleros i kranskärlen.

Pristagare 2006 - Hans-Olov Adami

Hans-Olov Adami, professor vid Karolinska Institutet, tilldelades priset bland annat för att han så framgångsrikt drivit utvecklingen när det gäller att utnyttja hälso- och befolkningsregister för vetenskapligt ändamål. Hans-Olov Adami har medverkat i banbrytande forskning inom ett flertal områden, framför allt inom cancerepidemiologin. Ett huvudområde under hela karriären har varit bröstcancer och bröstcanceretiologi och bland annat betydelsen av hormonsubstitution. Han har också gjort stora insatser till exempel vad gäller prostatacancer och cervixcancer.

Pristagare 2005 - Walter Willett

Walter Willett, professor vid Harvard School of Public Health i Boston, USA, tilldelades priset för sina studier om livsstilsfaktorer och deras samband med cancer och hjärt-kärlsjukdom. I synnerhet har hans upptäckter rörande den roll som fett, fibrer och andra kostfaktorer spelar vid utvecklingen av sjukdom och för tidig död haft avgörande betydelse för förebyggande behandlingsstrategier, inte bara i USA, utan i hela världen.

Pris