Erik K. Fernströms Pris

This page in English

Priset utdelas till en yngre, särskilt lovande och framgångsrik forskare, vilken den 31 december det år priset avser, ej uppnått 45 års ålder. Utdelning sker genom nominering.

Stiftelsen bildades 1978 för att främja vetenskaplig medicinsk forskning. Stiftelsens främsta syfte är att årligen utdela penningpriser till forskare som gjort framstående insatser inom de medicinska vetenskaperna. Fernström önskade speciellt att stimulera yngre forskare. Stiftelsen delar därför årligen ut ett nordiskt pris och sex priser till yngre forskare. Var och en av landets medicinska fakultet utser sin egen pristagare.

2015 års pristagare - Sten Linnarsson

Sten Linnarsson, forskningsledare vid Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik tilldelas Erik K Fernströms pris 2015. Han får priset för att ha etablerat sig som en internationellt ledande forskare inom området singelcellanalyser, där han bidragit med såväl uppmärksammade metodinriktade arbeten som med studier där denna teknik använts för undersökningar som lett till biologiska upptäkter av genombrottskaraktär.

Sten Linnarsson var först med att sekvensera RNA från enskilda somatiska celler och var också den som introducerade så kallade molekylära streckkoder som gör det möjligt att observera varje RNA-molekyl i enskilda celler. Av Linnarssons biologiska studier noteras särskilt arbeten inom neurobiologi och cancerforskning.

— Genom sin forskning har Sten Linnarsson öppnat vägar för biologiska frågeställningar av experimentell variation som tidigare varit omöjliga, säger Hans-Gustaf Ljunggren, dekan för forskning vid Karolinska Institutet.  Genom tillämpning av singelcellanalyser har den cellulära sammansättningen av nervsystemet kunna beskrivas med en upplösning som överträffar tidigare analyser.

Sten Linnarsson och hans grupp publicerade nyligen en artikel i den vetenskapliga tidskriften Science, där de med singelcellanalys gjort en detaljerad karta av celltyperna i hjärnbarken och vilka gener som är aktiva i de olika cellerna. Det är första gången som analysmetoden används i stor skala i så komplex vävnad.  Forskarna undersökte drygt tretusen celler – en i taget – och kunde bland annat identifiera ett antal tidigare helt okända celltyper.

Läs mer om Sten Linnarsson

Tidigare pristagare

Pristagare 2014

Erik K Fernströms pris 2014 delades ut till Thomas Helleday, professor i kemisk biologi vid Karolinska Institutet, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, för sina insatser för att hitta nya typer av måltavlor för behandling mot cancer.

Pristagare 2013 - Tibor Harkany

Erik K. Fernströms pris 2013 delades ut till Tibor Harkany, professor i neurobiologi vid Karolinska Institutet, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, för sina upptäckter om nervcellers struktur och funktion, särskilt för sin upptäckt av vad de så kallade endocannabinoiderna betyder för hjärnans utveckling.

Pristagare 2012 - Kirsty Spalding

Erik K. Fernströms pris 2013 delades ut till Kirsty Spalding, vid institutionen för cell- och molekylärbiologi, Karolinska Institutet, för hennes banbrytande studier kring omsättningen av fett och fettceller och deras betydelse för ämnesomsättningen. Av särskild vikt är hennes utveckling av en ny metod som innebär att hon med hjälp av kol-14-datering kan åldersbestämma celler hos vuxna människor.

Pressmeddelande om 2012 års pristagare

Pristagare 2011 - Luca Jovine

Eric K. Fernströms pris 2011 delades ut till Luca Jovine, vid institutionen för biovetenskaper och näringslära, Karolinska Institutet, för hans forskning om hur ett liv uppstår. Det är vad som händer mellan ägg och spermie på molekylär nivå som intresserar honom.

Pressmeddelande om 2011 års pristagare

Pristagare 2010 - Jussi Taipale

Erik K. Fernströms pris 2010 delades ut till Jussi Taipale, professor vid institutionen för biovetenskaper och näringslära för hans banbrytande forskning om tillväxten hos celler och organ och vad det är som går fel när cancer uppstår.

Pressmeddelande om 2010 års pristagare

Pristagare 2009 - Nico Dantuma

Eric K. Fernströms pris 2009 delades ut till forskningsledaren Nico Dantuma, vid institutionen för cell- och molekylärbiologi för hans banbrytande studier rörande mekanismerna för nedbrytning av proteiner.

Pressmeddelande om 2009 års pristagare

Pristagare 2008 - Camilla Sjögren

Eric K. Fernströms pris 2008 delades ut till forskaren Camilla Sjögren. Hon fick priset för sin upptäckt att det finns en koppling mellan DNA-skador och kromosomsegregation vid celldelning.

Pressmeddelande om 2008 års pristagare

Pristagare 2007 - Staffan Strömblad

Eric K Fernströms pris 2007 delades ut till Staffan Strömblad, docent vid institutionen för biovetenskaper och näringslära, Karolinska Institutet, för sin forskning om de så kallade integrinernas roll i cellernas liv och vad de betyder för vår kunskap om tumörsjukdomar.

Pristagare 2006 - Lars Holmgren

Eric K Fernströms pris 2006 delades ut till professor Lars Holmgren, vid institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet för hans upptäckter som ändrat synen på hur en cancercell uppstår. Det måste inte ske genom en serie mutationer i en och samma cell, som man tidigare trott. Mutationer kan också uppstå i många olika celler och sedan samlas i en enskild cell, som återanvänder DNA som läckt ut från döende grannceller. Cellen kan på så sätt samla på sig mutationer från sin omgivning och förvandlas till en cancercell.

Pristagare 2005 - Catharina Larsson

Eric K Fernströms pris 2005 delades ut till Catharina Larsson, professor vid institutionen för molekylär medicin vid Karolinska Institutet för hennes banbrytande arbete rörande kartläggning av genetiska orsaker till ärftliga tumörsjukdomar. Av speciell betydelse är de studier som lett fram till identifieringen av gener och genetiska förändringar som styr uppkomst av hormonproducerande tumörer. Resultaten har gett nya möjligheter till diagnostik och prevention och på ett avgörande sätt bidragit till den mekanistiska förståelsen av dessa tumörformer samt öppnat vägen för utveckling av nya behandlingsprinciper.

Pris