Årsredovisning 2015: Utbildning

This page in English

"Styrelsen för utbildning har under året fokuserat på att säkra utbildningens kvalitet och forskningsanknytning. Som ett led i detta arbete pågår en omfattande omorganisation där institutionerna tar över ansvaret för flertalet program. En mer transparent resursfördelningsmodell har tagits fram och implementerats och ett projekt har initierats för att se över forskningsanknytningsmedlens fördelning och uppföljning. Vidare har styrelsen arbetat strategiskt med att öka dialogen internt samt att synliggöra utbildningsfrågor."

Annika Östman Wernerson, dekan för styrelsen för utbildning

Utbildningsutbudet

Karolinska Institutet (KI) har ett brett utbildningsutbud inom medicin och hälso- och sjukvård. Det breda utbudet är unikt i Sverige. Utbildningsutbudet ska svara mot studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov. Efterfrågan på flertalet av KI:s utbildningar är mycket hög, vilket är nära kopplat till behovet på arbetsmarknaden av de yrkeskategorier KI utbildar.

Under året har KI erbjudit ett fyrtiotal programutbildningar och drygt 60 fristående kurser. Tyngdpunkten i utbudet ligger på program som leder till en yrkesexamen samt påbyggnadsutbildningar för de som redan har en utbildning inom hälso- och sjukvård. Efterfrågan på de yrkeskategorier KI utbildar kommer enligt arbetsmarknadsprognoser, från bland andra Statistiska centralbyrån, att vara stor, och det finns även ett stort behov av vidareutbildning för dessa. Med detta som utgångspunkt samverkar KI med hälso- och sjukvården och andra avnämare såväl i samband med utbudsplaneringen som kring utbildningarnas innehåll.

Under året har ett nytt masterprogram i molekylära tekniker inom livsvetenskaperna startat. Programmet leder till en gemensam examen med Stockholms universitet och Kungliga Tekniska högskolan (KTH) inom ramen för Science for Life Laboratory (SciLifeLab).

KI:s program erbjuds huvudsakligen som campusutbildning, med undantag för vissa specialistsjuksköterskeprogram, medan fristående kurser oftare ges i distansform.

Alla program som ges vid KI 2015/16

Alla kurser som ges vid KI 2015/16

Studenterna

Sökande

KI har generellt ett högt söktryck till sina program. Antalet behöriga förstahandsökande fortsatte 2015 att öka, men då antagningstalen samtidigt höjts, sjönk antalet sökande per antagen student. Ett lägre söktryck kan särskilt noteras till magister- och masterprogrammen, efter ett par års ökning, medan söktrycket till nybörjarprogrammen ökat och är oförändrat till specialistsjuksköterskeprogrammen.

Störst är konkurrensen bland sökande till läkarprogrammet med åtta behöriga förstahandsökande per antagen student, men även psykologprogrammet (5,6 sökande per antagen) och tandhygienistprogrammet (5,0 sökande per antagen) har ett mycket högt söktryck.

Söktryck per programtyp (behöriga förstahandssökande) 2012–2015. Antalet sökande per antagen inom parentes.
  2012 2013 2014 2015
Nybörjarprogram 1 736 (3,5) 1 718 (3,9) 1 789 (4,1) 1 822 (4,2)
Påbyggnadsprogram (ej magister/master) 843 (2,4) 905 (2,2) 915 (1,9) 974 (1,7)
Magister-/masterprogram 470 (1,6) 547 (1,8) 452 (2,0) 621 (1,6)
Totalt 3 049 (2,9) 3 170 (3,1) 3 156 (3,2) 3 417 (3,0)

Breddad rekrytering

År 2015 har KI svarat på Universitets- och högskolerådets (UHR:s) enkät om lärosätets arbete med breddad rekrytering. Under arbetet med enkäten visade det sig att mycket av den verksamhet som KI startade i början av 2000-talet idag är implementerad i den löpande verksamheten. Det gäller till exempel KI:s språkverkstad och möjligheten att skugga en student.

KI deltog under året i UHR:s hearing om breddad rekrytering där det framkom att lärosätenas arbete skulle gynnas av en tydlig definition av begreppet breddad rekrytering och fastställda mål för lärosätena. Utifrån resultatet av enkäten och hearingen kommer KI att utveckla sitt arbete under 2016.

KI har fortsatt att ta en aktiv del i Include, som är ett nätverk för breddad rekrytering, bland annat genom att ingå i dess styrelse. Mycket av det erfarenhetsutbyte som behövs för att driva arbetet med breddad rekrytering vid KI fås genom samarbetet inom Include.

Studentinflytande

KI eftersträvar en studiemiljö där såväl studenter som lärare och ledning tar gemensamt ansvar för ett välfungerande studentinflytande. Detta är en förutsättning för att uppnå mycket hög kvalitet i verksamheten. Den huvudsakliga uppgiften för en studentkår är enligt högskolelagen att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen. Studentkårerna vid KI har möjlighet att utse representanter i samtliga organ som har direkt ansvar för utbildningsfrågor. För beslutförhet i dessa organ måste minst en studentrepresentant vara närvarande, förutsatt att en sådan är utsedd av studentkåren.

KI har under året beslutat om vilka studentsammanslutningar som ska få status som studentkår vid lärosätet för perioden 2016–2018. Inför beslutet inbjöds intresserade studentsammanslutningar att komma in med ansökan. Inför ansökan efterfrågades en omfattande beskrivning av hur studentsammanslutningen ser på sin uppgift och förhållandet till KI samt det omgivande samhället.

Ansökan om status som studentkår lämnades in av två studentsammanslutningar – Medicinska föreningen och Odontologiska föreningen – med varsitt verksamhetsområde. Båda beviljades status som studentkår med ansvar för studentinflytande och utbildningsbevakning inom respektive verksamhetsområde. KI ger finansieringsstöd för detta liksom för student- och doktorandombudsmän.

För att främja studentinflytande anordnar KI årligen utbildning för studenter aktiva inom beslutande och beredande organ. Utbildningen fokuserar på lagar och förordningar samt organisations- och beslutsstruktur och ges på både svenska och engelska.

År 2015 var 63 procent av studentrepresentanterna i beslutande organ kvinnor (konsistoriet, de interna verksamhetstyrelserna och programnämnderna). Studentpopulationen består till 72 procent av kvinnor.

Medicinska Föreningen

Odontologiska Föreningen

Utbildningsuppdraget

Helårstudenter och helårsprestationer

Antalet helårsstudenter (hst) uppgick 2015 till 6 062 och antalet helårsprestationer (hpr) till 5 534 inom ramen för takbeloppet. Detta är en viss ökning av helårsstudenter men en minskning av helårsprestationer jämfört med 2014. Prestationsgraden är lägre än föregående år på ett flertal program. Detta förklaras delvis av att läsåret bestod av 41 veckor, vilket är en vecka mer än i normalfallet.

Utfallet är något under tidigare prognos, vilket framför allt beror på den lägre prestationsgraden. Resultatet för 2015 är 0,6 miljoner kronor under takbeloppet efter ersättning för helårsprestationer från december 2014.

Den beräknade ersättningen för årets verksamhet uppgår till 648,3 miljoner kronor. Tillsammans med prestationerna från december 2014 på 2,6 miljoner kronor är ersättningen 650,9 miljoner kronor för 2015. Detta innebär att 0,6 miljoner kronor av den samlade överproduktionen används och att den utgående överproduktionen efter årets slut är 11,4 miljoner kronor.

Helårsstudenter och helårsprestationer (inom parentes) 2012-2015 
 

2012

2013

2014

2015

Nybörjarprogram        
Arbetsterapeutprogrammet 205 (193) 213 (204) 224 (217) 231 (216)
Audionomprogrammet 48 (46) 48 (45) 55 (55) 58 (54)
Biomedicinprogrammet 145 (128) 158 (136) 157 (141) 172 (142)
Biomedicinska analytikerprogr 196 (166) 205 (185) 205 (186) 204 (184)
Folkhälsovetenskapsprogrammet 65 (69) 38 (45) 14 (17) 0 (2)
Fysioterapeutprogrammet 340 (315) 357 (360) 370 (355) 365 (338)
Logopedprogrammet 94 (90) 111 (105) 108 (101) 116 (109)
Läkarprogrammet 1 516 (1 402) 1 591 (1 500) 1 667 (1 660) 1 651 (1 583)
Optikerprogrammet 103 (102) 110 (101) 127 (114) 130 (121)
Programmet i medicinsk informatik 1 (2) 0 (2) 0 (1) 0 (2)
Podiatriprogrammet 0 (1) 0 (0) 0 (0) - (-)
Psykologprogrammet 251 (223) 285 (270) 300 (276) 320 (290)
Röntgensjuksköterskeprogrammet 105 (100) 114 (106) 112 (114) 109 (91)
Sjuksköterskeprogrammet 601 (521) 788 (713) 792 (745) 806 (733)
Tandhygienistprogrammet 86 (78) 82 (72) 85 (70) 89 (75)
Tandläkarprogrammet 396 (364) 412 (363) 433 (396) 443 (416)
Tandteknikerprogrammet 35 (41) 19 (20) 5 (7) - (-)
         
Påbyggnadsprogram        
Barnmorskeprogrammet 95 (84) 101 (96) 101 (94) 111 (102)
Psykoterapeutprogrammet 22 (18) 21 (20) 20 (18) 17 (16)
Specialistsjuksköterskeprogrammen 457 (428) 458 (409) 456 (423) 447 (409)
Påbyggnadsutb. i odont. profylaktik 20 (14) 20 (25) 15 (13) 16 (9)
Magister- och masterprogram 405 (386) 395 (381) 389 (379) 415 (376)
Fristående kurser 701 (535) 488 (429) 341 (233) 362 (268)
Totalt 5 885 (5 307) 6 014 (5 589) 5 978 (5 613) 6 062 (5 534)

Särskilda uppdrag och återrapporteringar

Enligt regleringsbrevet ska KI redovisa antalet programnybörjare, antalet helårsstudenter samt antalet examinerade på program som leder till läkar-, sjuksköterske-, specialistsjuksköterske- och tandläkarexamen samt antalet nybörjare på psykologprogrammet.

Trots ökad antagning är antalet registrerade på termin 1 på läkarprogrammet något lägre än föregående år. Detta beror på att fler antagna än tidigare beviljades anstånd, men också på att fler nyantagna studenter flyttats upp till högre terminer. Antalet helårsstudenter är också något lägre än tidigare år vilket beror på periodiseringar i Ladok.

Psykologprogrammet på KI startade höstterminen 2007 med 40 platser genom omfördelning inom lärosätet. Med de 30 platser som KI därefter tilldelats från regeringen, har programmet 70 nybörjarplatser. År 2015 registrerades 90 studenter på termin 1 på programmet. Antalet helårsstudenter har ökat med 20 sedan föregående år.

Tandläkarprogrammet har 90 nybörjarplatser och 2015 var 95 studenter registrerade på termin 1. Antalet helårsstudenter har ökat med tio sedan föregående år.

I vårändringsbudgeten 2015 tilldelades KI nya platser på barnmorske-, sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen.

Antalet nybörjare och helårsstudenter har ökat på barnmorskeprogrammet. KI gör dock bedömningen att hela planerade utbyggnaden av barnmorskeprogrammet inte går att genomföra på grund av brist på platser för verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Bristen beror till stor del på det ökade antalet nybörjarplatser i Stockholm de senaste åren. Bedömningen är att en utökning motsvarande cirka hälften av den aviserade är möjlig. Resterande medel för barnmorskeutbildning kommer lärosätet istället att använda för vidareutbildning i form av fristående kurser för barnmorskor.

Antagningstalen för sjuksköterskeprogrammet höjdes väsentligt höstterminen 2015 i syfte att öka antalet studenter som fullföljer programmet. Antalet studenter på termin 1 har trots detta bara ökat med två. Målet för utbyggnaden kommer troligen att nås 2017, men det är problematiskt att antalet studenter som påbörjar sina studier inte ökar trots ökade antagningstal.

Det finns även tidigare satsningar som påverkat storleken på sjuksköterskeprogrammet. Den tillfälliga satsningen 2013–2014 möjliggjorde en utökning med 30 nybörjarplatser 2014. Detta innebar att programmet kunde erbjudas med samma antal helårsplatser trots att anslaget för sjuksköterskeprogrammet med studieort Gotland överfördes till Uppsala universitet. Tack vare det höjda takbeloppet från och med 2015 kunde antalet helårsplatser fortsatt vara detsamma.

Andelen av de antagna som faktiskt påbörjar sina studier på specialistsjuksköterskeprogrammen har fortsatt att minska vilket gör planeringen svår. År 2015 gjordes en generell höjning av antagningstalen, men detta har än så länge inte fått någon effekt på antalet nybörjare. KI bedömer dock att en utökning med 55 platser till och med 2017 kommer att kunna genomföras, men att fler åtgärder behöver vidtas för att öka antalet nybörjare.

Examina

Det totala antalet utfärdade examina har ökat i jämförelse med 2014. Det är en generell ökning vad gäller yrkesexamina, som till stor del beror på tidigare platsökningar på flera program. Specialistsjuksköterskeprogrammen leder numera även till magisterexamen, vilket förklarar den stora ökningen av generella examina.

Antal examina 2012–2015
  2012 2013 2014 2015
Yrkesexamen 1 223 1 256 1 432 1 578
Generell examen 655 891 1 106 1 246
Totalt antal examina 1 878 2 147 2 538 2 824
Totalt antal individer 1 668 1 758 1 964 2 105

Uppdragsverksamhet

Uppdragsverksamheten vid KI består av uppdragsutbildning och beställd utbildning från andra universitet och högskolor samt övriga uppdrag. Intäkterna för uppdragsverksamheten uppgick 2015 till knappt 81,5 miljoner kronor, vilket är en ökning med sju procent jämfört med 2014.

Uppdragsutbildning

KI erbjuder ett brett utbud av uppdragsutbildningar för hälso- och sjukvården för att svara mot samhällets behov av kompetensutveckling av vårdpersonal.

Under 2015 har specialistutbildningar för till exempel sjuksköterskor och tandläkare, psykoterapiutbildningar och specialistkompetenskurser (SK-kurser) utgjort en stor del av omsättningen. Verksamheten omfattar dock närmare 150 olika utbildningsaktiviteter för en rad olika yrkeskategorier. Särskilt kan nämnas att antalet utbildningar för personal som arbetar med barn och unga ökat samt att samarbetet med Stockholms stad fortsatt att utvecklas.

Under 2015 har den första kullen läkare slutfört sin magisterutbildning i demensvård och en motsvarande utbildning för arbets- och fysioterapeuter startat för första gången.

Webbaserade utbildningar utgör fortsatt en betydande del av KI:s uppdragsutbildningar.

Minskningen av antalet helårsstudenter och helårsprestationer beror främst på färre deltagare på de längre psykoterapiutbildningarna och att ett av specialistsjuksköterskeprogrammen inte startade under året. Omsättningen ökade trots detta, vilket framförallt beror på en större omfattning av internationella uppdrag och större omfattning på uppdrag från kommuner. Flera av dessa uppdrag gällde icke poänggivande kurser.

Helårsstudenter och helårsprestationer i uppdragsutbildning 2012–2015
  2012 2013 2014 2015
Helårsstudenter (helårsprestationer inom parentes) 250 (222) 241 (188) 304 (274) 279 (249)

Internationalisering

Internationaliseringsarbetet har bedrivits i enlighet med den handlingsplan som gäller för 2014–2017. Målen i handlingsplanen är att globala hälsofrågor ska vara integrerade i den obligatoriska undervisningen, att samtliga utbildningsprogram ska ha en obligatorisk kurs på engelska och att student- och lärarmobilitet ska öka. KI ska också öka antalet tredjelandsstudenter på de globala masterprogrammen.

KI:s lärardag 2015 hade internationalisering som tema, där bland annat målen om globala hälsofrågor och kurser på engelska diskuterades. En plan har utarbetats för ett antal aktiviteter på temat global hälsa som kommer att anordnas för KI:s undervisande personal under 2016. KI har under året utökat stödet till lärare vad gäller undervisning på engelska och undervisning i det ”internationella klassrummet”. Två halvdagsseminarier för undervisande personal har också arrangerats på dessa teman.

Antalet utresande lärare har minskat under året, från 60 till 38. En jämförelse över de senaste åren visar att lärarmobiliteten tenderar att variera. Minskningen ses framför allt inom Erasmusprogrammet, medan en ökning har skett inom Linnaeus-Palmeprogrammet, då flera av tidigare genomförda planeringsresor lett till ett fortsatt samarbete. Antalet inresande lärare är relativt konstant. Under året har antalet anställda som deltagit i personalutbyte inom Erasmusprogrammet ökat, från två till tolv.

KI har fortsatt arbetet med informationsträffar om lärar- och studentutbyten samt sociala aktiviteter för in- och utresande studenter. Antalet inresande studenter är högre än förra året och obalansen mellan in- och utresande studenter kvarstår. Liksom tidigare år är intresset mycket högt från framför allt europeiska studenter att komma till KI.

Ett antal studenter gör delar av sina examensarbeten utomlands vid universitet eller företag utanför utbytesprogram. Vidare deltar ett antal studenter i internationella kurser som Global hälsa och Medicinsk utveckling i Europa och EU, där en del av undervisningen är förlagd utomlands.

Studieavgifter för tredjelandstudenter

Inom ramen för den studieavgiftsbelagda verksamheten erbjöd KI under 2015 ett internationellt kandidatprogram och åtta internationella masterprogram. Ett antal fristående kurser på engelska ingick också i utbudet. KI hade 2015 totalt 172 studieavgiftsskyldiga studenter, varav 91 kvinnor, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Antalet helårsstudenter uppgick till 107 och antalet helårsprestationer till 98.

Antal helårsstudenter och helårsprestationer i studieavgiftsbelagd verksamhet 2012–2015
  2012 2013 2014 2015
Helårsstudenter (helårsprestationer inom parentes) 34 (28) 51 (50) 74 (64) 107 (98)

Under höstterminen 2015 registrerades 58 nya studieavgiftsskyldiga studenter på KI:s globala masterprogram. Av dessa studenter har 22 helt stipendium, vilket är en minskning med 57 procent jämfört med 2014. KI hade under 2015 inga studenter med stipendium från Svenska Institutet. KI kan notera att trenden från 2014 med fler egenfinansierade studieavgiftsstudenter håller i sig.

KI har liksom föregående år deltagit i magisterprogrammet Public Health in Disasters, som är ett Erasmus Mundussamarbete tillsammans med Universidad de Oviedo, Spanien och Université catholique de Louvain, Belgien. Även 2015 valde ett antal brasilianska studenter inom stipendieprogrammet Ciência sem Fronteiras att studera vid KI.

Satsningar som görs inom den studieavgiftsbelagda verksamheten syftar till att främja lärosätets hela internationaliserings- och utbildningsverksamhet. Utöver mottagandetjänster och service på campus är den studieavgiftsskyldiga verksamheten med och finansierar den pedagogiska utveckling som syftar till att förbättra och utveckla undervisningen i det internationella klassrummet. Dessa satsningar har också bidragit till internationaliseringen på hemmaplan för KI.

För tredje året i rad uppvisar den studieavgiftsbelagda verksamheten ett positivt ekonomiskt resultat. Resultatet kommer att återinvesteras i verksamheten. Exempel på återinvesteringar är förbättrad karriärservice och språkverkstad för internationella studenter.

Intäkter och kostnader för studieavgiftsbelagd verksamhet 2012–2015, mnkr
  2012 2013 2014 2015
Intäkter 5,7 9,3 14,7 19,3
Kostnader 5,9 7,6 10,7 15,4
Totalt -0,2 1,7 4,1 3,9

KI använder sig i nuläget inte av separat antagning, men frågan är under utredning.

KI hade 18 tredjelandstudenter inom ramen för utbytesavtal under 2015, att jämföra med 16 föregående år.1 Införandet av studieavgifter har inte varit ett skäl för KI att ingå några nya strategiska avtal med universitet utanför EU-/EES-området. KI kan konstatera att samarbetet med Migrationsverket har fungerat väl. Dock bör det poängteras att ett flertal studenter inte kunnat tacka ja till sina studieplatser på grund av försenade uppehållstillstånd. En del studenter uppger att de upplever den långa handläggningstiden vid förlängning av uppehållstillstånd som besvärande.

Kvalitet

Åtgärder för att stärka kvaliteten i KI:s utbildningar

Utifrån den utredning om utbildningens kvalitet och forskningsanknytning som genomfördes 2013, har implementeringen av utredningens förslag fortsatt under 2015.

En definition av begreppet forskningsanknuten utbildning har fastställts och ska användas som vägledande princip i KI:s utbildningar.

För att tydliggöra institutionernas ansvar för utbildningens genomförande samt kvalitet och forskningsanknytning införs en förändrad utbildningsorganisation. Omorganisationen påbörjades i januari 2015 då programansvar delegerades till en institution. Under 2015 har ytterligare fyra institutioner arbetat med förberedelser för att ta över programansvar från och med 1 januari 2016.

Som en del i utvecklingen av det sammanhållna kvalitetssystemet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå pågår arbete med att identifiera kvalitetsindikatorer. Detta arbete kommer att fortsätta under 2016.

Ett viktigt steg i att stärka kvaliteten i KI:s utbildningar är att säkra en lärarstab med hög såväl vetenskaplig som pedagogisk kompetens. Som ett led i detta arbete införs ett pedagogiskt karriärspår i KI:s rekryteringsstrategi. År 2015 inventerades kompetensen hos kursansvariga lärare på läkarprogrammet. Liknande inventeringar kommer att göras på övriga program.

Användning av kvalitetsbaserad resurstilldelning

År 2015 erhöll KI 11,7 miljoner kronor i kvalitetsbaserad resurstilldelning. Dessa medel har i huvudsak använts för kvalitetshöjande åtgärder inom de utbildningsprogram som fått omdömet ”mycket hög kvalitet” i Universitetskanslersämbetets (UKÄ:s) utvärderingar. Programmen har framförallt använt medlen för pedagogisk utveckling och utveckling av den internationella verksamheten. Resterande medel har använts till övergripande satsningar på kvalitetsutveckling, till exempel implementering av KI:s handlingsplan för kvalitetsutvärdering samt utveckling av ett sammanhållet kvalitetssystem för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Alla medel har inte förbrukats under 2015 eftersom vissa satsningar är långsiktiga. Återstående aktiviteter kommer att genomföras enligt plan under perioden 2016–2018.

Resultat av Högskoleverkets och UKÄ:s utvärderingar

År 2015 har fem examina som tidigare fått omdömet ”bristande kvalitet” fått godkänt av UKÄ, och utbildningarna bedöms därmed hålla hög kvalitet.

Kompetensutveckling för lärare

Under 2015 genomförde KI 14 kurser i högskolepedagogik samt ett antal kortare fortbildningskurser för lärare. Totalt hade dessa kurser drygt 400 deltagare. Utöver detta anordnades en fristående kurs för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning som hade ca 150 deltagare. KI arrangerade även en lärardag på temat internationalisering av utbildning. Lärardagen engagerade cirka 200 deltagare.

Lärardagen 2015

Pedagogisk ledarskapsutbildning

Framtidens utbildningsledare, den ledarskapsutbildning som KI startade under 2014, avslutades 2015. Den övergripande målsättningen med utbildningen var att säkra den framtida försörjningen av vetenskapligt meriterade och pedagogiskt drivande ledare inom utbildningsverksamheten vid KI. I utvärderingen av utbildningen framkom att de som deltagit i kursen genomgående varit mycket nöjda med såväl upplägg som innehåll. Planer finns att starta en ny utbildningsomgång under 2016.

Internetbaserad kursverksamhet

KI samarbetar sedan 2013 med den internationella utbildningskoncernen edX gällande Massive Open Online Courses (MOOCs). Syftet med KI:s MOOC-verksamhet är bland annat att utveckla och marknadsföra KI:s utbildningar globalt för att kunna attrahera de bästa studenterna. KI har sedan starten utvecklat sex kurser. Under 2015 utvecklades tre kurser, varav två genomfördes. Den tredje kommer att ges under 2016. Under året har också förberedelser gjorts för att alla MOOC-kurser ska kunna genomföras som självstudiekurser.

MOOC-kurser

Lika villkor

Könsfördelning

Majoriteten av studenter på grundnivå och på avancerad nivå är kvinnor, andelen män bland nybörjarstudenterna har över tid varit cirka 23 procent. Vissa utbildningsprogram har inga eller bara ett fåtal män och endast läkarprogrammet har en relativt jämn könsfördelning. Trenden med en större andel män på masterprogrammen som noterats de senaste åren förefaller ha brutits.

I de rekryteringsinsatser som genomförs pågår ett aktivt arbete för att både kvinnor och män ska representera KI:s utbildningar, det gäller såväl på KI:s webb, som i sociala medier, på mässor och vid skolbesök. Det är dock KI:s uppfattning att det är svårt att påverka könsbundna yrkesval.

 

Lika villkor i utbildningen

För att stärka lika villkorsperspektivet i KI:s utbildningar anordnar KI föreläsningar, workshops och seminarier för handledare och lärare. Trakasserier, diskriminering, lika villkor för patienter samt ojämlik hälsa är ämnen som tas upp i dessa utbildningar. Under året hölls två lärarseminarier på temat ”undervisa tillgängligt”. Syftet är att ge lärare redskap för att med en mer medveten pedagogik kunna möta studenter med olika funktionsnedsättningar.

KI erbjuder både studenter och anställda möjlighet att genomgå en webbaserad utbildning om diskriminering och trakasserier. Webbutbildningen finns både på svenska och engelska. Vidare informeras nya studenter om diskrimineringslagen.

KI deltog 2015 i Stockholm Pride tillsammans med Medicinska föreningen och dess studentförening Queerolinska. Under året gav KI:s råd för lika villkor ekonomiskt stöd till Heteroveckan, en studentdriven festivalvecka med ett normkritiskt perspektiv. Under året invigdes vidare den normkritiska boksamlingen på universitetsbiblioteket. Syftet med samlingen är att komplettera bibliotekets övriga litteratur och särskilt lyfta fram normbrytande och normkritiska perspektiv inom bland annat vård, medicin, pedagogik och psykologi.

Särskilda åtaganden

Tandvårdscentral

KI ska enligt regleringsbrevet driva en tandvårdscentral i anslutning till tandläkarutbildningen. Tandvårdscentralen tillgodoser utbildningens behov av verksamhetsintegrerad klinisk färdighetsträning.

Verksamheten omfattar såväl allmäntandvård för vuxna, som barn- och ungdomstandvård och tandreglering. Därutöver bedrivs specialiserad tandvård, forskning och specialistutbildning vid specialistkliniker som även inkluderar vårdavtal med Stockholms läns landsting (SLL). Till tandvårdscentralen är stödfunktioner kopplade, till exempel sterilcentral, dentalverkstad, patientkassa och receptioner.

Under 2015 omfattade utbildningsklinikernas vårdrelaterade verksamhet cirka 25 500 patientbesök vilket inkluderar såväl barn- som vuxentandvård. Anslagsposten för tandvårdscentralen uppgick till 99,7 miljoner kronor och kostnaderna till 110,6 miljoner kronor.

Tandvårdscentralen

Integrationssatsningar

Kompletterande utbildning för personer med läkarexamen, tandläkarexamen och sjuksköterskeexamen från land utanför EU/EES

KI har under 2015 tillsammans med Göteborgs universitet och Linköpings universitet anordnat kompletterande utbildning för läkare, tandläkare och sjuksköterskor med avslutad utbildning från land utanför EU/EES. KI har ett nationellt samordningsuppdrag och under året har intensiva diskussioner förts kring en utökning av såväl antalet platser inom befintliga utbildningar, som möjligheten att ge kompletterande utbildning för andra yrkesgrupper. KI har också fått förfrågningar från Arbetsförmedlingen om att ge preparandkurser och från Socialstyrelsen om att ge kunskaps- och färdighetsprov samt kurs i svenska författningar för samtliga legitimationsyrken.

Den kompletterande utbildningen för sjuksköterskor ges från och med höstterminen 2015 som program i stället för kurs, en förändring som bedöms underlätta kvalitetssäkringen av utbildningen. Programmet bedrivs på heltid och omfattar 60 hp.  Hösten 2015 påbörjade 26 studenter utbildningen och ett studieavbrott har rapporterats. Utbildningen följs löpande upp genom kurs- och programvärderingar samt genom analyser av avbrutna studier och studieresultat.

Den kompletterande utbildningen för läkare omfattar ett års heltidsstudier, det vill säga 60 hp. Under året har en översyn av utbildningen inletts med syfte att höja kvaliteten. Vidare har ett arbete för att förändra och tydliggöra delar av antagningsförfarandet inletts. Diskussioner har också inletts om möjligheten att individanpassa utbildningen. Hösten 2015 påbörjade 21 studenter utbildningen. Inga studieavbrott har rapporterats. Utbildningens innehåll utvärderas löpande såväl under studietiden som vid programslut.

Den kompletterande utbildningen för tandläkare, som också omfattar ett års heltidsstudier, har under året inte genomgått några förändringar. Arbete med att revidera utbildningsplanen mot ett utbildningsinnehåll som går att anpassa efter respektive students individuella behov har emellertid inletts. Utbildningen följs upp på samma sätt som ordinarie tandläkarprogram, det vill säga genom löpande kursvärderingar och ett programråd. Hösten 2015 påbörjade 15 studenter utbildningen. Inga studieavbrott har rapporterats.

Samtliga tre utbildningar utvecklas i samverkan med övriga lärosäten som ger dem.

Kompletterande utbildning för legitimation

Uppdrag att utveckla klinisk utbildning och forskning

KI har erhållit 1,7 miljoner kronor för att utveckla klinisk utbildning och forskning. Medlen användes även 2015 för utveckling av den kliniska utbildningen eftersom behovet av platser inom verksamhetsförlagd utbildning fortsatt är stort. Arbetet för att åstadkomma fler placeringar inom verksamhetsförlagd utbildning sker i samverkan med SLL och de enskilda högskolorna i Stockholm. Löpande arbete pågår också för att de verksamhetsförlagda platserna ska hålla en hög kvalitet. Under 2015 har KI samverkat med Kommunerna i Stockholms län (KSL), om verksamhetsförlagd utbildning. Gemensamma möten har hållits för att diskutera hur antalet studenter i verksamheten kan öka och hur goda lärandemiljöer i den kommunalt finansierade sektorn skapas.

Under året har KI ingått i en gruppering där KI, Äldreförvaltningen i Stockholms stad och de enskilda högskolorna samverkar kring utbildningsfrågor. Ett arbete har inletts med att fördela de verksamhetsförlagda utbildningsplatser staden har att erbjuda och en diskussion har påbörjats kring kompetensutveckling av stadens handledande personal.

För att ytterligare säkerställa de kliniska handledarnas pedagogiska kompetens har såväl högskolepedagogiska kurser som workshops och andra utbildningsaktiviteter genomförts. Vidare har tidigare utvecklade verktyg för att skapa struktur och kvalitet inom den kliniska utbildningen implementerats, driftsatts och utvärderats.

Årsredovisning