Årsredovisning 2015: Studenterna har ordet

This page in English

Studenterna och doktoranderna på Karolinska Institutet (KI) representeras av kårerna Medicinska Föreningen (MF) och Odontologiska Föreningen (OF), vilka framförallt jobbar med studentinflytande, studenträtt och studentliv. KI har som mål att studentrepresentation ska förekomma på samtliga nivåer inom organisationen. Denna målsättning öppnar för stora möjligheter till påverkan för oss kåraktiva studenter men det ställer också krav på oss.

För att nå upp till de högt ställda målen KI har om att vara ett ledande universitet krävs det att studentrepresentationen fungerar väl och att kårerna kommer till tals i processen. Det är som ett samlat universitet KI kan nå de uppsatta målen. Kårerna ser fram emot ett fortsatt samarbete i en gemensam riktning.

Under året som gått har kårerna deltagit i många olika processer och beslut som har haft påverkan på alla studenter vid KI. I början av 2015 var presidialerna vid MF och OF inbjudna till en rundvandring i de planerade lärandemiljöerna vid campus Huddinge. Ett tidigare laboratorium som tillhört tandteknikerutbildningen skulle omvandlas till föreläsningssalar, grupprum och interaktiva IT-miljöer. Ett spännande och modernt projekt som vi studenter fick tycka till om och lämna synpunkter på. Snart ett år senare väntar vi nu med spänning på invigningen!

Lite senare under våren träffade vi medarbetare från KI:s kommunikationsavdelning för att diskutera alternativa vägar att nå studenterna på. Konsensus var att alltför många e-postmeddelanden, dock i all välmening, lätt kan uppfattas som spam. Istället propagerade vi studentrepresentanter för mer fysisk närvaro av olika slag för att få igenom budskapen i dagens mediebrus.

Studenthälsan har under 2015 velat få en tydligare profil bland studenterna, något som kårerna uppmuntrat. Vi har träffats ett flertal gånger under året för att förbättra situationen för studenterna. Vetskapen om att det finns någon att vända sig till är väldigt viktig om man behöver prata med någon i förtroende om till exempel relationer eller stress.

Dessa möten har bland annat resulterat i att Studenthälsan har mött studenter under våra introduktionsevenemang och bidragit med en hälsofrämjande, god kraft. Studenthälsan har även arrangerat föreläsningar om hälsa och livsstil under en gemensam idrottsdag. Det märktes tydligt att det finns en stor efterfrågan av denna typ av aktiviteter och planen är att utöka omfattningen av detta framöver.

I november genomfördes prorektorsval vid KI, där ett 20-tal studenter deltog. Vi slog gemensamt vakt om att lägga våra röster på den person som hade tydligast profilering och störst visioner kring utbildningsfrågor.

Ett oerhört viktigt arbete och en absolut förutsättning för fortsatt studentföreträdan från kårerna var att under september månad skicka in ansökan om kårstatus. Denna process genomförs var tredje år och görs separat för varje kår. Med liten inblick i vad som förväntades av oss tog vi oss an denna uppgift: att sammanställa och utförligt beskriva vår verksamhet att försöka blicka in i framtiden och berätta hur kåren ser ut om tio år samt att motivera varför vi behöver mer resurser till våra studierelaterade evenemang. Detta var en för oss presidialer mycket krävande process men det var värt alla timmars jobb! Båda kårerna har fortsatt kårstatus och dessutom enades vi med universitetsledningen om ett generösare verksamhetsstöd för båda kårerna i framtiden. Detta betyder att vi kan arrangera ännu bättre välkomstaktiviteter för nyantagna studenter, ännu fler alternativ under våra idrottsdagar, bättre genomförda studiesociala aktiviteter och vi kan fortsätta att bevaka studiesituationen för alla studenter på KI – och det är ju vad allt handlar om.

Å Medicinska Föreningens och Odontologiska Föreningens vägnar

Jennie Sporre, ordförande Medicinska Föreningen 2015 och Petter Berg, ordförande Odontologiska Föreningen 2015

Årsredovisning